D66 en VVD trekken gezamenlijk aan de bel

(ingezonden)

Geacht College,

Naar aanleiding van alle commotie die is ontstaan rond de overeenkomsten die gemaakt zijn tussen het College van B&W en de projectontwikkelaar Van der Looy hebben de fracties van D66 en de VVD de volgende vragen:

  1. Waarom heeft de gemeente bij de verkoop van de grond geen eigendomsvoorbehoud gemaakt tot het moment van betaling?
  2. Waarom is bepaald dat voor het vestigen van het recht van hypotheek geen toestemming van de gemeente Almelo vereist?
  3. Wie heeft de gemeente Almelo geadviseerd om deze transactie zo juridisch in te kleden? 
  4. Is het college het ermee eens dat in het geval van faillissement, dan wel anderszins niet aan de verplichtingen kunnen of willen voldoen door Van de Looy de gemeente, in elk geval deels, haar rechten heeft verspeeld?
  5. Welke stappen is het college van plan te nemen om de (latente) schade zo veel mogelijk te beperken?
  6. Hoe is deze transactie gewaardeerd in de gemeentelijke risicoparagraaf?
  7. Spelen er binnen de gemeente Almelo vergelijkbare gevallen en zo ja, welke zijn dat dan en welke bedragen zijn daarmee gemoeid?
  8. Is het college van plan om haar beleid in deze te veranderen, zo ja hoe?
  9. Is het college het ermee eens dat er binnen 14 dagen duidelijkheid moet zijn over de plannen die Van der Looy wil realiseren en wanneer deze starten?
  10. Kan het College uitleggen hoe de vorderingen op Van der Looy moeten worden gezien in relatie tot de i van integriteit binnen het BCI-traject. Wordt hier niet met twee maten gemeten als het gaat om de uitstel van betaling van bijvoorbeeld de leges.

 

Graag ontvangen wij de antwoorden voor de raadsvergadering van 26 januari a.s.

Met vriendelijke groet,

Namens de Fracties van D66 en de VVD

Fred Gerritsen en Herman Nijhuis 

Posted by Redactie