Zet waardevolle Almelose ambtenaren op regionale transferlijst

Ik heb met veel belangstelling de begroting van de gemeente Almelo 2010-2014 doorgeworsteld. Eén van mijn vragen gaat over het volgende onderwerp: gemiddeld veel te hoge ambtenarensalarissen.

Uit de Begroting van Almelo 2010-2014 bladzijde 14/140: 

9 Max-2 problematiek en verworven rechten
 

Conform de richtlijnen worden bij iedere begroting de loonkosten geraamd volgens de max-2 systematiek. Een functie kent een waardering (functieschaal) en daarbinnen een systeem van periodieken. De loonkosten worden voor iedere medewerker, ongeacht de werkelijke inschaling, geraamd op zijn of haar functieschaal en daarbinnen op de twee na hoogste periodiek die kan worden bereikt. Sinds de start van deze systematiek in 2002 wordt er door alle afdelingen geworsteld met de financiële gevolgen van deze systematiek. De laatste jaren wordt de problematiek steeds hardnekkiger gevoeld omdat de loonkosten voor het management grotendeels tot de niet beïnvloedbare kosten behoren. In het jaarrekeningresultaat van de afdelingen zijn deze negatieve gevolgen zichtbaar.

Per eind 2008 hebben 550 medewerkers hun eindschaal en maximale periodiek bereikt. Daarnaast zijn nog eens 50 medewerkers ingeschaald op de een na hoogste periodiek. Op dit moment worden 600 van de 827 medewerkers (72%) in de begroting dus te laag geraamd. Daarnaast hebben circa 80 medewerkers een inschaling boven de functiewaardering. Dit heeft met name te maken met in het verleden verworven rechten. Het totale probleem hebben we inzichtelijk gemaakt. We kunnen deze problematiek niet in één jaar oplossen maar pas na verloop van tijd. Voorgesteld wordt om dit probleem in 6 jaar tijd op te lossen en de personeelsbegroting gedurende 6 jaar met € 400.000 per jaar te laten stijgen. In de tussenliggende jaren zullen we de ontwikkelingen met betrekking tot deze problematiek nadrukkelijk monitoren en hierover rapporteren. 

Opmerkingen: 
Allereerst zou de vraag aan de orde moeten komen of de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren niet aan herziening toe zijn mede gelet op de grote reorganisaties in het bedrijfsleven. Steeds als er iets extra te halen valt mogen de vuilnisophalers wel de kastanjes uit het vuur halen (nu Middelburg). Met zo’n ervaren ambtenarenkorps mag je verwachten, dat er een enorme output is en dus minder fte’s. De benodigde € 400.000,00 per jaar dient wel uit de eigen begroting te komen en niet worden afgewenteld op de inwoners van onze stad.

Mogelijk andere oplossing:
De gevolgen van de veel te hoge inschaling van 80 fte  en de bijbehorende extra  toeslagen komen ten nu laste van de burgers van Almelo. Mij lijkt beter om te beginnen bij de 80 bovenmatig en kennelijk geweldig functionerende ambtenaren, toppers dus, op een regionale transferlijst te plaatsen. De marktwaarde van deze ambtenaren moet voor andere gemeenten zeer waardevol zijn en veel gemeenten zullen in de rij staan deze ervaren ambtenaren, geweldig presterende toppers, tegen de geldende functieschalen met daarbij behorende periodieken over te nemen. De gemeente Almelo draagt dan alleen nog de lasten van de extra toeslagen.

Voordelen:
Voor de omliggende gemeenten  heeft het veel voordelen om op korte termijn over zoveel toppers te kunnen beschikken. De vacatures kunnen dan indien nodig worden opgevuld met jong aanstormend talent in lage functieschalen en zo ook voor een betere doorstroming in het ambtelijk apparaat zorgen. Per saldo kan er mede door deze transfer activiteiten een positief saldo ontstaan, en het geraamde tekort  van € 400.000,00 doen omslaan in een overschot. Met dit overschot kunnen dan wel weer andere dingen worden gedaan.

J. van Willigen

Posted by Redactie