Breaking: gemeente daagt Van der Looy voor de rechter!

Uit handen van een man in regenjas ontvingen wij de integrale tekst van de brief van B&W aan de raadsleden over een procedure tegen Van der Looy. Wederom komt Van der Looy zijn afspraken niet na. Nu wordt de rechter ingeschakeld.


Raadsbrief ter informatie

Aan de raad van de gemeente Almelo

Doorkiesnummer Behandeld door Datum
541137 S. Volkerink 19 januari 2011

Onderwerp

Stand van zaken terugleveren grond hoek E. Gorterstraat / Haven Noordzijde

Geachte raadsleden,

Tijdens de raadsvergadering van 30 november 2010 heeft u de (herziene) grondexploitatie vastgesteld voor complex 28 (Fortezza locatie). De bedoeling is om op deze locatie het nieuwe stadhuis van de gemeente Almelo te realiseren.

Aan de hand van het voorliggende raadsvoorstel hebben wij tijdens deze vergadering toegelicht dat het college overeenstemming heeft bereikt met de projectontwikkelaar, de Ontwikkelingsmaatschappij Almelo B.V. te Weert, over de teruglevering van de gronden van complex 28. De voorwaarden waaronder deze teruglevering zal plaatsvinden, zijn  vastgelegd in een brief van 28 oktober 2010.

Op grond van deze overeenkomst is de Ontwikkelingsmaatschappij verplicht om de desbetreffende gronden uiterlijk voor 1 januari 2011 aan de gemeente terug te leveren vrij van alle beslagen, hypotheken en overige verplichtingen, lasten en/of beperkingen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de beslagen die door Van Wijnen Eibergen B.V. zijn gelegd.

Bij brief van 15 december 2010 hebben wij de Ontwikkelingsmaatschappij in het kader van de gemaakte afspraken dringend verzocht om te bewerkstelligen dat de gronden voor 1 januari 2011 worden geleverd en de gemeente uiterlijk 20 december 2010 te berichten dat de beslagen van Van Wijnen zijn opgeheven, zodat de notariële akte van levering zonder verdere problemen kan worden gepasseerd.

Op 20 december 2010 heeft de Ontwikkelingsmaatschappij  ons schriftelijk laten weten dat zij verwacht de onderhandelingen met Van Wijnen over de opheffing van de beslagen niet voor 1 januari 2011 te kunnen afronden. De Ontwikkelingsmaatschappij heeft daartoe aangevoerd dat zij afhankelijk was van de medewerking van Van Wijnen.

Omdat dit voor ons onacceptabel was, hebben wij de stadsadvocaat ingeschakeld. Bij brief van 24 december 2010 heeft hij de Ontwikkelingsmaatschappij uitdrukkelijk gewezen op haar verplichtingen en haar gesommeerd deze na te komen. Gelet op de met de Ontwikkelingsmaatschappij gesloten overeenkomst mochten wij ervan uit gaan dat de gronden tijdig zouden worden teruggeleverd.

Eén van de directeuren van de Ontwikkelingsmaatschappij, de heer R.H.A.van der Looy, heeft ons laten weten dat hij nog geen overeenstemming met Van Wijnen heeft kunnen bereiken over de opheffing van de beslagen waardoor deze niet aan de gemeente kunnen worden geleverd zoals is overeengekomen. Om de gelegde beslagen er af te krijgen, heeft de Ontwikkelingsmaatschappij een ruimere termijn voor de onderhandelingen nodig, aldus de directeur.

Zoals u zult begrijpen, zijn wij zeer ontstemd over de thans ontstane situatie. Wij leggen ons hier zeker niet bij neer. Om de Ontwikkelingsmaatschappij ertoe te bewegen om de beslagen van Van Wijnen zo snel mogelijk eraf te krijgen, heeft het college daarom in samenspraak met de stadsadvocaat besloten om een kortgeding tegen de Ontwikkelingsmaatschappij te beginnen. Het kort geding zal op dinsdag 1 februari 2011 plaatsvinden.

Gezien het belang van deze zaak voor toekomstige ontwikkelingen in de stad hebben wij gemeend u in dit stadium te moeten informeren.

Onze stadsadvocaat heeft ons indringend geadviseerd om terughoudend met informatie over deze kwestie naar buiten te treden. Hiermee kunnen we voorkomen dat ons achteraf verweten wordt dat wij de onderhandelingen tussen twee externe partijen verstoord hebben.

Wij vragen uw begrip hiervoor en vragen u dezelfde terughoudendheid in acht te nemen.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden over nieuwe ontwikkelingen in deze zaak.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                           de burgemeester,

mr. G.A. de Haan                     J.H.M. Hermans-Vloedbeld

UPDATE: vanuit zekere ‘wandelgangen’ heeft AlmeloAnders vernomen dat het nog wel eens zo kon zijn dat de gemeente zichzelf een erg zwakke positie in het kort geding heeft toebedeeld, dit vooral door knullig handelen van een zekere ambtenaar, die al sinds jaar en dag betrokken is bij rampzalige prestigeprojecten als Fortezza. Het bewijs voor gemaakte afspraken zou namelijk hooguit een met de hand genoteerde notitie naar aanleiding van een telefoongesprek zijn geweest. Nou, het zal ons benieuwen of zo’n geel zelfklevend PostIt-briefje de eindstreep in de rechtszaal haalt. Wie weet er meer? redactie@almeloanders.nl