Waarom geen Waterrijk…

Dinsdag stemt de gemeenteraad over het plan Waterrijk. Stichting NAT is tegen en zet de nadelen op een rijtje.

1. De vraag en het aanbod.

1.1. Het aanbod van Waterrijk overtreft ver de vraag. Als Waterrijk al zou “slagen” dan betekent dat dat alle andere nieuwbouwplannen stil komen te liggen. Dat betekent ook dat Almelo jarenlang met een aantal half afgebouwde wijken komt te zitten.

1.2. Er is weinig vraag naar woningen in Waterrijk en er is gezien het huidige en toekomstig kwalitatief, hoogwaardige en bijzondere woningaanbod in Almelo NoordOost, Indië (De Velden), Kollenveld, Weggeler ook geen behoefte aan Waterrijk.

2. Onbalans. Waterrijk ontwricht nog verder de toch al wankele balans van Almelo.

2.1. Waterrijk zet het proces van maatschappelijke tweedeling door. Naast de wijken Paradijs, Groeneveld, Markgraven, Kollenveld en Almelo NoordOost komt er nog een wijk bij waarin hogere inkomens gescheiden (geïsoleerd) van de rest van Almelo gaan samenwonen.

2.2. Door de huidige leegstand en het grote aantal te koop staande woningen brengt Waterrijk een proces van verpaupering in enkele Almelose wijken op gang. De leegstand in die wijken zal toenemen en het ontbreekt Almelo aan middelen de negatieve spiraal te doorbreken.

2.3. De doorgaande scheiding van wijken leidt tot gettovorming in de bestaande wijken.

2.4. Waterrijk zet de woningmarkt in Almelo op slot en de inwoners betalen de rekening.

Bijvoorbeeld omdat de gemeente de grondprijzen in Waterrijk zal willen verlagen om kopers te trekken. Dat leidt dan weer tot een lagere waarde van de bestaande woningvoorraad. En dat terwijl die waarde toch al zo druk staat.

3. Maatschappelijke ontwikkelingen. Waterrijk is gebaseerd op een door de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen ± 8 jaar achterhaalde visie.

3.1. De bevolkingsontwikkeling van Almelo blijft ver achter bij de door u gehanteerde prognosesystematiek (Primos).

Inwoners 01.01.2008 = 72.443

01.10.2011 = 72.729

Groei 286 inwoners in 4 jaar, ± 0,5 % per jaar (Bron: O&S gemeente Almelo)

3.2. Rijke westerlingen verhuizen niet in grote getale naar het aanbod in Almelo. Het zou in dat verband interessant zijn om eens te vernemen hoeveel “westerlingen” de publiciteitscampagne (met name ten behoeve van Almelo Noord Oost) heeft opgeleverd.Aan de westelijke kant van de IJssel vindt men een zelfde woningaanbod met een uitgebreider voorzieningenpakket dan Waterrijk en Almelo de “westerling” kan bieden.

3.3. Voor het meerendeel spelen verhuizingen zich af binnen de regio. Regionale verhuizingen leggen het probleem van een overaanbod aan woningen bij de gemeente van vertrek.

4. Rijksbeleid aangaande woningbouw is drastisch veranderd ten opzichte van ± 2006.

4.1. De tijd van woningnood is voorbij.

4.2. Van grootschalige projecten zoals Vinexwijken is afgestapt.

4.3. Voorrang wordt gegeven aan sloop/herbouw- en renovatieprojecten. Verdichting van het centrum leidt tot een aantrekkelijke levendige binnenstad.

4.4. De prioriteit voor woningbouw ligt bij “inbreiding”. Is ook van essentieel belang voor de

winkels in de binnenstad.

5. Behoefte. De toekomstige behoefte aan woonruimte is fors afgenomen en de demografische prognoses en ontwikkelingen laten zien dat ook Almelo vanaf 2025 te maken krijgt met krimp. Het verdunningseffect zal dat niet opvangen. De nu gehanteerde prognose geeft een scheef beeld omdat deze al bijna 600 inwoners (± 266 wooneenheden) achterblijft bij de aanname voor 2010.

6. Geschiedenis. In de jaren dat het nog goed ging verkochten de makelaars in Almelo maximaal 87 woningen per jaar.

7. Verdringing. Andere projecten dan Waterrijk zoals Indië (De Velden) en Weggeler lopen gevaar. Terwijl die projecten voor de samenhang van Almelo in stedenbouwkundig opzicht veel belangrijker zijn dan Waterrijk.

8. Overaanbod. De waarde van koopwoningen in Almelo zal met de komst van Waterrijk nog verder dalen.

9. Investeringen.

9.1. Kosten voor grond en infra-structuur komen boven 100 miljoen euro. Een gigantische investering voor een veronderstelde kleine groep rijken.

9.2. Almelo zal met verdere ontwikkeling van Waterrijk nog een extra investering moeten doen van ± 45 miljoen euro voor de infrastructurele voorzieningen.

10. Met Waterrijk krijgt Almelo er een geïsoleerde buitenwijk bij.

11. De ligging van buitenwijk Waterrijk zal bij bewoners niet bijdragen tot enige binding en

betrokkenheid met Almelo.

12. Almelo dijt met Waterrijk nog verder uit en trekt de stad Almelo nog meer uit elkaar. De stad krijgt er een rare puist bij.

13. Vooral voor de noordelijke inwoners van Almelo wordt het woongenot minder door het verlies van weer een groen gebied.

14. Door de verstening raakt de biodiversiteit tussen Almelo en Vriezenveen verder verstoord

en neemt de luchtkwaliteit in het gebied af.

15. Met Waterrijk zal de mobiliteit toenemen dat tast het duurzaamheidstreven van Almelo aan.

16. De continue verandering van doelgroepen bij Waterrijk duidt op zwalkend beleid, duidt op zoeken naar argumenten. Als zeker is dat de ene doelgroep onbereikbaar is dan bedenken we toch een andere doelgroep.

Conclusie.

De conclusie kan geen andere zijn dan dat Waterrijk Almelo eerder uit balans dan in balans brengt. Zowel sociaal economisch als financieel. En al helemaal wat betreft de stedelijke infrastructuur.

 

Posted by Redactie