Israa Abdullatif bindt de strijd aan tegen verloedering en verpaupering

In schriftelijke vragen aan het college van B&W van Almelo zet Israa Abdullatif eindelijk de verloedering en verpaupering in de wijk Kerkelanden weer op de agenda.

Israa-Abdullatif-verder-als-zelfstandig-raadslid-(foto--Geleraaf)

Aan: het college van BenW van de gemeente Almelo

Van: Israa Abdullatif (fractie Israa Abdullatif)

Betreft: vragen m.b.t. Almelineterrein en driehoek Dijkstraat, Appelstraat, Parallelweg

Geacht college,

De verloedering van de locatie Almelineterrein/ driehoek Dijkstraat, Appelstraat, Parallelweg is Almeloërs al jaren een doorn in het oog. Door haar vanaf het station duidelijk zichtbare ligging maakt de locatie deel uit van de entree van de stad. Een lelijker visitekaartje is nauwelijks denkbaar. Ook voor het naastgelegen ROC van Twente is de omgeving bepaald geen reclame.

Intenties voor ontwikkeling voor dit gebied zijn er al sinds het begin van de jaren negentig. Het meest recente, concrete plan (van de gemeente en Rabo vastgoed) voor onder andere hoogbouw is alweer enige tijd geleden verlaten. Wel zijn we miljoenen uitgegeven en/of afgeboekte euro’s verder (o.a. tussen 2007 en 2011 2,1 miljoen voor de aankoop van een klein aantal woningen, minimaal een half miljoen voor oude plankosten en forse afwaarderingen van de boekwaarde van de grond). De uitgaven zijn het gebied niet aan te zien. Momenteel wacht de raad op de nieuwe ontwikkelingen die plaatsvinden in het kader van de herijking van het Masterplan.

De fractie Israa Abdullatif heeft de volgende vragen:

  1. Wat is de huidige stand van zaken van de planvorming van dit gebied of delen van dit gebied?
  2. Op welke termijn verwacht u de huidige bewoners en gebruikers zekerheid te verschaffen over de toekomst van dit gebied?
  3. In welke mate en op welke wijze is de gemeente momenteel actief ten aanzien van het aankopen van panden/percelen in dit gebied?
  4. Wat heeft de gemeente tot nu toe ondernomen om verloedering van dit gebied tegen te gaan?
  5. Is er sprake of sprake geweest van optreden tegen eigenaren van verpauperde panden, bijvoorbeeld aan de hand van de Woningwet of het Bouwbesluit? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de effecten?
  6. Wat doet de gemeente om de verpaupering tegen te gaan van de panden die in al in haar bezit zijn?
  7. Ziet de de gemeente mogelijkheden om de verloedering op korte termijn op zijn minst te verminderen. Zo ja: hoe? Zo nee: waarom niet?

Graag ontvang ik de antwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Ik verzoek u vriendelijk, op grond van een eerdere ervaring, om bij uw schriftelijke beantwoording mijn vragen letterlijk over te nemen en deze niet samen te vatten of te parafraseren. Dit kan voorkomen dat de beantwoording incompleet is en ik u of het ambtelijk apparaat hernieuwd moet belasten met (dezelfde) vragen.

Met vriendelijke groet,

Israa Abdullatif