Almelo Nouveau

Almelo Nouveau van de baan door faillissement Prosyn

In dagblad Twentsche Courant Tubantia staat vandaag te lezen dat het veel bekritiseerde project Almelo Nouveau, dat in het gebied Weggeler naast de Nijreessingel zou verrijzen niet doorgaat. Gesteld kan worden dat het niet doorgaan alles te maken heeft met de tegenwerking van de gemeente en dat met name de VVD Almelo (wethouder Van Woudenbergh lacht ongetwijfeld in z’n vuistje) alles in het werk stelde om het project te torpederen dan wel te traineren om de eigen vriendjes te beschermen.

3183 091224 boekje [A3].pdf

Keer op keer moesten de plannen worden aangepast en telkens moest de firma Prosyn tekst en uitleg aan de gemeenteraad komen geven en de oorspronkelijke plannen gedwongen  aanpassen. Hierbij haalden de raadsleden, in het geheel niet gehinderd door ook maar ENIGE kennis van zaken,  de gekste argumenten aan en uiteindelijk bleek het hele plan door al die aanpassingen dusdanig verzwakt dat de uitvoering op losse schroeven kwam te staan. Dit is des te wrang aangezien momenteel op de locatie tegenover het Nouveau-perceel een nieuw onderkomen van Trivium Meulenbelt verrijst en de groep ouderen die daar wordt gehuisvest zou heel erg gebaat zijn bij een verzamelgebouw als Almelo Nouveau. Helaas spelen er in de Almelose politiek áltijd verstrengelde belangen!

In de krant van vandaag (zaterdag) geeft directeur John Nijhuis van ontwikkelaar Prosyn aan dat Almelo Nouveau nog steeds gebouwd gaat worden, maar dat hij ‘strontziek’ van de Gemeente Almelo wordt. Helaas is Prosyn door de feiten ingehaald en lezen we, na even te hebben gegoogled, dat de ontwikkelaar failliet is. Als projectontwikkelaar, die zulke enorme tegenwerking van de gemeente heeft ondervonden zou ik me alvast voorbereiden op het samenstellen van een flinke schadeclaim. Die heeft de gemeente dubbel en dwars verdiend.

Prosyn

 NASCHRIFT REDACTIE:  Aangezien curator Van Wijk nog geen verslagen over het faillissement van Prosyn beschikbaar heeft gesteld is het ook (nog) niet bekend uit hoeveel en welke onderdelen de holding Prosyn bestaat. Het kan dus evengoed zijn dat het project Almelo Nouveau binnen een onderdeel van de holding valt dat mogelijk NIET bij het faillissement betrokken is. Kortgezegd: de kansen zijn mogelijk nog niet verkeken. TéCé.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, 2 comments

Gemeenteraad fluit wethouder Van Woudenbergh terug inzake Albert Heijn

(door Gert Verdamme)

Bij de gemeenteraadsvergadering van afgelopen avond (dinsdag 20 september) heeft de gemeenteraad onverwacht veel tijd uitgetrokken voor het door Jan Veenstra (ChristenUnie) aangevraagde interpellatiedebat. Veenstra vindt namelijk dat het college voorbarig heeft gehandeld door in te stemmen met de komst van de Albert Heijn naar de hoek Violierstraat / Bornsestraat.  Dit terwijl de raad hier nog geen uitspraak over heeft kunnen doen en volgens Veenstra is het bovendien in strijd met de detailhandelstructuurvisie waarin het vestigingsbeleid van de gemeente is neergelegd. Er zou sprake zijn van overaanbod van supermarkten en in diezelfde visie ligt vast dat een solitaire supermarkt niet kan worden verplaatst naar een andere locatie.

Het CDA liet bij monde van  Fred van der Horst, tussen neus en lippen doorschemeren ook niet blij te zijn met het besluit. De VVD in de persoon van Herman Nijhuis had geen mening en wacht af hoe de politieke wind gaat waaien om daarna alsnog een standpunt in te nemen. Stork (ALA-AOV) en Buitenweg (GroenLinks) en Kamphuis (LKA) spraken zich uit tegen het besluit van het college en vroegen zich af waarom voorbij wordt gegaan aan de wensen en belangen van direct omwonenden naar wiens mening tot op heden niet is gevraagd (!). Isendoorn (D66) vindt dat Almelo Nouveau zich krachtig moet kunnen ontwikkelen en dat de AH op de locatie Violierstraat/Bornsestraat dit ondermijnt, om nog maar even te zwijgen over de toekomstige onmogelijke verkeersveiligheidssituatie aldaar.

Een onzekere wethouder Van Woudenbergh gaf op rommelige wijze tekst en uitleg aan de verschillende raadsleden. Hij kwam echter niet verder dan een zwakke argumentatie en verwees de detailhandelstructuurvisie eerst naar de prullenbak (het is maar hoe je het ziet) om vervolgens op te merken dat dit document moet worden geactualiseerd. Met andere woorden: het collegebesluit past niet in de detailhandelstructuurvisie en omdat dit het college onwelgevallig is moet de visie maar worden herzien en eigenhandig worden aangepast.

Om verdere schade en gezichtsverlies van de wethouder te voorkomen greep wethouder Schouten in en voerde in plaats van Van Woudenbergh, die zich letterlijk en figuurlijk achter Schouten verschuilde,  verder het woord.

Jan Veenstra lanceerde aanvankelijk enkele moties (om geen besluiten te nemen die Almelo Nouveau zouden kunnen schaden en ook een motie van afkeuring) maar kreeg diverse fracties en de burgemeester over zich heen om toch vooral de informatieve raad over dit onderwerp af te wachten. Na enig beraad besloot Veentra de moties aan te houden. Hij had zijn punt toen echter allang gemaakt. Hulde.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, 7 comments

Collegebesluit AH Violierstraat / Bornsestraat: gemeenteraad in het kruis getast

 

Jan Veenstra van de ChristenUnie heeft grote moeite met het principebesluit van het college van B&W om de vestiging van een AH supermarkt op de hoek Violierstraat-Bornsestraat toe te staan. Het toont weer eens aan hoe de rollen in Almelo verdeeld zijn. Niet de gemeenteraad maar het college bepaalt. Het besluit is bovendien in strijd met de detailhandelsstructuurvisie die het verplaatsen van een al bestaande supermarkt niet toestaat. Veenstra wil ook weten waarom het college hiermee is doorgegaan terwijl de raad heeft ingestemd met de komst van Almelo Nouveau waar ook een supermarkt moet komen. Daarmee ondermijnt het college feitelijk de gemeenteraad, zo begrijpt AlmeloAnders uit de vragen die Veenstra aan het college stelt. Wij vroegen Veenstra om een mondelinge toelichting. Zie het filmpje:

 

 

Posted by admin in Kritisch Almelo, Mening, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 1 comment

BREAKING: geen EMTÉ-supermarkt aan Bornsestraat

De voortekenen waren in feite al duidelijk genoeg, maar vanaf vandaag is het honderd procent zeker: de aangekondigde EMTÉ-supermarkt aan de Bornsestraat komt er niet. De afgelopen maanden is er in recordtijd een fors gebouw verrezen op de plek waar jarenlang een desolate ruïne van een garagebedrijf stond. Eigenaar van die destijdse rommel, de heer Wissink, had al enkele jaren een vergunning voor de vestiging van een supermarkt op zak en was ook beslist van plan daar gebruik van te maken. In de afgelopen vakantieperiode is de bouw van de supermarkt, met daarboven diverse appartementen, zo goed als afgerond. Er kan zo een winkel in. Het verwonderde AlmeloAnders daarom des te meer waarom er nog geen reclame-uitingen van het EMTÉ-concern te zien waren. Bij navraag is gebleken dat die supermarkt er helemaal niet komt, terwijl Wissink dit toch altijd bij hoog en bij laag beweerde. Kortom: een leugen. Het publiek is weer eens flink voor de mal gehouden. (Zie via voorgaande link de berichtgeving hierover van nieuwssite Almelonieuws.nl)

Onze contactpersoon bij Sligro schreef overigens het volgende: “Namens EMTÉ willen we u hierbij meedelen dat er helaas geen nieuwe EMTÉ supermarkt in de Bornsestraat te Almelo geopend gaat worden. We vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en wensen u nog veel winkelplezier bij uw EMTÉ Supermarkt”.

EMTÉ is onderdeel van het groothandelsconcern Sligro en nam vorig jaar zomer de 22 Sanders Supermarkten in Oost Nederland over. De bewoners rondom het Weggelergebied zouden een supermarkt in hun wijk erg op prijs stellen. Volgens de heer Wissink zou met de komst van de EMTÉ Almelo Zuid-Oost vol zitten wat supermarktcapaciteit betreft. Volgens hem was er bovendien geen plek meer voor een verhuizing van Albert Heijn naar de hoek Violierstraat-Bornsestraat en al helemaal geen ruimte voor een supermarkt in het toekomstige Almelo Nouveau. Wissink baseerde zijn beweringen op een onderzoek van de gemeente Almelo waarin de economische ruimte voor een supermarkt in Almelo Zuid-Oost zou zijn bepaald. Wat er nu wel in het fonkelnieuwe pand gevestigd wordt blijft voorlopig een raadsel, aangezien Wissink niet bereikbaar is.

Dit alles in ogenschouw nemende, zou je toch heel grote vraagtekens kunnen stellen bij de recent gevoerde discussie en besluitvorming rondom Almelo Nouveau. Mede ingegeven door de zogenaamde komst van een supermarkt als EMTÉ én de halfwassen plannen voor een Albert Heijn op de hoek Violierstraat/Bornsestraat kunnen diezelfde discussie en besluitvorming als onzuiver worden beschouwd. Doordat de omstandigheden er nu geheel anders uitzien -en de tegenstanders het project Almelo Nouveau ernstig hebben verzwakt- zou de discussie opnieuw moeten worden gevoerd. Sterker nog: Almelo Nouveau zou in de oorspronkelijke versie moeten worden uitgevoerd, want de kennis die aan de gemeenteraad is verstrekt klopt achteraf dus niet. Het blijft een discutabele zaak. TéCé.
 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 7 comments

Twee apen uit de Almelose mouw

de dubbele agenda van het college van B&W

(door Tony Cassese)

Of het nu door de bezuinigingsperikelen komt of juist door langdurige discussies omtrent Almelo Nouveau, Dolle Pret, Heracles Almelo, of het nieuwe stadhuis; het huidige gemeentebestuur lukt het telkens weer om in opspraak te raken. En da’s geen fabeltje, want juist vorige week kwamen ineens twee Almelose apen uit de mouw waar de honden geen brood van lusten.

In één dag werd ineens duidelijk dat de vriendjespolitiek, willekeur en het meten met twintig maten in Almelo nog steeds hoogtij vieren. Het is nu duidelijk waarom het Almelose old boys network (VVD-top, MKB, Theaterhotel, KvK en enkele Woonboulevard-bobo’s) onlangs te hoop liep tegen de komst van Almelo Nouveau. Het is al jaren duidelijk dat in dat project onder andere een hotel wordt opgenomen, maar nu moet er ineens ook een hotel bij het nieuw te bouwen Heracles-stadion verrijzen. Meest opvallend is dat het college de komst van zo’n hotel toejuicht. Toen het echter om het hotel bij Almelo Nouveau ging was volgens het college de hotelmarkt in deze stad verzadigd. Bezoekers zouden toch vooral richting het centrum moeten worden gestuurd (lees: naar het Theaterhotel). Het lijkt erop dat het college achter de rug van de gemeenteraad om er een dubbele agenda op nahoudt. Almelo Anders voorspelde dat lang geleden al. De raad krijgt maar mondjesmaat informatie verstrekt.

Terwijl ontwikkelaar Prosyn van Almelo Nouveau staat te popelen om in het Weggelergebied aan de slag te gaan, past de gemeente Almelo haar befaamde vertragingstactiek toe. Sinds de gemeenteraad groen licht voor Almelo Nouveau heeft gegeven, is er namelijk geen enkel initiatief genomen om de zaak daadwerkelijk op de rails te zetten en werk te maken van de bestemmingswijziging. Zelfs niet na herhaaldelijk aandringen van de projectontwikkelaar. Zo blijkt uit een recente brief van Prosyn waarin de gemeente wordt beticht van onrechtmatig handelen. Reden voor LKA en D66, welke laatste de grootste oppositiepartij vormt, om over deze gang van zaken vragen aan het college te stellen. Maar de smoezen zullen al wel bedacht zijn. Er kan nu niet anders geconcludeerd worden dan dat Almelo Nouveau doelbewust wordt gesaboteerd en tegengewerkt. Eerst door het plan tot op het bot uit te kleden en nu weer door de zaak te traineren en ineens met dat hotel op de proppen te komen. Dit is aap nummer één.

Aap nummer twee is Harold Asbroek, de lokale uitbater van de McDonald’s vestigingen (waarvan 1 in het centrum en 1 op de Woonboulevard) en voorzitter van de winkeliersvereniging van de Woonboulevard en van de centrumondernemers. Over dubbele petten gesproken! Asbroek was zelfverklaard tegenstander van de komst van Nouveau omdat dit ten koste van de winkeliers in het centrum zou gaan. Toen de gemeente bekend maakte te blijven opteren voor woonwinkels op de woonboulevard, zette Asbroek z’n andere pet op en verklaarde hij dat verruiming van het winkelaanbod wel mogelijk is en dat dit niet ten koste van het centrum hoeft te gaan. Daarmee is de geloofwaardigheid van Asbroek tot het nulpunt gedaald. Zo worden de winkeliers in het centrum de speelbal van de persoonlijke belangen van enkele (grotere) ondernemers en hun politieke vriendjes. Is dit het verschil maken? Nee, dit is de veelgeprezen Almelo Aanpak. Zó doen we dat nog steeds in Almelo!

Voor de brief van Prosyn klik: Br.College B&W d.d. 15-06-2011

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Dit doen wij voor Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 6 comments

Nieuw stadion voor Heracles

De voorzitter van Heracles Dhr. Jan Smit wenst niet “aan een dood paard te trekken”, daar waar het betreft de aarzeling van de Gemeente Almelo om in te stemmen met de subsidie voor de bouw van een nieuw Heracles stadion. Maar zo heet zal de soep toch niet opgediend worden. Wat mij wel verbaast is dat Heracles zich voorneemt om ook een hotel in het nieuwe stadion op te nemen. Juist nu de gemeente heeft toegestaan dat het private project Almelo Nouveau van start mag gaan, inclusief een hotel. Daartegen liep de gehele middenstand onder leiding van de uitbater van het Theaterhotel (welke zelf een hotel nabij Almelo-Wierden bouwt) te hoop, omdat dit nooit rendabel zou kunnen zijn en het ‘zijn’ Theaterhotel zou benadelen.

Uiteindelijk hebben zij zich moeten schikken in de goedkeuring van de (nogmaals benadrukt) bouw van Almelo Nouveau INCLUSIEF een integraal deel, namelijk een hotel. Frappant is, dat nu Heracles zich voorneemt om een nieuw stadion inclusief hotel te gaan bouwen, er geen enkele MKB bobo, inclusief Dhr. Hammink geen enkel bezwaar heeft geuit. Dat is op zijn minst: VREEMD! Wel een volledig privaat hotel trachten te blokkeren, maar een met gemeentesubsidie te bouwen hotel zonder commentaar te laten.

UIteraard hoop ik dat de gemeente Almelo de voorwaarden van Heracles zal accepteren en dat het tot de bouw van een volwaardig stadion voor Heracles zal komen. Deze club heeft zich voldoende bewezen in de eredivisie om zo’n uitbreiding/nieuwbouw van zo’n stadion waard te zijn. Ik hoop dan ook dat de voorzitter van Heracles met zijn laatste uitspraken de gemeente Almelo ‘op scherp’ heeft gezet. Mogelijk zou Jan Smit een gebaar kunnen maken door de toevoeging van een hotel te willen schrappen bij de bouw van een nieuw stadion. Mede ook om zijn toekomstige buurman ‘Almelo Nouveau’ een haalbare kans te geven met het in dit complex geplande hotel.

Henk de Jong, Almelo

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, 5 comments

Perconferentie Gerrit van Woudenbergh over Nouveau!

Wij schakelen rechtstreeks over naar het Theaterhotel waar wethouder Gerrit van Woudenbergh, geflankeerd door Han Hammink (Theaterhotel) en Wim van der Elst (MKB Almelo) tekst en uitleg geeft over de door hem ongewenste komst van Almelo Nouveau.

 

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 2 comments

Grote meerderheid raad kiest voor Almelo Nouveau

Hulde aan diverse raadsleden!

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad koos gisteravond voor de komst van Almelo Nouveau. Boven verwachting steeg een aantal raadsleden boven zichzelf uit. Niet in de minste plaats Jan Brand (CDA), die met de andere CDA-raadsleden bij het Meulenbelt waren geweest en –geschrokken van de situatie ter plaatse- de mensen daar een goed onderkomen bij Nouveau gunnen. De grootste tegenstanders hadden dit voorbeeld eens moeten nemen, maar ze waren waarschijnlijk te druk met het smeden van tegenplannen.

Nota bene Jan Hammink hield namens de PvdA een pleidooi voor de vrije markt. Cété illustreerde zijn worsteling met Nouveau mooi door te zeggen dat zijn moeder in het centrum woont maar zijn zus in Zuid. In tegenstelling tot z’n moeder ziet z’n zus Nouveau graag komen. Cété koos voor de toekomst en daarmee eveneens voor zijn medemens in het Meulenbelt.

Fred Gerritsen (D66) verklaarde zich voor Nouveau en daagde wethouder Gerrit van Woudenbergh uit om te reageren. Van Woudenbergh, van wie algemeen bekend is dat hij een groot tegenstander van Nouveau is, verbeet zich knarsetandend en liet het woord over aan wethouder Van Marle. Die kwam met een overtuigend verhaal dat erop neer kwam dat de mensen in Almelo de vrije keuze moeten hebben in waar ze willen gaan winkelen. En zo is het maar net.

Dit verhaal bleek echter totaal niet besteed aan de vastgeroeste garde van de VVD in de personen van Herman Nijhuis, Israa Abdullatif, Hetty Rettensberger en Luc Simmering. Samen met de raadslieden van de SP stemden ze zonder deugdelijke motivering tegen Nouveau en hobbelden ze hand-in-hand braaf achter de door MKB-voorman Wim van der Elst aangevoerde antilobby aan.

Nijhuis verklaarde dat hij Nouveau zelf nooit zou hebben verzonnen. Dat geloven wij graag. Wij op onze beurt, zouden Herman Nijhuis nooit hebben verzonnen. De man hebben wij nog nooit op een goed idee weten te betrappen. De jongere VVD- garde bestaande uit Jemy Pauwels, Arjen Maathuis en Bert Heite daarentegen gebruikte het gezonde verstand en stemde voor (ze lieten zich niet van de wijs brengen door het old boys-network). Hulde.

Bert Hümmels’ idee van vorige week, om Almelo Nouveau middels een tunnel te verbinden met de overkant (Kollenveld), blijkt in de raad te hebben postgevat… Dat krijgt ongetwijfeld een vervolg. Harry de Olde (PVA) liet zien dat ook hij over een warm hart voor z’n medemens beschikt. De koppeling met Trivium Meulenbelt telde voor hem zeer zwaar mee in zijn overwegingen en hij stemde voor, ondanks het feit dat het ontwerp niet zijn voorkeur heeft. Het siert hem dat hij zich daardoor niet liet leiden. Nee, dan raadslid Akse van de SP. Die liet zich uitsluitend en alleen maar leiden door angstgevoelens. Hij had het over “de doodsteek voor de winkeliers aan de Bornsestraat”, terwijl die doodsteek eerder de parkeer- en verkeerssituatie aldaar is, dan iets anders.  De SP is dus faliekant tegen. Dat zou je nooit verwachten van een partij die ‘sociaal’ zo hoog in het vaandel heeft staan. Een snotrotte tomaat richting de kiezer. Natuurlijk vergeten we Lijst Kamphuis niet. Consistent als hij is, stemde hij ook voor Nouveau.

Het opmerkelijkst van alles: van het Almelose old boys network resteert momenteel niet veel meer dan een paar old boys, die door hun manier van achterwaarts denken het contact met de samenleving geheel lijken te hebben verloren. Het vergaren van veel en steeds meer geld voor de eigen parochie en vriendjes schijnt voor hen vele malen belangrijker te zijn dan het welzijn van onze oudere medemens. Driewerf boe!

Met het kiezen voor Almelo Nouveau lijkt de stad inderdaad een nieuwe weg te zijn ingeslagen. Een Andere weg, zoals Almelo Anders het graag ziet.

Tot slot: het absurde en ondoordachte idee voor een winkelcentrum op de hoek Violierstraat-Bornsestraat moet van tafel! Ook hulde aan Hans Buitenweg (Groen Links) die een lans brak voor de bewoners ter plaatse die niet beter weten dan dat er woningbouw komt. Een goede overheid houdt woord, zoals één van de omwonenden onlangs scherp opmerkte.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Mening, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 7 comments

Terugblik informatieve raadsvergadering over Almelo Nouveau

 

Om de dag luchtig te beginnen blikken we even terug op de chaotische raadsvergadering van vorige week waarin wethouder Van Marle antwoorden gaf op vragen over Almelo Nouveau.

 

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 0 comments

Politieke draaikonterij over Almelo Nouveau en Albert Heijn?

 

In deel 2 van onze reportage spreken de bewoners van de Violierstraat en Bornsestraat zich duidelijk uit tegen de komst ter plaatse van een Albert Heijn en zijn ze voor de komst van Almelo Nouveau, deze laatste ’t liefst in dezelfde stijl als die van het winkelcentrum op het Eskerplein. Dat de binnenstad last zou hebben van Almelo Nouveau is uitsluitend gebaseerd op angst en totaal niet op feiten. Als er al iets ten koste zou kunnen gaan van het centrum, dan is dat een AH-grootgrutter op de locatie Violierstraat-Bornsestraat. Niet Almelo Nouveau.

Tijdens het interview op de hoek van de Violierstraat en de Bornsestraat wordt nog maar weer eens pijnlijk duidelijk hoe de gemeente met de belangen van inwoners omspringt. Zou dit nu de definitie van burgemeester Hermans’ credo ‘Het verschil maken”, zijn? Het zal niet voor het eerst zijn dat Almelo ondernemers met initiatieven buiten de gemeentegrenzen houdt. Zo werd het plan voor een vestiging van de firma Hornbach ook meteen getorpedeerd en het schip der verwachtingen jammerlijk tot zinken gebracht. Wederom had hier het MKB, met die bekende voorzitter –u weet wel- de hand in. Het lijkt wel of in Almelo helemaal niets van de grond mag komen dat niet direct is gelieerd aan het old-boys-network. Maar ja, MKB, het Theaterhotel, Van Limbeek, de VVD… het kent mekaar allemaal privé.

Gelukkig valt er eindelijk ook een positieve beweging in de raad te bespeuren. Zoals raadslid Fred Gerritsen van D66 afgelopen week al heel slim opmerkte, mag en kan een bestuurder niet op de stoel van een projectontwikkelaar gaan zitten. Want wie zijn zij om natuurlijke marktontwikkelingen tegen te gaan? Tegelijkertijd is het ook niet erg kies om burgers achter hun rug om plotseling te confronteren met zo’n supermarkt in hun straat. We gaan er vanuit dat de excuusbrief van de verantwoordelijke VVD-wethouder inmiddels al op de post is gedaan. Bewoner Hoekstra vond het overigens opmerkelijk dat recent alle bushaltes in de directe omgeving zijn vernieuwd, behalve –jawel- die ene ter hoogte van de toekomstige oprit naar de geplande supermarkt. Dit zou betekenen dat de zaak al beklonken is.

Het project Almelo Nouveau is een ‘doodgewoon’ initiatief dat pas omstreden werd nadat zowat elk raads- en collegelid zijn of haar plasje erover dacht te moeten doen, want anders dan bij het Fortezza-debacle kunnen ze hier wél enige invloed uitoefenen. Het plan was en is compleet en als zodanig dient het te worden uitgevoerd, dus mét winkelcentrum, mét hotel kortom met alle geplande onderdelen. Niks uitkleden. Door er stukken uit te slopen ontstaat de situatie van een zogenaamde ‘self-fulfilling prophecy’ van het handjevol klagende ondernemers en enkele wethouders, dat het plan geen kans van slagen heeft. Natuurlijk, ga er -niet gehinderd door enige kennis van zaken- delen uitslopen en je verzwakt het geheel zodat je later kunt zeggen: ‘Zie je nou wel’? Zo lusten we er nog wel een.

Ook de bewoners in het interview zijn het erover eens dat Almelo Nouveau geen invloed heeft op activiteiten in de binnenstad. Wat vooral heel duidelijk naar voren komt is dat de Almeloërs het fanatieke parkeerbeleid spuugzat zijn. Daar zit volgens hen de crux. Ze voelen zich opgejaagd door medewerkers van parkeerbeheer, die het uitgaanspubliek zelfs op de vrijdagavond nog dicht op de huid zitten. Wat het leeglopen van de binnenstad betreft kan de gemeente daarom de hand volledig in eigen boezem steken.

De gemeenteraad zou Almelo Nouveau moeten omarmen, want het voorziet in duidelijke behoeftes en biedt een oplossing voor een kwetsbare groep mensen (het Meulenbelt), die momenteel onder erbarmelijke omstandigheden oud worden. TéCé.

UPDATE:  volgens een bericht op tctubantia.nl is er nog helemaal geen sprake van dat supermarkt EMTÉ zich gaat vestigen in het Wissink-pand dat op dit moment aan de Bornsestraat wordt gebouwd. Sterker nog, het is zelfs mogelijk dat EMTÉ zich in Almelo Nouveau gaat vestigen. Voormalig autoboer en amateurprojectontwikkelaar Wissink liet vorige week in de media bekendmaken dat de zaak al rond was en dat Almelo Zuid-Oost daarmee ‘vol’ zat qua supermarktaanbod hetgeen een supermarkt in Almelo Nouveau volgens hem overbodig zou maken. Wederom dus een vooringenomenheid om Almelo Nouveau te dwarsbomen.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 15 comments