AlmeloAnders

Expositie fotosatires AlmeloAnders feest van herkenning

De door D66 Almelo georganiseerde expositie ‘Con Saluti Cordiali’, over de fotosatires van AlmeloAnders, is donderdagavond een eclatant succes gebleken. Iedereen, behalve de maker van AlmeloAnders zelf, had dit succes verwacht, want talloze belangstellenden schoven schaterend van het lachen langs de ruim 50 fotosatires, die op de 4e verdieping van de Almelose centrale bibliotheek aan de wand zijn geplakt. Eén van de aanwezigen meldde: “Ik kan even niets zeggen, want ik heb kramp in m’n kaken van het lachen”. De expositie werd op treffende wijze geopend en ingeleid door de Almelose dichter Gerard Haverkort, die de maker van de fotosatires meteen als ‘stadsnar’ bombardeerde. Ter informatie: de bewuste stadsnar heeft het bibliotheekgebouw na afloop in goede gezondheid kunnen verlaten.

GerardHaverkort

Gerard Haverkort, lokaal dichtjuweel.

Overigens was er één opmerkelijke zaak tijdens de expositie: van alle opgehangen fotosatires waren de werken over het nieuwe Almelose stadhuis de enige die spontaan van de wand donderden. Volgens één van de aanwezigen is dit een slecht voorteken ten aanzien van de nieuwbouw. We zullen zien. Hieronder de letterlijke tekst van de inleiding door Gerard Haverkort:

Dames en heren,

Het verzoek van D66 aan een dichter om een tentoonstelling van politieke spotprenten te openen, lijkt op het eerste gezicht wat merkwaardig, doch bij nader inzien past het geheel in een lange historische traditie. Spotternij op machthebbers is van alle tijden en werd eeuwenlang vooral door dichters en troubadours beoefend. Elk zichzelf respecterend vorstenhuis had een hofnar in dienst die niet alleen geacht werd met boertige grappen en grollen de koning op saaie winteravonden te vermaken, maar ook met scherpe satire de vorst een spiegel voor te houden. Een soort kruising tussen een middeleeuwse Geer en Goor en Youp van ‘t Hek, als het ware. Vooral ook het belachelijk gemaakt worden was voor veel gezagsdragers een bron van vermaak. Hoe meer kritiek hoe meer aanzien de vorst hieraan kennelijk ontleende. Het schijnt te zijn voorgekomen dat de hofnar werd ontslagen en in een enkel geval zelfs onthoofd omdat zijn humor te flauw en niet scherp genoeg geacht werd. Kom daar nu nog eens om.

KrampInDeKaken…”Kramp in de kaken van het lachen…”, was getekend: de uiterst charmante mevrouw
Gerritsen, moeder van D66-lijsttrekker Fred Gerritsen.

Toch geldt ook nu nog dat wie in satirische programma’s wordt gepersifleerd er in de politiek pas echt toe doet. Van de optredens van Wim Kan is bekend dat politici bij hem de hoop uitspraken dat zij genoemd zouden worden. Ikzelf heb zo’n vijftien jaar geleden tot twee keer toe een oudejaarsconference gehouden in deze bibliotheek. Uit reacties na afloop vernam ik dat een enkel raadslid ernstig teleurgesteld schijnt te zijn geweest dat hij in mijn verhaal niet voor kwam.

Namen wél noemen kan ook verstrekkende gevolgen hebben. Zo heb ik van een niet erg aansprekende wethouder, van wie geen kwaad woord viel te zeggen, alleen zijn naam genoemd en er slechts ‘tja’ ‘tja’ aan toegevoegd. Vond hij niet leuk naar ik hoorde zeggen. Maar ook houd ik mijzelf voor, dat een toen al prominent raadslid zijn latere wethouderszetel waarschijnlijk aan mij te danken heeft, omdat ik in die voorstelling een aantal keren nadrukkelijk “onthoud die naam” heb geroepen.

Satire en politiek. Gezagsdrager en hofnar.

Almelo heeft geen traditie op dit gebied, spotprenten in de regionale pers ziet men niet.  Soms een lied of een badinerende column  in de radioprogramma’s “Tumult” en “Rumoer”, en dat was het. Tot er een jaar of vijf geleden een nieuw fenomeen ontstond. Op zijn website “Almelo Anders” bleek de Almeloër Tony Cassese een geheel nieuw soort spotprent te introduceren:  de fotosatire. De gijzeling destijds in het stadhuis en de commotie daarop  bracht hem op het idee om dat op een komische manier in beeld te brengen.

Met moderne digitale Photoshop-techniek ontstonden prenten zonder veel tekst, maar in, voor zich zelf sprekende, fotografische beelden met verrassend grappige en satirische associaties. Opvallend is naast zoveel creativiteit de opmerkelijke technische perfectie in kleur en belichting waarmee deze fotomontages zijn gemaakt. In totaal heeft hij er meer dan 200 op zijn website gezet waarvan er hier zo’n 50 zijn uitgeprint en tentoongesteld. Vanzelfsprekend zijn het vooral de leden van het College van B&W die hier het meest worden geportretteerd, maar ook diverse raadsleden komen voorbij waarbij ook de organisatoren van dit evenement niet worden gespaard. Opmerkelijke prenten: de oppositieleden Gerritsen en Isendoorn als de mopperende Muppets Waldorf en Statler. En de afbeelding van Huub als Mozes in zijn verloren strijd tegen het nieuwe stadhuis, hetgeen mij deed denken aan een kort gedichtje van Simon Knepper:

Het land werd door hevige regen besproeid
Toen Mozes de berg af kwam dalen.
Zijn baard was doorweekt en aanzienlijk gegroeid
‘Hier zijn jullie tafelen’ sprak hij vermoeid
‘Laat een ander de stoelen maar halen’.

De thema’s die Cassese op deze expositie heeft uitgebeeld zijn divers en verdienen het om nu eens prominent aan de hele stad getoond te worden. Vandaar dat het een goed idee was van D66 om hiermee de verkiezingscampagne te openen.

Tony Cassese zelf acht zich aan geen enkele politieke stroming gebonden, spaart niets en niemand en is van plan ook in de toekomst weer zijn creatieve geest aan het Almelose wel en wee te wijden. Hij zal daar ongetwijfeld geen enkele moeite mee hebben. De onderwerpen dienen zich massaal aan. Gaat u maar na:  er naderen verkiezingen, met 16 partijen voor 35 zetels is Almelo landelijk nieuws, een toestroom van politiek niet ter zake kundige debutanten, populisten en gelukszoekers op al die lijsten. Steeds meer overheidstaken die naar de gemeente worden uitbesteed en door deze lieden moeten worden beoordeeld en uitgevoerd. Raadsvergaderingen die tot anderhalve dag uitlopen. In de VanDaele wordt het begrip ‘Poolse landdag” vervangen door “Almelose Raadsvergadering”. En dan krijgen we ook nog de gekozen Burgemeester hetgeen ook onvermoede taferelen op zal leveren. Gevreesd moet worden voor b.v. een Bertje Hummels als Almelose Henk Westbroek of voor Heraclessupporters met spandoeken ‘Jan Smit for President’. Het worden gouden tijden voor de satiricus, waarbij ook de bouw en de oplopende kosten van het nieuwe stadhuis uiteraard met regelmaat terug zullen keren. Omdat men mij hier als dichter heeft geïntroduceerd wil ik u een vers van eigen hand over dit thema niet onthouden. Het is een zgn. Speedsonnet.

STAND
Als het college op de toren staat
Van ‘t prijzig stadspaleis dat is verrezen,
Dan staat men daar uitbundig trots te wezen
Als men de stad beneden gade slaat.
Waarbij men dan een prachtig uitzicht heeft
Hoezeer die stad boven zijn (leeg)stand leeft.

Tenslotte een citaat van een filosoof wiens naam ik niet heb kunnen achterhalen:

“Spot en zelfspot zij wezenlijke kenmerken van beschaving. Een wezenlijk aspect van de allerergste tirannen is dat ze niet tegen spot kunnen: dat onderscheidt hen van koningen en andere gezagsdragers die wel over een greintje of meer beschaving beschikken. Dat greintje beschaving verleent aan hun gezag krediet en aan narren het recht op leven”.

Dus, dames en heren, als Tony Cassese straks ongeschonden dit pand kan verlaten en verder ongemoeid zijn prenten kan maken blijkt dat Almelo zich een beschaafde stad mag noemen.

Ik dank u zeer.

(Gerard Haverkort, 13 febr. 2014)

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Nieuwtjes, 2 comments

Con saluti cordiali: fotosatires in het groot

Iedereen welkom bij opening expositie fotosatires AlmeloAnders

De website AlmeloAnders.nl werd een jaar of vijf, zes geleden in het leven geroepen naar aanleiding van een piek (gijzelingsactie) in de politieke ontwikkelingen in Almelo. Opeens stond de stad internationaal in de belangstelling. Maar de aandacht ging vooral ook uit naar bestuurders, die volgens sommigen volledig verantwoordelijk waren voor de bestuurscultuur die er destijds heerste. Op krantenwebsites en internetfora werd daarover zoveel ongenoegen geuit, vaak zeer heftig, dat de oprichter van deze site dacht: dat ongenoegen kan ik prima op een komische manier in beeld brengen. Zodoende ontstond een inmiddels enorme hoeveelheid fotosatires (meer dan 200) die deels op hetgeen burgers riepen en roepen zijn geïnspireerd. Dit in de hoop dat diezelfde burgers iets van hun mening op een ludieke manier de wereld in geslingerd zien worden en dat ze misschien wat meer in de lokale politiek geïnteresseerd raken. Wat de maker van deze site en de fotosatires niet had verwacht is dat er nu een expositie van een bloemlezing uit deze werken wordt gehouden. Oorspronkelijk zijn de platen namelijk gemaakt voor het relatief kleine beeldschermformaat, echter in de expositie hangen ze op groot formaat en dat geeft ze een geheel andere dimensie. Komt dat zien!

CollageAlmeloAnders

De lokale partij D66 Almelo, in de persoon van Huub Isendoorn, heeft van meet af aan de bedoeling achter de site AlmeloAnders begrepen en bij deze partij ontstond dan ook het idee voor een expositie van fotosatires over vier jaren gemeenteraad. Daarbij zijn kosten noch moeite gespaard, waarvoor dank. Let wel: de expositie is per definitie géén eerbetoon aan AlmeloAnders en al helemaal niet aan de maker ervan, nee, de expositie is een eerbetoon aan al die Almelose burgers, die de afgelopen jaren waar dan ook hun stem hebben laten horen over de gang van zaken binnen de Almelose politiek. Alle eer komt deze mensen toe en ik dank hen voor de inspiratie die zij mij gaven. Ik hoop van harte dat ze donderdag 13 februari 2014 om 19.00 uur op de 4e verdieping van de Almelose bibliotheek aanwezig zullen zijn bij de opening (door de Almelose dichter Gerard Haverkort) van de expositie: ‘Con saluti cordiali’ (Met vriendelijke groeten) en daar samen met mij nog geweldig lachen om alle komische prenten. Helaas was het niet mogelijk om ze allemaal te laten zien, maar de expositie bestaat uit een kleine 50 exemplaren, die gebeurtenissen in vier collegejaren beschrijven. De rest van de platen is echter te allen tijde op deze website te vinden. Tenslotte: ga hoe dan ook stemmen op 19 maart aanstaande!

Con saluti cordiali, Tony Cassese.

 

 

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 8 comments

AlmeloAnders ook op Facebook

Met ingang van vandaag is AlmeloAnders ook op Facebook te vinden. Waarom? Gewoon omdat het kan? Heeft het nut? Geen flauw idee. Wat we erop plempen? Weten we nog niet, maar uw inzendingen zijn van harte welkom. Ciao ciao tot Facebook en veel pleizier ermede.

AlmeloAndersFacebook

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, 3 comments

Open brief aan burgemeester Jon Hermans.

Geachte Mevrouw Hermans,

Naar aanleiding van het krantenartikel in de TCT van woensdag 27 oktober 2010 deze brief. In het bewuste artikel wordt gemeld dat u uit hoofde van uw functie gaat ‘toezien op de verkiezingen in  Oekraïne’.

Erg nobel van u om toe te zien op het democratische gehalte van de verkiezingen aldaar. Toch bekruipt mij twijfel over uw inzet aldaar, het komt op mij over als een snoepreisje op staatskosten (onze belastingcenten!).

Waarom deze twijfel?
U slaagt er niet in binnen uw eigen gemeente Almelo te zorgen voor een democratisch verloop van de raadsvergaderingen. Evenmin slaagt u erin uw ambtenaren duidelijk en helder te instrueren dat men geacht wordt raadsleden , wethouders en ondernemenrs tijdig van alle relevante informatie te voorzien zodat men in raads- en collegevergaderingen of commisievergaderingen beslissingen kan nemen op grond van volledige rapportages.

Helaas ontbreekt het u ook aan daadkracht ten opzichte van uw college. De collegeleden zijn er nog altijd niet in geslaagd  de schijn van partijdigheid inzake bepaalde horecagelegenheden van zich af te werpen. Uw instructie in deze kan echter zo simpel en eenvoudig zijn: Geen contacten van collegeleden met ondernemers buiten het gemeentehuis! Dus geen feestjes bij ondernemers (in diens horecagelegenheid) meer, geen partijtjes meer voor ondernemers en collegeleden/raadsleden in een (te duur) betaalde Skybox in het Heracles-stadion enz.

Mijn betoog heeft één conclusie. Zolang U in uw gemeente geen orde op zaken kunt (of wilt) stellen heeft u niets te zoeken in andere gemeentes (binnen- of buitenland) om daar toe te zien op de correcte toepassing van de democratische regels.

Met vriendelijke groet,
Jannink

(ingezonden brief)

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Mening, 3 comments

Exclusief: Bert Kuiper spreekt!

De columns die ex-wethouder Bert Kuiper wekelijks op zijn site uitspreekt zijn een regelrechte hit. Daar kijken telkens wel vijf mensen naar, zijn vrouw, de kinderen en de papegaai. Deze week spreekt Bert exclusief via Almelo Anders tot de Almelose bevolking. En niet zonder reden. Het sociale beleid van het nieuwe College zint Kuiper allerminst. PvdA-wethouders Mieke Kuik en Theo Schouten moeten het ontgelden. Saillant detail is dat Bert vrij snel wordt afgekapt door voormalig-fractievoorzitter Bert Kozijn. Enige zelfverheerlijking is Kuiper niet vreemd. Een subtiel geplaatst zelfportret maakt het plaatje helemaal af. Maar wij vergeven hem dat omdat hij zoveel voor de stad heeft betekend. Dat is zo vanzelfsprekend dat wij zo 1-2-3 niets kunnen opnoemen… Waar het om gaat, is dat een prominent PvdA-lid als Kuiper grote invloed heeft. Gaat Bert Kuiper binnenkort zijn lidmaatschap van de PvdA opzeggen? Gaat Bert Kuiper Ab Klink achterna? Wie zal het zeggen.. De interne strijd binnen de PvdA is losgebarsten. Zoveel is zeker. Donderdag rond de klok van acht is de wekelijkse column te zien en te beluisteren tijdens het programma Rumoer in leescafé De Meridiaan van de Almelose bibliotheek. Kuiper zal daar dan ook handtekeningen uitdelen aan al zijn fans.

Posted by admin in Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 7 comments

Exclusief op film: Van Woudenbergh over Fortezza!

Hier de letterlijke woorden van wethouder Gerrit van Woudenbergh over Fortezza.

Ondertussen kunnen onwetenden nog een luchtkasteel kopen (zolang de voorraad strekt):

Posted by Redactie in Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 0 comments

PvdA en CDA geven heroverweging stadhuis geen kans

(door Leon Verdraaijt)

Tijdens de informatieve raad van afgelopen dinsdag stonden er twee interessante onderwerpen op de agenda. In de eerste plaats het plan van TON om het Heracles-stadion te verplaatsen naar het XL Businesspark en om daar ook gelijk maar een shoppingmall uit de grond te stampen. Het idee lijkt interessant want er is daar momenteel ruimte genoeg. Probleem is alleen dat de grond niet voor deze doeleinden bestemd is en het bovendien zou indruisen tegen de gemaakte afspraken met diverse omliggende gemeenten. Kortom: wrong place, wrong time maar het was verder wel grappig, getuige ook de grote opkomst.

Nadien mocht de hierboven afgebeelde afgevaardigde van bureau Kleissen en Partners (foto)  in de raad uitleggen dat uit haar in opdracht van het nieuwe (PvdA, CDA, VVD) college uitgevoerde onderzoek toch bleek dat renovatie van het huidige stadhuis toch goedkoper uitviel dan nieuwbouw aan de markt.  17 miljoen maar liefst! Wie denkt dat de PvdA- raadslieden in juichen uitbarstten, kwam bedrogen uit. De signalen waren er al eerder en ook nu al werd duidelijk dat de PvdA en CDA een heroverweging geen echte kans geven. We wisten natuurlijk al dat nota bene PvdA-wethouder Kuik niet op miljoentje meer of minder kijkt, ook al kun je daarvoor heel veel sociale dingetjes doen… Nee, bij monde van PvdA- fractievoorzitter Luc Schuur werden er vraagtekens gezet bij de cijfermatige onderbouwing van het rapport. Ook Schuur vreest voor het mislopen van ‘maatschappelijke baten’ in het geval dat het nieuwe stadhuis er niet komt.

Met deze opmerking toonde schuur maar weer eens haarfijn aan dat Bert Kozijn, die onlangs iets soortgelijks in Tubantia beweerde, binnen de PvdA het nog steeds voor het zeggen heeft. Wij vragen ons af wat de PvdA (om in dominee Kozijns-termen te spreken) in hemelsnaam bezielt door de financiële voordelen zo weg te moffelen. Maar de PvdA niet alleen. Ook het CDA, in de persoon van Irene ten Seldam, liet zich bijzonder kritisch uit over het rapport. Ten Seldam suggereerde zelfs dat het rapport een onvoldoende beeld geeft om een goede afweging te maken. Voor VVD-wethouders Andela en Van Woudenbergh worden het lastige tijden. Kunnen zij het tij keren? Volgende week debatteert de raad.  De messen zijn wederom geslepen.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments