CDA

Interview met Jan van Marle, lijsttrekker CDA #Almelo

Interview met Jan van Marle, lijsttrekker CDA Almelo. Met zichtbare tegenzin bevestigt Van Marle dat hij, anders dan VVD lijsttrekker Andela, in de raad zal plaatsnemen als het CDA onverhoopt geen onderdeel meer uitmaakt van het nieuwe college. Verder spreekt Van Marle over het nieuwe stadhuis en de Waterboulevard.

)

Posted by admin in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 0 comments

Almelo’s College ingezworen

Gisteravond werd in de burgerzaal van het stadhuis het nieuwe College ingezworen. Op initiatief van D66 werd er hoofdelijk (anoniem) gestemd, dit tot verrassing van de nieuwe wethoiuders. Desgevraagd gaf Huub Isendoorn als toelichting dat dit toch de meest democratische gang van zaken was. Voor de raadslieden was het dus eenvoudiger om kleur te bekennen. Elke benoeming stuitte op licht bezwaar vanuit de raad: variërend van 2 tot 7 tegenstemmers. Daar kwamen de wethouders zonder kleerscheuren vanaf. Op initiatief van fractievoorzitter Henk Slettenhaar van het CDA ondertekenden ook de collegepartijen het collegeprogramma. Curieus, aangezien deze fracties in de raad een vrije rol hebben. Zijn de kaarten nu al geschud? Hebben de collegefracties het resultaat al heilig verklaard? Het mocht de feestvreugde achteraf niet drukken. Saillant detail was dat de kamer van wethouder Van Woudenbergh nog vol relikwieën van ex-wethouder Sjoers stond: ingelijste promotiestukken over de monorail, het binnenstadsplan en Waterrijk. Tijd voor een lenteschoonmaak. Zie ook de filmpjes hieronder:

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 7 comments

Ja Fortezza, nee Fortezza

Nu de provincie in de persoon van Gedeputeerde Rietkerk voor bijna een miljoen over de brug komt, hebben we maar eens waarzegster Madam ZsaZsa geraadpleegd om erachter te komen wat die ervan vindt. Is het Ja Fortezza of Nee Fortezza. Na een urenlange seance kreeg ze beelden door van niet één, maar zelfs twee torens. Hiep hiep, hoera voor Sjoers en z’n trouwe, drie koppen tellende Masterplan-gang. Ook kon Madam ZsaZsa zien dat Van der Looy het hypotheekgeld daadwerkelijk al in de twee torens heeft gestoken. “Ja, iek zie twee torens!!! Iek zie ze doidelijk. Twee kleurige torens”, aldus de waarzegster.

Op de foto zien we links Gedeputeerde Rietkerk, Anthon Sjoers, Menno Knip, de rechter- en linkerhand van Sjoers, de heer Haarhuis, op de achtergrond Henk Slettenhaar en uiterst rechts, op de voorgrond, Van der Looy. De waarzegster heeft gelijk, er is inderdaad sprake van twee torens… twee torens van geld.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 8 comments

Rapport Informateur: een analyse

(door Leon Verdraaijt)

Informateur Bert Otten informeerde gisteren de Almelose gemeenteraad over zijn informatierondje. Zijn advies luidt dat eerst een zo breed mogelijk gedragen college bestaande uit VVD, PvdA en CDA zou moeten worden onderzocht. In de economisch lastige tijden die ons nog te wachten staan is Almelo gediend met een stabiel college.  Oneens ben ik het met Otten’s veronderstelling dat de genoemde combinatie recht doet aan de verkiezingsuitslag. De PvdA heeft echter zoveel zetels verloren dat het niet vanzelfsprekend is dat deze partij opnieuw gaat regeren.

Dat een combinatie van VVD, CDA en PvdA moeilijk te smeden zal zijn lijkt ook Otten te beseffen nu hij voorstelt om ‘externe begeleiders’ in te schakelen. Wie dat precies zijn, maakt hij echter geenszins duidelijk. Daarmee deelt hij reeds een brevet van onvermogen uit aan de fractievoorzitters van de bedoelde partijen. Misschien bedoelt Otten de inschakeling van hemzelf als externe begeleider? Of wellicht de in Dinkelland – zo bleek deze week: terecht – ontslagen oud-CDA burgemeester Willeme? Of misschien dat Menno Knip uit de mottenballen wordt gehaald? Wie zal het zeggen.

Interessant is dat uit het rapport van de informateur blijkt dat de PvdA aan het (bij)draaien is ter zake de binnenstadsplannen. De PvdA wil “afwegen in hoeverre delen van het plan Voskamp bij de ontwikkeling van de binnenstad betrokken kunnen worden”. Het megalomane stadhuis moet echter doorgang vinden. Hier staat de PvdA lijnrecht tegenover de VVD die het stadhuis wil ‘heroverwegen’. Voor het CDA is het stadhuis een ‘bespreekpunt’ dus hier zit duidelijk ruimte. Verder is de inbreng van Van Marle duidelijk als we in het rapport lezen dat Fortezza vraagt om schadebeperkende maatregelen. Dit zal de VVD ongetwijfeld als muziek in de oren klinken.

De enige mogelijkheid dat de PvdA en de VVD elkaar vinden is als één van beiden wat het stadhuis betreft inbindt. Hoe dan ook leidt dit tot gezichtsverlies van de inbindende partij. Het ligt niet in de verwachting dat de VVD dat zal zijn. Gelet op het zetelverlies moet de PvdA haar knopen tellen. Er is een meerderheid tegen het megalomane stadhuis. Of Kuik tot dit inzicht zal komen, is de vraag.

Een tussenoplossing is mogelijk als het stadhuis controversieel wordt verklaard en in de ijskast wordt gezet in afwachting van betere tijden. Het college zou zich dan eerst kunnen richten op het realiseren van andere binnenstadsplannen zoals het dichten van de gaten in de binnenstad. Daar kan een college CDA, VVD en PvdA iets bereiken.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, 14 comments

“Verandering? Dan niet stemmen op wat er nu (nog) zit!”

(ingezonden door BurgerBelangen Almelo)

De chef stadsredactie  van de TC Tubantia Leo van Raay is duidelijk een CDA man. Met zijn almachtige pen schopt hij tegen alles en iedereen aan behalve tegen het CDA. U weet wel. Die partij waarvan jaren lang wethouder Sjoers het hoofd is geweest. Tijdens de huidige verkiezingscampagne geven de diverse fractieleden zelfs aan dat het “witwassen” van financieel voordeel door wethouder Sjoers eigenlijk bestraft had moeten worden.  Maar de, toen nog, politiek leider van de PvdA Kozijn, die met een dubbele moraal bezig was, wilde zijn rug niet recht houden en dus mocht wethouder Sjoers van het CDA blijven zitten.

Ondertussen rollebolt het CDA over een mogelijke tweede wethouders post. De naam van Jan Brand wordt genoemd. Ook een voormalig ambtenaar van de gemeente Almelo. En op welke manier is hij bij de gemeente weggegaan ?? Op de verkiezingslijst van de  CDA partij wordt onderaan ook genoemd de heer P.A. Capelle. Een voormalig hoofd ambtenaar van de gemeente Almelo die de aanzet heeft gegeven aan het huidige beleid van zo min mogelijk invloed van de burger op de besluitvorming. Dat belooft wat voor de toekomst van de kiezer, indien deze partij wethouder(s) moet gaan leveren. BurgerBelangenAlmelo wil die invloed van de burger op het beleid met onmiddellijke ingang terug. Er moeten weer functionele commissies komen (ook wel genoemd vakcommissies). Daar worden vooraf zaken besproken over komende besluitvorming. Daardoor is er dan geen sprake meer van overvaltechnieken zoals die in de afgelopen jaren door het college op de gemeenteraad zijn toegepast. Overval technieken die succes hebben gehad door het ontbreken van kennis in de gemeenteraad om daar tegengas tegen te kunnen geven.

 
BurgerBelangenAlmelo is tegen een nieuw stadshuis. Iets wat de VVD nu ook heeft over genomen. BBA is voor het indammen van de macht van het college. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenteraad en nergens anders. De kiezer gaat naar het stembureau om een gemeenteraad te kiezen. En die gemeenteraad moet zijn beloften nakomen. In de afgelopen jaren is daar geen sprake van geweest. BBA is voor meer veiligheid in de wijken en meer inzet van politie zonder dat de burger daar dubbel voor moet betalen. Waar nu sprake van is.
BBA is voor verre gaande bezuinigen zodat de bevolking in de komende jaren niet met extra belastingen worden opgescheept.

BBA zet het nog één keer op een rij

 1. TEGEN EEN NIEUW STADHUIS maar renovatie van het oude
2. REFERENDUM BELANGRIJKE BESLUITEN zoals bijvoorbeeld een nieuw stadion
3. MINDER MACHT VOOR B&W
4. GEEN VRIENDJESPOLITIEK (zoals gebleken is bij Zembla TV)
5. GEEN PERSONAL RAPID TRANSPORTSYSTEM
6. MEER SOCIALE WONINGBOUW
7. GOED WOON- en LEEFKLIMAAT
8. GEEN BEZUINIGING POLITIE 
9. BEZUINIGEN OP UITGAVEN en geen hogere gemeentelijke belastingen
10. STADSONTWIKKELING OP ALMELOSE SCHAAL

Wie verandering wil, die moet niet stemmen op wat er nu in de gemeenteraad zit. Wie stemt voor verandering, die kruist woensdag BurgerBelangen Almelo op het verkiezingsformulier aan!

Posted by Redactie in Nieuwtjes, 55 comments

VVD grote winnaar politiek debat in ’t Hookhoes

De VVD in de persoon van Gerrit van Woudenberg is de grote winnaar van het verkiezingsdebat dat gisteravond in café  ’t Hookhoes werd gehouden. Met perfecte timing en uiterst scherpe argumenten liet de ervaren Gerrit van Woudenbergh de concurrentie ver achter zich. Die concurrentie verzandde binnen de kortste keren namelijk in oeverloos verkiezingsgezwam dat kant noch wal raakte. Zodra Van Woudenbergh ze het vuur te na aan de schenen legde, werd de schuld bij ‘de gemeenteraad’ gelegd. Boos werd de VVD-roerganger er niet om, hij deelde zelfs cadeaus uit: zowel CDA-wethouder Van Marle als PvdA-wethouder Mieke Kuik ontvingen beiden een telraam uit handen van Van Woudenbergh, want qua rekenen mogen beiden wel terug naar de schoolbanken. Een en ander was natuurlijk wél gebaseerd op het sterke credo van de eveneens aanwezige TROTS op Nederland, afdeling Almelo, die luidt: ‘Eerst rekenen, dan tekenen’.

Het was ronduit een genot om te zien hoe de door de wol geverfde Van Woudenbergh de argumenten van zijn opponenten wist te pareren. De ideale mix tussen steekhoudende feiten en een gezonde dosis humor…, de aanstormende talenten der VVD konden daar donders lering uit trekken. Van Woudenbergh maakte de politieke discussie dan ook buitengewoon levendig.

Lees hieronder het verslag van onze politiek verslaggever:

Het laatste verkiezingsdebat in ’t Hookhoes begon met een discussie rond Fortezza. Kuik (Pvda) en Van Marle (CDA) verschuilden zich achter een ooit genomen raadsbesluit dat niemand zich nog herinnert. De VVD bij monde van Van Woudenbergh verwees het plan wegens voortschrijdend inzicht wederom naar de prullenbak en kwalificeerde het – desgevraagd – tot een mogelijk ‘breekpunt’ in eventuele collegeonderhandelingen. We zullen zien of Van Woudenbergh z’n woord houdt. De discussie over de zondagsrust kon de aanwezigen nauwelijks boeien. Fred Gerritsen (D66) en Jan Veenstra (Christenunie) discussieerden over de vraag of er in Almelo een bordeel moet komen. Fred vroeg zich af of Jan wel ooit in een bordeel is geweest. Fred lust er kennelijk wel pap van en verklaarde dit punt nog net geen ‘breekpunt’. Bert Hümmels klom op de bar en Almelo lag voor één keer aan z’n – deze keer niet: blote –  voeten. Eerlijkheidshalve gaf Hümmels toe eerst voor maar nu tegen Waterrijk te zijn. Nieuwkomer Çete oogde wat vermoeid maar brak nog een lans voor de centrale inschrijving voor scholen.

Zo leren kinderen elkaars cultuur kennen. Er kwam pas weer wat leven in het Bier en Wijnlokaal toen de lekke begroting van Almelo aan de orde kwam. Van Woudenbergh wees nog eens fijntjes op de budgetoverschrijding van Kuik en overhandigde haar en Van Marle elk een telraam. Om thuis lekker te oefenen. Geen wonder dus dat Van Woudenbergh tot terechte winnaar van de debatreeks werd uitgeroepen. Saillant detail: ex-wethouder Sjoers oefende alvast als portier van ‘t Hookhoes en was niet bij de uitgang weg te slaan. Zo zien we dat graag.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 15 comments