contract

Breaking: gemeente daagt Van der Looy voor de rechter!

Uit handen van een man in regenjas ontvingen wij de integrale tekst van de brief van B&W aan de raadsleden over een procedure tegen Van der Looy. Wederom komt Van der Looy zijn afspraken niet na. Nu wordt de rechter ingeschakeld.


Raadsbrief ter informatie

Aan de raad van de gemeente Almelo

Doorkiesnummer Behandeld door Datum
541137 S. Volkerink 19 januari 2011

Onderwerp

Stand van zaken terugleveren grond hoek E. Gorterstraat / Haven Noordzijde

Geachte raadsleden,

Tijdens de raadsvergadering van 30 november 2010 heeft u de (herziene) grondexploitatie vastgesteld voor complex 28 (Fortezza locatie). De bedoeling is om op deze locatie het nieuwe stadhuis van de gemeente Almelo te realiseren.

Aan de hand van het voorliggende raadsvoorstel hebben wij tijdens deze vergadering toegelicht dat het college overeenstemming heeft bereikt met de projectontwikkelaar, de Ontwikkelingsmaatschappij Almelo B.V. te Weert, over de teruglevering van de gronden van complex 28. De voorwaarden waaronder deze teruglevering zal plaatsvinden, zijn  vastgelegd in een brief van 28 oktober 2010.

Op grond van deze overeenkomst is de Ontwikkelingsmaatschappij verplicht om de desbetreffende gronden uiterlijk voor 1 januari 2011 aan de gemeente terug te leveren vrij van alle beslagen, hypotheken en overige verplichtingen, lasten en/of beperkingen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de beslagen die door Van Wijnen Eibergen B.V. zijn gelegd.

Bij brief van 15 december 2010 hebben wij de Ontwikkelingsmaatschappij in het kader van de gemaakte afspraken dringend verzocht om te bewerkstelligen dat de gronden voor 1 januari 2011 worden geleverd en de gemeente uiterlijk 20 december 2010 te berichten dat de beslagen van Van Wijnen zijn opgeheven, zodat de notariële akte van levering zonder verdere problemen kan worden gepasseerd.

Op 20 december 2010 heeft de Ontwikkelingsmaatschappij  ons schriftelijk laten weten dat zij verwacht de onderhandelingen met Van Wijnen over de opheffing van de beslagen niet voor 1 januari 2011 te kunnen afronden. De Ontwikkelingsmaatschappij heeft daartoe aangevoerd dat zij afhankelijk was van de medewerking van Van Wijnen.

Omdat dit voor ons onacceptabel was, hebben wij de stadsadvocaat ingeschakeld. Bij brief van 24 december 2010 heeft hij de Ontwikkelingsmaatschappij uitdrukkelijk gewezen op haar verplichtingen en haar gesommeerd deze na te komen. Gelet op de met de Ontwikkelingsmaatschappij gesloten overeenkomst mochten wij ervan uit gaan dat de gronden tijdig zouden worden teruggeleverd.

Eén van de directeuren van de Ontwikkelingsmaatschappij, de heer R.H.A.van der Looy, heeft ons laten weten dat hij nog geen overeenstemming met Van Wijnen heeft kunnen bereiken over de opheffing van de beslagen waardoor deze niet aan de gemeente kunnen worden geleverd zoals is overeengekomen. Om de gelegde beslagen er af te krijgen, heeft de Ontwikkelingsmaatschappij een ruimere termijn voor de onderhandelingen nodig, aldus de directeur.

Zoals u zult begrijpen, zijn wij zeer ontstemd over de thans ontstane situatie. Wij leggen ons hier zeker niet bij neer. Om de Ontwikkelingsmaatschappij ertoe te bewegen om de beslagen van Van Wijnen zo snel mogelijk eraf te krijgen, heeft het college daarom in samenspraak met de stadsadvocaat besloten om een kortgeding tegen de Ontwikkelingsmaatschappij te beginnen. Het kort geding zal op dinsdag 1 februari 2011 plaatsvinden.

Gezien het belang van deze zaak voor toekomstige ontwikkelingen in de stad hebben wij gemeend u in dit stadium te moeten informeren.

Onze stadsadvocaat heeft ons indringend geadviseerd om terughoudend met informatie over deze kwestie naar buiten te treden. Hiermee kunnen we voorkomen dat ons achteraf verweten wordt dat wij de onderhandelingen tussen twee externe partijen verstoord hebben.

Wij vragen uw begrip hiervoor en vragen u dezelfde terughoudendheid in acht te nemen.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden over nieuwe ontwikkelingen in deze zaak.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                           de burgemeester,

mr. G.A. de Haan                     J.H.M. Hermans-Vloedbeld

UPDATE: vanuit zekere ‘wandelgangen’ heeft AlmeloAnders vernomen dat het nog wel eens zo kon zijn dat de gemeente zichzelf een erg zwakke positie in het kort geding heeft toebedeeld, dit vooral door knullig handelen van een zekere ambtenaar, die al sinds jaar en dag betrokken is bij rampzalige prestigeprojecten als Fortezza. Het bewijs voor gemaakte afspraken zou namelijk hooguit een met de hand genoteerde notitie naar aanleiding van een telefoongesprek zijn geweest. Nou, het zal ons benieuwen of zo’n geel zelfklevend PostIt-briefje de eindstreep in de rechtszaal haalt. Wie weet er meer? redactie@almeloanders.nl

Posted by admin in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 8 comments

Projectontwikkelaar heeft Almelo in een wurggreep

(door Tony Cassese)

AlmeloAnders heeft de hand weten te leggen op het originele koopcontract tussen de Gemeente Almelo en projectontwikkelaar Van der Looy uit Weert. Na het lezen van dit contract wordt eens te meer duidelijk dat de gemeente onderhand geen moer meer te vertellen heeft in haar eigen stad. Geleid door prestiges en eigen eer heeft het stadsbestuur de stad en haar ziel verkocht aan een projectontwikkelaar en ze kan geen kant meer op. Almelo bevindt zich in een onvoorstelbare wurggreepsituatie, alle mooie alternatieve plannen ten spijt. Alsof de stad ten prooi is gevallen aan de klauwen van een loverboy. Doe daar de huidige crisis nog eens bij en de ontwikkeling van de stad is totaal tot stilstand gekomen. De rekening voor dit alles krijgt de burger in de toekomst gepresenteerd in de vorm van verhoogde belastingen en tal van andere buitensporige beleidsmaatregelen.

Wethouder Sjoers (links) en projectontwikkelaar Van der Looy. Almelo zit klem. (Op speciaal verzoek van een zeer gewaardeerde trouwe lezer is de originele fotosatire vervangen door een exemplaar waarbij Van der Looy met een gifgroen waterpistooltje zwaait).

Terwijl D66 en VVD elkaar de loef afsteken met het ene stadhuisplannetje na het andere en om het hardst dingen naar de gunsten van Voskamp en Kamst, is er in Almelo maar één die de dienst uitmaakt en dat is vastgoedbaas Van der Looy. Van der Looy’s in Weert gevestigde ‘Ontwikkelingsmaatschappij Almelo B.V.’ kocht in 2004 van de gemeente Almelo het Fortezza-terrein (terug). AlmeloAnders wist via een welwillende ambtenaar de hand te leggen op de originele koopovereenkomst, in 2003 getekend bij Van Gorp Malherbe notarissen in Weert. Zoals bekend moet ter plaatse een enorme woontoren verrijzen. Een volgens velen voor Almelose begrippen megalomaan plan dat gedoemd is om te mislukken. Veel meer dan het plaatsen van een mooi reclamebord is er de afgelopen jaren niet gebeurd. Terecht kan daarom de vraag gesteld worden waarom dit project niet eerlijk is aanbesteed volgens de wettelijke regels. Op die manier kon iedere ontwikkelaar eerlijk naar het project meedingen en was er mogelijk een veel lagere prijs uit de bus gerold. Nu strijkt Van der Looy een marktconforme prijs op, zo blijkt uit de koopovereenkomst. Of de gemeenteraad hiervan op de hoogte is?

 

Cruciaal fragment uit het contract. Voor het complete contract: zie onderaan.

Maar er is nog meer. In de koopovereenkomst is ook vastgelegd dat Van der Looy eerste gegadigde is bij een of meerdere projecten die in het Masterplan “De vijf grote uitdagingen” worden genoemd. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het nieuwe stadhuis!

Dit is een opmerkelijke afspraak waarbij opnieuw de vraag gesteld kan worden of de gemeenteraad hiervan op de hoogte is. Of hebben de dames en heren ‘politici’ weer zitten slapen? Van der Looy krijgt van de gemeente dus een onmiskenbare voorkeursbehandeling. Wederom: worden hier de aanbestedingsregels niet met voeten getreden? Want ook andere projectontwikkelaars moeten naar deze projecten eerlijk kunnen meedingen. De uitvoering van de projecten zal echter op zich laten wachten omdat de gemeente (als klap op de vuurpijl) Van der Looy ook nog eens heeft toegezegd dat de realisering van Fortezza prioriteit heeft en dat de andere projecten worden ‘getemporiseerd’ (lees: uitgesteld). Ook dit is in de koopovereenkomst vastgelegd. Dus ook de realisatie van het stadhuis zal moeten wachten.

 Aan de hand van dit contract is het klip en klaar waarom de afgelopen jaren in Almelo helemaal niets is gebeurd en waarom de gemeente kort geleden nog bekend maakte dat een project als Waterrijk in de ijskast wordt gezet. Van der Looy wacht op (economisch) betere tijden om zijn woontoren te vullen en de gemeente kan tot die tijd niets doen.

 Welke samenstelling het college straks na de verkiezingen ook krijgt, een ding is zeker: Almelo is met handen en voeten aan Van der Looy gebonden. Sterker nog, Van der Looy heeft Almelo in een wurggreep. Wil een nieuw college van Van der Looy af, dan zal de gemeente diep, maar dan ook heel diep in de buidel moeten tasten. Dus Van der Looy heeft altijd prijs. De grootste vraag is natuurlijk hoe Van der Looy dit kunstje heeft geflikt. Wie hier meer van weet, roepen wij op om – zo nodig anoniem – ons op de hoogte te brengen. Ook aanvullende documenten zijn welkom. De onderste steen moet boven.

Klik hier om het complete, originele contract te zien (PDF).

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 30 comments