gemeenteraad Almelo

Gemeenteraad fluit wethouder Van Woudenbergh terug inzake Albert Heijn

(door Gert Verdamme)

Bij de gemeenteraadsvergadering van afgelopen avond (dinsdag 20 september) heeft de gemeenteraad onverwacht veel tijd uitgetrokken voor het door Jan Veenstra (ChristenUnie) aangevraagde interpellatiedebat. Veenstra vindt namelijk dat het college voorbarig heeft gehandeld door in te stemmen met de komst van de Albert Heijn naar de hoek Violierstraat / Bornsestraat.  Dit terwijl de raad hier nog geen uitspraak over heeft kunnen doen en volgens Veenstra is het bovendien in strijd met de detailhandelstructuurvisie waarin het vestigingsbeleid van de gemeente is neergelegd. Er zou sprake zijn van overaanbod van supermarkten en in diezelfde visie ligt vast dat een solitaire supermarkt niet kan worden verplaatst naar een andere locatie.

Het CDA liet bij monde van  Fred van der Horst, tussen neus en lippen doorschemeren ook niet blij te zijn met het besluit. De VVD in de persoon van Herman Nijhuis had geen mening en wacht af hoe de politieke wind gaat waaien om daarna alsnog een standpunt in te nemen. Stork (ALA-AOV) en Buitenweg (GroenLinks) en Kamphuis (LKA) spraken zich uit tegen het besluit van het college en vroegen zich af waarom voorbij wordt gegaan aan de wensen en belangen van direct omwonenden naar wiens mening tot op heden niet is gevraagd (!). Isendoorn (D66) vindt dat Almelo Nouveau zich krachtig moet kunnen ontwikkelen en dat de AH op de locatie Violierstraat/Bornsestraat dit ondermijnt, om nog maar even te zwijgen over de toekomstige onmogelijke verkeersveiligheidssituatie aldaar.

Een onzekere wethouder Van Woudenbergh gaf op rommelige wijze tekst en uitleg aan de verschillende raadsleden. Hij kwam echter niet verder dan een zwakke argumentatie en verwees de detailhandelstructuurvisie eerst naar de prullenbak (het is maar hoe je het ziet) om vervolgens op te merken dat dit document moet worden geactualiseerd. Met andere woorden: het collegebesluit past niet in de detailhandelstructuurvisie en omdat dit het college onwelgevallig is moet de visie maar worden herzien en eigenhandig worden aangepast.

Om verdere schade en gezichtsverlies van de wethouder te voorkomen greep wethouder Schouten in en voerde in plaats van Van Woudenbergh, die zich letterlijk en figuurlijk achter Schouten verschuilde,  verder het woord.

Jan Veenstra lanceerde aanvankelijk enkele moties (om geen besluiten te nemen die Almelo Nouveau zouden kunnen schaden en ook een motie van afkeuring) maar kreeg diverse fracties en de burgemeester over zich heen om toch vooral de informatieve raad over dit onderwerp af te wachten. Na enig beraad besloot Veentra de moties aan te houden. Hij had zijn punt toen echter allang gemaakt. Hulde.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, 7 comments

Kamphuis (LKA) doneert 40 euro aan Voedselbank

 
Gerwin Kamphuis van Lijst Kamphuis Almelo geeft 40 euro aan de Voedselbank, dit om de grote schranspartij na afloop van de ‘Russische bezuinigingsroulette’, ook wel Voorjaarsnotavergadering genoemd, een beetje te verantwoorden. Kamphuis schrijft:
 
Beste mensen,
 
Velen hebben afgezegd voor het diner na de voorjaarsnota, omdat ze het niet passend vinden ivm de te nemen bezuinigingen. Anderzijds hebben afzeggers wel gestemd voor grote en dure projecten van de gemeente Almelo en lijkt het afzeggen van een diner voor een paar tientjes op een beetje tegenstrijdig. Het afzeggen van reserveringen kost echter ook geld. Nu afzeggen vinden wij jammer, want die paar tientjes per persoon doen er niet meer toe. De raad moet voor een paar tientjes afzeggen, terwijl het college grof geld uitgeeft. LKA vindt het wel van belang dat raadsleden elkaar ook eens informeel kunnen spreken, al is dat tijdens een buffet of diner, we hadden dus ook graag iedereen aanwezig gezien. 

LKA wil wel een gebaar maken en zal morgen 40 euro (voor 2 personen) overmaken naar de voedselbank en roept alle raadsleden die wel naar het diner gaan op dit ook te doen. Het rekeningnummer van de Voedselbank is 14.89.76.697

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Nieuwtjes, 1 comment

Hoezo cultuuromslag?

(analyse door Leon Verdraaijt)

Het nieuwe (politieke) jaar is weer begonnen. In haar terugblik op 2010 veel stichtelijke woorden van burgemeester Jon Hermans over de cultuuromslag die zij in Almelo tot stand wil brengen. In een onafgebroken reeks prachtige positieve woorden schetste de burgemeester dat er een groot aantal gunstige voortekenen zijn. Welke gunstige voortekenen dat zijn is menigeen echter een raadsel. Het is zelfs andersom. Eind november vorig jaar bleek weer eens hoe de politieke verhoudingen in Almelo zijn: het college bepaalt en de raad volgt. Neem als voorbeeld de overeenkomst met projectontwikkelaar Van der Looy over de overdracht van het Fortezzaterrein waarin – aldus raadsnestor Stork – allerlei risico’s door de gemeente worden overgenomen. Deze essentiële brief werd – geheel ‘toevallig’ – te laat ter kennis van de gemeenteraad gebracht, namelijk pas na de begrotingsbehandeling. De raad wist van toeten noch blazen. Zo gaat dat dus in Almelo nog steeds.

Vervolgens begint het ‘zwartepieten’ en meldt spreekbuis en verlengstuk van het college – TC Tubantia –  dat de verantwoordelijk wethouder de brief wel op tijd naar de raadsgriffie heeft gestuurd, daarmee suggererend dat de raadsgriffie een fout heeft gemaakt. Sterker nog: de raadsgriffie kreeg het ijskoud op de kop en daarmee was de kous af. Het werd geslikt voor zoete koek, terwijl de gevolgen eigenlijk erg groot zijn. In werkelijkheid is namelijk het eigen secretariaat van B en W ervoor verantwoordelijk dat documenten op het RIS (raadsinformatiesysteem) worden geplaatst zodat de raadsleden hiervan tijdig kennis kunnen nemen. De griffie van de raad had hier niets mee te maken en heeft dus geen fout gemaakt. Hier is dus sprake van uiterst  tendentieuze berichtgeving. Zo houdt het niet kritische Tubantia het college uit de wind zoals zij het de laatste jaren altijd heeft gedaan. (Lees hiervoor op www.geleraaf.nl ook de ingezonden brieven op de Klaagmuur eens red.) Het college bepaalt zelf wat zij de raad wenst voor te schotelen.

Een en ander levert een aantal vragen op. Waarom kan het college van B en W nog steeds niet de hand in eigen boezem steken? Waarom geeft het college nog steeds voer aan de gedachte dat zaken onder de pet worden gehouden? Als het college daadwerkelijk zuiver te werk wil gaan, waarom is dan de Fortezza-deal (inclusief de overeenkomst met Van der Looy) niet opnieuw in stemming gebracht? Kun je het burgers kwalijk nemen dat zij geen vertrouwen meer in de politiek hebben? Burgemeester Jon Hermans mag dan nog zo graag een cultuuromslag willen, een deel van het college en de toplaag van het ambtenarenapparaat zal dan echt moeten afvloeien. Zo niet, dan verandert er hier helemaal niets en blijft de uitspraak ‘Zo doen we dat in Almelo’ z’n negatieve lading houden. Dat geldt nu ook al voor de nieuwste ambtenarenkreet ‘De Almelo Aanpak’.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 3 comments

“Verandering? Dan niet stemmen op wat er nu (nog) zit!”

(ingezonden door BurgerBelangen Almelo)

De chef stadsredactie  van de TC Tubantia Leo van Raay is duidelijk een CDA man. Met zijn almachtige pen schopt hij tegen alles en iedereen aan behalve tegen het CDA. U weet wel. Die partij waarvan jaren lang wethouder Sjoers het hoofd is geweest. Tijdens de huidige verkiezingscampagne geven de diverse fractieleden zelfs aan dat het “witwassen” van financieel voordeel door wethouder Sjoers eigenlijk bestraft had moeten worden.  Maar de, toen nog, politiek leider van de PvdA Kozijn, die met een dubbele moraal bezig was, wilde zijn rug niet recht houden en dus mocht wethouder Sjoers van het CDA blijven zitten.

Ondertussen rollebolt het CDA over een mogelijke tweede wethouders post. De naam van Jan Brand wordt genoemd. Ook een voormalig ambtenaar van de gemeente Almelo. En op welke manier is hij bij de gemeente weggegaan ?? Op de verkiezingslijst van de  CDA partij wordt onderaan ook genoemd de heer P.A. Capelle. Een voormalig hoofd ambtenaar van de gemeente Almelo die de aanzet heeft gegeven aan het huidige beleid van zo min mogelijk invloed van de burger op de besluitvorming. Dat belooft wat voor de toekomst van de kiezer, indien deze partij wethouder(s) moet gaan leveren. BurgerBelangenAlmelo wil die invloed van de burger op het beleid met onmiddellijke ingang terug. Er moeten weer functionele commissies komen (ook wel genoemd vakcommissies). Daar worden vooraf zaken besproken over komende besluitvorming. Daardoor is er dan geen sprake meer van overvaltechnieken zoals die in de afgelopen jaren door het college op de gemeenteraad zijn toegepast. Overval technieken die succes hebben gehad door het ontbreken van kennis in de gemeenteraad om daar tegengas tegen te kunnen geven.

 
BurgerBelangenAlmelo is tegen een nieuw stadshuis. Iets wat de VVD nu ook heeft over genomen. BBA is voor het indammen van de macht van het college. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenteraad en nergens anders. De kiezer gaat naar het stembureau om een gemeenteraad te kiezen. En die gemeenteraad moet zijn beloften nakomen. In de afgelopen jaren is daar geen sprake van geweest. BBA is voor meer veiligheid in de wijken en meer inzet van politie zonder dat de burger daar dubbel voor moet betalen. Waar nu sprake van is.
BBA is voor verre gaande bezuinigen zodat de bevolking in de komende jaren niet met extra belastingen worden opgescheept.

BBA zet het nog één keer op een rij

 1. TEGEN EEN NIEUW STADHUIS maar renovatie van het oude
2. REFERENDUM BELANGRIJKE BESLUITEN zoals bijvoorbeeld een nieuw stadion
3. MINDER MACHT VOOR B&W
4. GEEN VRIENDJESPOLITIEK (zoals gebleken is bij Zembla TV)
5. GEEN PERSONAL RAPID TRANSPORTSYSTEM
6. MEER SOCIALE WONINGBOUW
7. GOED WOON- en LEEFKLIMAAT
8. GEEN BEZUINIGING POLITIE 
9. BEZUINIGEN OP UITGAVEN en geen hogere gemeentelijke belastingen
10. STADSONTWIKKELING OP ALMELOSE SCHAAL

Wie verandering wil, die moet niet stemmen op wat er nu in de gemeenteraad zit. Wie stemt voor verandering, die kruist woensdag BurgerBelangen Almelo op het verkiezingsformulier aan!

Posted by Redactie in Nieuwtjes, 55 comments