Jemy Pauwels

Pauwels roept op tot evaluatie vertrek Sensata

 

Jongere garde VVD heeft vooruitziende blik

 

 

 

 

 

 

 

Jemy Pauwels (vice-fractievoorzitter VVD Almelo) laat in reactie op het vertrek van Sensata uit Almelo weten dat het in ieder geval belangrijk is dat het bedrijf voor de regio blijft behouden . Pauwels voegt er subtiel aan toe dat het goed is dat de regionale afspraken over onderlinge acquisitie tussen gemeenten weer zijn opgefrist. Pauwels had ruchtbaarheid gegeven aan signalen die hem hadden bereikt dat de gemeente Enschede opzichtig om de gunsten van Sensata dong.

Collegeleden uit Enschede en Almelo verklaarden Pauwels bijkans voor gek. Ten onrechte. Het is de taak van volksvertegenwoordigers om alert te zijn en te signaleren. De afspraken over onderlinge aquisitie stonden de bestuurders weer op het netvlies. Onverstoord wees Pauwels op de mogelijkheid dat Sensata rondom de huidige locatie wellicht zou kunnen uitbreiden. Wethouder Van Marle kon zijn huiswerk overnieuw doen.  Helaas kon Sensata niet voor Almelo worden behouden. Het bedrijf bepaalt uiteindelijk haar eigen koers. Wel rijst de vraag op of het college van B&W alles uit de kast heeft gehaald. De aanvaring met de lokale bestuursbonzen heeft Pauwels niet uit balans gebracht en hij lanceert nu het idee om het college te verzoeken de gang van zaken rond het vertrek van Sensata te evalueren met als doel om hieruit lessen te trekken voor het behoud van lokale werkgelegenheid. Pauwels toont hiermee eens te meer aan dat hij een politicus nieuwe stijl is; eentje die niet denkt in oude belangen maar in kansen voor de toekomst.

Posted by admin in Gemeente Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 1 comment

Is vertrek Sensata nog te voorkomen?

Heeft het college zitten slapen?

Jemy Pauwels, u weet wel: het VVD-raadslid dat de invloed van de antilobby weerstond en voor Almelo Nouveau stemde, maakt zich zorgen om het dreigende vertrek van Sensata uit Almelo. En terecht. Pauwels wijst er in zijn bericht aan het college op dat het hier gaat om een hoogwaardig en groeiend bedrijf met ruim 320 goedopgeleide werknemers.  Pauwels vraagt zich af welke inspanningen het college zich heeft getroost om Sensata te behouden en elders onder te brengen, bijvoorbeeld op het XL Businesspark. Vooralsnog zien wij niet dat het college in deze kwestie “het verschil maakt”. Wij wachten met spanning af. Dan nu de vragen van Pauwels:


 

 

 

 

 

 

In het artikel van TC Tubantia wijst de directie mogelijke vestiging op XL businesspark af omdat het terrein te ver afgelegen ligt en ook niet in de directe omgeving van een station ligt. Tegelijkertijd

spreekt de directie van Sensata met interesse over het KPN pand te Hengelo, hetgeen op grote afstand van het centrum alsook station ligt. Hier constateren wij een tegenstrijdigheid.

1. Kan de wethouder de tegenstrijdigheid bevestigen en aangeven of er niet alsnog gezocht kan worden naar oplossingen waardoor XL businesspark wél een optie kan zijn voor Sensata?

2. Hoeveel concrete opties voor een geschikt onderkomen (bestaand of nieuwbouw) in Almelo worden momenteel voorgelegd aan Sensata?

3. De directie van Sensata heeft de voorkeur voor het huren van een bedrijfspand. Kan de Industrie Gebouwen Maatschappij Almelo NV (IGM) de mogelijke uitkomst bieden om hierin te voorzien en zo ja, wordt concreet gewerkt aan een voorstel?

4. Het acquiereren van nieuwe bedrijven met een werkgelegenheidsvoorziening van 450 werknemers is uiteindelijk een kostbaar traject. Welke mogelijkheden kan de gemeente (naast de inzet van de IGM) aan Sensata bieden om het bedrijf te behouden voor Almelo?

5. Welke afspraken tussen de 14 Regio Twente gemeenten zijn van toepassing ten aanzien van het actief dan wel passief acquireren van bedrijven door ambtenaren en/of bestuurders? Kan de wethouder garanderen dat deze afspraken consequent worden nagekomen?

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 13 comments

Kritische VVD vragen over IISPA

Net als vele andere projecten in Almelo rust er ook geen zegen op de bouw de IISPA. Het naar verluidt grootste indoorsportcomplex van Twente is opnieuw vertraagd. Was er eerst een probleem met de draagkracht van de staalconstructie, nu zijn de vloeren niet afdoende brandwerend. Heeft de afdeling bouwtoezicht van de gemeente liggen slapen? Ook valt het project duurder uit en is er nog geen m2 commerciële ruimte verhuurd. De bouwer haastte zich te melden dat de kosten kunnen worden opgevangen. Hoe dan ook, de perikelen rond het complex zijn aanleiding voor een aantal kritische vragen uit het VVD kamp. Saillant detail is natuurlijk dat mogelijk één van de VVD wethouders de vragen over dit stukje Sjoers erfenis mag beantwoorden. Zo werkt dat in de politiek. Hieronder de vragen van VVD raadslid Jemy Pauwels voor het vragenhalfuurtje tijdens de raadsvergadering van aanstaande dinsdag.

1. Hoeveel grootschalige sportevenementen zijn door de vertraging geannuleerd?

2. Hoeveel inkomsten zijn misgelopen door het annuleren van die sportevenementen?

3. Verwacht de wethouder eventuele schadeclaims door het annuleren van sportevenementen?

4. Is er inmiddels contact geweest met de aannemer en de constructeur inzake het verhalen van de gemiste inkomsten door het wegvallen van evenementen?

Zo  ja, zijn er daartoe voldoende juridische gronden?

5. Welke acties zijn uitgezet om de commerciële ruimtes van de IISPA te verhuren en heeft dat geleid tot concreet geïnteresseerde huurders?

6. Zijn er naast de toepassing van extra brandwerende vloeren nog meer bouwtechnische zaken te verwachten die mogelijk kunnen leiden tot verdere verhoging van de bouwkosten?

7. Kan de wethouder een overzicht van de meerkosten weerleggen en toelichten?

8. Kan de wethouder aangeven met hoeveel procent de uiteindelijke verhuurprijs van de sportaccommodatie van de IISPA zal zijn gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke verhuurprijs?

Posted by Redactie in Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 0 comments