politiek

Tja: eerste steen-wegname Dolle Pret / Aylin

Wethouder Johan Andela (VVD) had het druk de afgelopen week. Eerst werd er een plakkaat onthuld voor het bereiken van het hoogste punt van het appartementencomplex “De Brander”. Dezelfde dag  werd er een plakkaat onthuld bij kinderspeelparadijs Dolle Pret ter gelegenheid van de eerste steen-wegname. Dit is het splinternieuwe beleid van de gemeente waarbij geldt toch een feestje te maken van het feit dat zoveel dwarsgezeten en teleurgestelde bedrijven Almelo de rug toekeren. Bekijk de rapportage en de foto’s hieronder.

UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE

Vandaag werd bekend dat gemeenteraadslid Gerwin Kamphuis van Lijst Kamphuis Almelo (LKA) voldoende handtekeningen heeft verzameld om de openbare verkoop van donderdag aanstaande op de politieke agenda te krijgen. Die actie lijkt nu te stranden omdat de gemeente de verkoop onverwacht heeft uitgesteld. Dit omdat vandaag (dinsdag 11 oktober 2011) twee ploegen van de VARA, één met De Ombudsman (met camera) en één van het kritische VARA-programma ‘Kanniewaarzijn’ in Almelo waren. De eerste ploeg heeft opnames gemaakt en de andere ploeg gaat dat in november doen. Een en ander heeft te maken met de bestuurlijke miskleunen zoals die van Dolle Pret. Klaarblijkelijk trekt de verantwoordelijke wethouder de ‘achterbroek’ aan om gezichtsverlies zoals ontstaan bij de beroemde gijzeling van een paar jaar geleden, te voorkomen. Je zou het ook politieke lafheid kunnen noemen. De opnames in Almelo worden naar verluidt medio november door de VARA uitgezonden.

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 5 comments

Gemeenteraad fluit wethouder Van Woudenbergh terug inzake Albert Heijn

(door Gert Verdamme)

Bij de gemeenteraadsvergadering van afgelopen avond (dinsdag 20 september) heeft de gemeenteraad onverwacht veel tijd uitgetrokken voor het door Jan Veenstra (ChristenUnie) aangevraagde interpellatiedebat. Veenstra vindt namelijk dat het college voorbarig heeft gehandeld door in te stemmen met de komst van de Albert Heijn naar de hoek Violierstraat / Bornsestraat.  Dit terwijl de raad hier nog geen uitspraak over heeft kunnen doen en volgens Veenstra is het bovendien in strijd met de detailhandelstructuurvisie waarin het vestigingsbeleid van de gemeente is neergelegd. Er zou sprake zijn van overaanbod van supermarkten en in diezelfde visie ligt vast dat een solitaire supermarkt niet kan worden verplaatst naar een andere locatie.

Het CDA liet bij monde van  Fred van der Horst, tussen neus en lippen doorschemeren ook niet blij te zijn met het besluit. De VVD in de persoon van Herman Nijhuis had geen mening en wacht af hoe de politieke wind gaat waaien om daarna alsnog een standpunt in te nemen. Stork (ALA-AOV) en Buitenweg (GroenLinks) en Kamphuis (LKA) spraken zich uit tegen het besluit van het college en vroegen zich af waarom voorbij wordt gegaan aan de wensen en belangen van direct omwonenden naar wiens mening tot op heden niet is gevraagd (!). Isendoorn (D66) vindt dat Almelo Nouveau zich krachtig moet kunnen ontwikkelen en dat de AH op de locatie Violierstraat/Bornsestraat dit ondermijnt, om nog maar even te zwijgen over de toekomstige onmogelijke verkeersveiligheidssituatie aldaar.

Een onzekere wethouder Van Woudenbergh gaf op rommelige wijze tekst en uitleg aan de verschillende raadsleden. Hij kwam echter niet verder dan een zwakke argumentatie en verwees de detailhandelstructuurvisie eerst naar de prullenbak (het is maar hoe je het ziet) om vervolgens op te merken dat dit document moet worden geactualiseerd. Met andere woorden: het collegebesluit past niet in de detailhandelstructuurvisie en omdat dit het college onwelgevallig is moet de visie maar worden herzien en eigenhandig worden aangepast.

Om verdere schade en gezichtsverlies van de wethouder te voorkomen greep wethouder Schouten in en voerde in plaats van Van Woudenbergh, die zich letterlijk en figuurlijk achter Schouten verschuilde,  verder het woord.

Jan Veenstra lanceerde aanvankelijk enkele moties (om geen besluiten te nemen die Almelo Nouveau zouden kunnen schaden en ook een motie van afkeuring) maar kreeg diverse fracties en de burgemeester over zich heen om toch vooral de informatieve raad over dit onderwerp af te wachten. Na enig beraad besloot Veentra de moties aan te houden. Hij had zijn punt toen echter allang gemaakt. Hulde.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, 7 comments

Komst AH naar Violierstraat: ‘vies politiek machtsspelletje’.

Naar verluidt heeft het college van B&W ingestemd met de komst van de Albert Heijn naar de locatie Violierstraat/Bornsestraat. Hans Buitenweg (GroenLinks) wijst er in een reactie op Twitter  op dat het bestemmingsplan ter plaatse nog gewijzigd moet worden van woonbestemming in een bedrijfs- detailhandelbestemming. De gemeenteraad moet zich hierover dus nog buigen.  De komst van de AH stuit op ernstige bezwaren vanuit de buurt.  Nachtelijke geluidsoverlast en een parkeerchaos zullen het gevolg zijn. Of AH zich daadwerkelijk op de locatie zal vestigen valt te bezien. Niet uitgesloten is dat het college, door deze weg in de slaan, alsnog tracht om Almelo Nouveau – waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd – om zeep te helpen. Het is een publiek geheim dat Nouveau met name een doorn in het oog van wethouder Van Woudenbergh is. Deze heeft de komst van Nouveau bestreden met het argument dat dit ten koste zou gaan van de winkelactiviteiten in de binnenstad. In dit licht is het verwonderlijk dat Van Woudenbergh nu de komst van AH naar de Violierstraat / Bornsestraat toejuicht. Mensen uit het centrumgebied die nu winkelen bij de AH vestiging aan de Rosa Luxemburgstraat 1 zullen voortaan (ook) aan de Violierstraat/Bornsestraat terecht kunnen. En AH? De onderhandelingen om AH in Nouveau te vestigen zijn kennelijk op niets uitgelopen. Niet uitgesloten is dat AH het oog heeft laten vallen op de locatie Violierstraat/Bornsestraat om de ontwikkelaars van Nouveau verder onder druk te zetten om gunstiger voorwaarden te bedingen om alsnog daar te gaan huren. Over de hoofden van de omwonenden welteverstaan en de raadsleden die mogelijk weer eens een rad voor ogen wordt gedraaid.

Bekijk hieronder de interviews, die AlmeloAnders een aantal maanden geleden al met de bewoners rondom de beoogde supermarktlocatie maakte. Met diezelfde bewoners heeft de verantwoordelijke wethouder nog geen woord gewisseld, laat staan dat hij om hun mening heeft gevraagd of laten vragen. Middels AlmeloAnders geven de bewoners een duidelijk antwoord:


Posted by admin in Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 7 comments

Bert Hümmels spreekt over vondst hennepplantage bij SV Rietvogels

 

De vondst van een wietplantage op het terrein van SV Rietvogels heeft de gemoederen in Almelo danig beziggehouden. De imagoschade is groot, iets wat de club niet kan gebruiken in de moeizame gesprekken over een fusie met DVO. De VVD zag aanleiding om alvast wat vragen op het college van B&W af te vuren. Ondertussen bevindt Bert zich Hümmels in een lastig parket. Bert is bestuurslid van SV Rietvogels en dus (mede) verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club. Heeft hier niemand van geweten? Heeft Bert niet zitten opletten? Een hennepplantage levert rond de € 10.000 op; genoeg dus om de nog openstaande rekeningen bij de Cogas te betalen. Was dat de reden? Bert zweeg in alle toonaarden. Uitgerekend Hümmels is voorman van Leefbaar Almelo. Wat doet een hennepplantage bij een openbare voetbalclub voor de leefbaarheid van de stad? Saillant detail is nog dat Bert betrokken was bij het bestuur van coffeeshop “Jemig de Pemig Mozes Kriebel” aan de Bornerbroeksestraat. Na veel aandringen verbreekt Bert Hümmels tegenover Almelo Anders zijn stilzwijgen en geeft hij exclusief commentaar op de commotie. Bekijk het filmpje:

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 3 comments

Interventieteam naar steuntrekkende ex-bestuurders?

Oud-bestuurders als Piet Jansen (CDA) en Bert Kuiper (PvdA) hebben vooralsnog weinig te vrezen van de interventieteams die Almelo gaan overspoelen. Eigenlijk is dat raar. Waarom niet ook deze wachtgeldtrekkers  eens goed onder het vergrootglas leggen?  Tot die tijd genieten de beide heren van de geneugten van Luilekkerland. Niets doen en toch geld vangen. Bert Kuiper vraagt zich af of het Jansen lukt zijn dagen te vullen. Kennelijk iets dat Kuiper bezighoudt. Het vakantieachtige leven bevalt te goed, aldus Jansen, om er wel aan toe te voegen dat hij zoekende is naar een job. Kennelijk reden voor het interventieteam om hem in ieder geval buiten schot te laten.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 5 comments

Fortezza: kreeg Van Wijnen Eibergen ook geld van de gemeente?

Weet u het nog? Omdat Fortezza al maar niet van de grond kwam, legde de onderaannemer van Van der Looy, Van Wijnen Eibergen, beslag op de grond. Van Wijnen was door Van der Looy ook gouden bergen beloofd. Maar toen ineens, begin van dit jaar, was het beslag van Van Wijnen verdwenen en werd de gemeente weer eigenaar van het stuk grond waarop een stadhuis moet worden gebouwd dat net zo duur wordt als aan de markt. Van der Looy kreeg € 2.4 miljoen in de schoot geworpen. De vraag dringt zich op waarom Van Wijnen ineens bereid bleek om het beslag op de grond op te heffen. Kijken we in de brief met afspraken van 28 oktober 2010 dan staat daarin te lezen dat het de verplichting van de gemeente was om zich ervoor in te spannen om Van Wijnen Eibergen te bewegen de ingezette beslagleggingsprocedure stop te zetten. De vraag dringt zich op welke wijze de gemeente zich van deze verplichting heeft gekweten? Is er door de gemeente geld aan Van Wijnen betaald of beloofd? Nu schijnt er onderzoek naar het drama Fortezza te worden gedaan door de rekenkamer. Maar daar horen wij tot op de dag van vandaag niets van. Aanleiding voor Gerwin Kamphuis (LKA) om niet langer af te wachten en ter gelegenheid van de raadsvergadering van 12 juli a.s. alvast een vraag te formuleren:

 Fortezza

De grond zou door Van der Looy teruggeleverd worden aan de gemeente Almelo. Echter lag er beslag op van bouwbedrijf Van Wijnen. De gemeente zou in overleg met van Wijnen om van de beslaglegging af te komen, dat is gelukt.

Onze vraag is op welke wijze het college dit voor elkaar heeft gekregen en of en hoeveel geld dat extra heeft gekost t.a.v. de afkoopsom aan Van der Looy zelf ?

 

 

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Politiek en Polikliek, 1 comment

Twee apen uit de Almelose mouw

de dubbele agenda van het college van B&W

(door Tony Cassese)

Of het nu door de bezuinigingsperikelen komt of juist door langdurige discussies omtrent Almelo Nouveau, Dolle Pret, Heracles Almelo, of het nieuwe stadhuis; het huidige gemeentebestuur lukt het telkens weer om in opspraak te raken. En da’s geen fabeltje, want juist vorige week kwamen ineens twee Almelose apen uit de mouw waar de honden geen brood van lusten.

In één dag werd ineens duidelijk dat de vriendjespolitiek, willekeur en het meten met twintig maten in Almelo nog steeds hoogtij vieren. Het is nu duidelijk waarom het Almelose old boys network (VVD-top, MKB, Theaterhotel, KvK en enkele Woonboulevard-bobo’s) onlangs te hoop liep tegen de komst van Almelo Nouveau. Het is al jaren duidelijk dat in dat project onder andere een hotel wordt opgenomen, maar nu moet er ineens ook een hotel bij het nieuw te bouwen Heracles-stadion verrijzen. Meest opvallend is dat het college de komst van zo’n hotel toejuicht. Toen het echter om het hotel bij Almelo Nouveau ging was volgens het college de hotelmarkt in deze stad verzadigd. Bezoekers zouden toch vooral richting het centrum moeten worden gestuurd (lees: naar het Theaterhotel). Het lijkt erop dat het college achter de rug van de gemeenteraad om er een dubbele agenda op nahoudt. Almelo Anders voorspelde dat lang geleden al. De raad krijgt maar mondjesmaat informatie verstrekt.

Terwijl ontwikkelaar Prosyn van Almelo Nouveau staat te popelen om in het Weggelergebied aan de slag te gaan, past de gemeente Almelo haar befaamde vertragingstactiek toe. Sinds de gemeenteraad groen licht voor Almelo Nouveau heeft gegeven, is er namelijk geen enkel initiatief genomen om de zaak daadwerkelijk op de rails te zetten en werk te maken van de bestemmingswijziging. Zelfs niet na herhaaldelijk aandringen van de projectontwikkelaar. Zo blijkt uit een recente brief van Prosyn waarin de gemeente wordt beticht van onrechtmatig handelen. Reden voor LKA en D66, welke laatste de grootste oppositiepartij vormt, om over deze gang van zaken vragen aan het college te stellen. Maar de smoezen zullen al wel bedacht zijn. Er kan nu niet anders geconcludeerd worden dan dat Almelo Nouveau doelbewust wordt gesaboteerd en tegengewerkt. Eerst door het plan tot op het bot uit te kleden en nu weer door de zaak te traineren en ineens met dat hotel op de proppen te komen. Dit is aap nummer één.

Aap nummer twee is Harold Asbroek, de lokale uitbater van de McDonald’s vestigingen (waarvan 1 in het centrum en 1 op de Woonboulevard) en voorzitter van de winkeliersvereniging van de Woonboulevard en van de centrumondernemers. Over dubbele petten gesproken! Asbroek was zelfverklaard tegenstander van de komst van Nouveau omdat dit ten koste van de winkeliers in het centrum zou gaan. Toen de gemeente bekend maakte te blijven opteren voor woonwinkels op de woonboulevard, zette Asbroek z’n andere pet op en verklaarde hij dat verruiming van het winkelaanbod wel mogelijk is en dat dit niet ten koste van het centrum hoeft te gaan. Daarmee is de geloofwaardigheid van Asbroek tot het nulpunt gedaald. Zo worden de winkeliers in het centrum de speelbal van de persoonlijke belangen van enkele (grotere) ondernemers en hun politieke vriendjes. Is dit het verschil maken? Nee, dit is de veelgeprezen Almelo Aanpak. Zó doen we dat nog steeds in Almelo!

Voor de brief van Prosyn klik: Br.College B&W d.d. 15-06-2011

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Dit doen wij voor Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 12 comments

Verdwijnen McDonald’s op Waagplein nog ver weg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Leeuwen, Almelo’s kunstenaar, pleit voor het verdwijnen van de McDonald’s vestiging van het Waagplein. Een sympathiek idee want het gebouw is velen al jaren een doorn in het oog. De voorzijde lijkt soms op een regelrechte hangplek voor opgeschoten jeugd. De achterzijde biedt een troosteloze aanblik. Om nog maar van het zwerfafval te zwijgen.Een van de eerste filmpjes op deze site ging er over. Heeft Leeuwen zich hierdoor laten inspireren?

Hoe de toenmalige politici het zover hebben laten komen om op deze locatie een McDonald’s toe te staan is een raadsel.

Positief is dat de het college van B&W van plan is om in gesprek te gaan met de eigenaar van het gebouw, maar er bestaat grote kans dat de lokale bestuurders met hangende pootjes op het stadhuis terugkeren. Het geval wil namelijk dat de gemeente Almelo met handen en voeten aan McDonald’s is ge- en verbonden. Een langlopend contract garandeert de McDonald’s dat zij tot Sint Juttemis op de locatie kan blijven. Dit liet Harold Asbroek, de lokale McDonald’s uitbater, nog tussen neus en lippen weten tijdens een bijeenkomst van Zakelijk Almelo die op 6 september vorig jaar plaatsvond. En de projectontwikkelaar laat zijn eigendom natuurlijk ook niet zomaar slopen. De gemeente zal McDonald’s en de eigenaar dus voor veel geld moeten uitkopen. Waar hebben wij dit vaker gehoord? O ja, het Fortezza-geval en dergelijke!

Geen wonder dat het gesprek op dit moment geen gemeentelijke of politieke prioriteit heeft. Een zoethoudertje dus in de hoop dat iedereen weer indut. We hebben het al vaker hier op de site geschreven: de gemeente Almelo is al jarenlang geen baas meer in eigen stad. De projectontwikkelaars hebben het hier voor het zeggen.

Met het verdwijnen van de vestiging uit het straatbeeld zijn we er nog niet.

Op het computerbewerkte plaatje van Peter Leeuwen zien we met het verdwijnen van McDonald’s een enorme lege vlakte ontstaan. Het doembeeld van het afgrijselijke, faliekant mislukte marktplein in Hengelo dringt zich op. Waarom komt Leeuwen niet met een idee om het plein vervolgens aantrekkelijk te maken met bomen, standbeeld (voor hem?) of fontein.De meeste aantrekkelijk pleinen zijn altijd beperkt van omvang met rondom gevestigde horeca. Denk aan De Oude Markt in Enschede en het Amaliaplein alhier. Het plan heeft dan ook – vooralsnog – veel weg van een luchtballonnetje. Daarom dopen wij het nieuwe plein ook nog niet om tot ‘Peter Leeuwenplein’.

Posted by Redactie in Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 0 comments

Ongepast mode-statement van Almelose “notabelen”

Dat op Prinsjesdag de dames politici het leuk vinden om de gekste hoedjes te dragen, is tot daaraan toe.  Maar dat enkele oude (ex) lokale Almelose politici het nodig vonden om uitgerekend tijdens de Dodenherdenking een mode-statement te maken, is natuurlijk volstrekt ongepast! Zowel letterlijk als figuurlijk. Rijst wel de vraag wat de heren te verbergen hebben. Hmm… mannen in regenjassen. Zouden ze soms cv´s of diploma´s onder hun jas vandaan toveren en vervolgens uitwisselen? ’t Is dat ze geen van allen een hoed op hebben, anders zou je denken met de ‘Poaskeerls’ uit Ootmarsum van doen te hebben.

Posted by admin in Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 12 comments

Bestuurders moeten integer zijn. Of anders vertrekken.

 

(analyse door Gert Verdamme)

Dat twee prominente Almelose VVD-bestuurders Job Klaasen en Gerrit van Woudenbergh in korte tijd zijn ‘betrapt’ op het jokken op hun CV’s geeft stof tot nadenken en hilariteit. Dit komt ongetwijfeld vaker voor. In de politiek is jokken echter een doodzonde. Wat bezielt hen, die zichzelf beter voordoen dan zij in werkelijkheid zijn? Je houdt namelijk niet alleen jezelf  maar ook een ander voor de gek. En in een publieke functie hoor je het goede voorbeeld te geven, zeker als houder van de wet, hetgeen een dienende taak is.

Zelden passeerden er zoveel smoezen de revue als in het geval van Klaasen en Van Woudenbergh. Klaasen verdedigde zich door erop te wijzen dat je als politicus geen opleiding hoeft te hebben. Waarom dan toch jokken? Let wel: naar opleidingsniveau wordt altijd gekeken. In belangrijke mate wordt het denken over een persoon bepaald door wat hij of zij in het verleden heeft gedaan. Dan komt dus dat cruciale CV in beeld. Klopt dit niet, dan rijst twijfel of de betrokkene de positie ook had gekregen als hij of zij eerlijk was geweest.

Van Woudenbergh liet door Tubantia optekenen dat voor zijn ‘gevoel’ de avondhandelsschool een Hbo-studie was. Een raar argument. In de eerste plaats heeft Van Woudenbergh zijn CV zelf veranderd. Dus voelde hij al nattigheid na het debacle Klaasen. Bovendien gaat het bij een CV niet om ‘gevoel’ maar om feiten. Tot slot staan op de oorspronkelijke CV van Van Woudenbergh de Hbo-studie ‘economy’ EN de Handelsavondschool vermeld. Later heeft hij dat veranderd door de Hbo-studie te schrappen. De Handelsavondschool is blijven staan. Kortom: Van Woudenbergh was dus eigenlijk dubbel oneerlijk, namelijk wat betreft een studie die hij niet heeft gevolgd en over de reden waarom hij dat in allerijl heeft geschrapt. Interessant is ook de gedachte dat het jokken over een niet-genoten Hbo-opleiding eigenlijk respectloos is naar al die mensen die wél de opleiding hebben behaald, soms met bloed, zweet en tranen en die daar in veel gevallen nog een dikke studieschuld aan over hebben gehouden. We laten nog even buiten beschouwing of zo’n afgestudeerde al dan niet een baan heeft. Niet vergeten dat een wethouder van een gemeente als Almelo 7.000 euro’s per maand in z’n zak mag steken!

Wat ook opvalt, is dat noch Klaasen noch Van Woudenbergh er ronduit voor uitkomen dat zij een fout hebben gemaakt. Dat komt niet in hen op. Wat als Klaasen en Van Woudenbergh ruiterlijk hadden toegegeven dat zij in de fout zijn gegaan.? Niets menselijk was hen vreemd. Dan had men hen met heel andere ogen bekeken. Diploma’s zeggen natuurlijk niet alles. De belangrijkste eigenschap, die een bestuurder dient te hebben, is dat hij integer is, zowel naar zichzelf als naar de buitenwacht. Wat dit betreft zou Van Woudenbergh het voorbeeld van Klaasen moeten volgen. Voor integriteit bestaan geen betrouwbare tests. Integriteit is een eigenschap die een persoon wel of niet bezit. Een beetje integer bestaat dus niet. Dit zal moeten blijken in de praktijk. Beide heren hebben geen blijk gegeven van integer handelen.

In reacties vragen sommigen zich af wat er mis is als een slager wethouder wordt. Natuurlijk gaat de discussie daar niet om. Iedereen kan wethouder worden, zelfs een marktkoopman. In Almelo kunnen we nu dan ook goed zien hoe geweldig de bewuste man de stad heeft bestuurd. Almelo (en daarmee de burger) ging voor miljoenen het schip in waardoor de Artikel 12-status griezelig dichtbij is gekomen. Mag je concluderen dat een gedegen bestuurlijke opleiding niet alleen een wethouder, maar ook een gemeenteraadslid niet zou misstaan? Waarschijnlijk wel. Per slot van rekening gaan deze mensen over soms zeer belangrijke beslissingen. Met een beetje meer inzicht en kennis was in Almelo bijvoorbeeld nooit ook maar één seconde nagedacht over zoiets als Waterrijk of een monorail. Was een belachelijk en  schaamteloos circus rondom het wel of niet doorgaan van Almelo Nouveau niet eens aan de orde geweest. Ook hadden we dan wellicht zo vanuit de stad nog rechtstreeks het Nijreesbos kunnen infietsen. Dat laatste is helaas niet meer mogelijk door bestuurlijk falen.

Het doet er niet toe op of in welk medium je je persoonlijke feiten de wereld instrooit. Als gewone burger kun je makkelijker iets onwaars beweren dan wanneer je een publieke voorbeeldfunctie hebt. Of dat nu op Linkedin of een ander sociaal netwerk gebeurt doet er niet toe. Zelfs wanneer het een zogenaamde ‘privé-aangelegenheid’ is (daar heeft de VVD het hele lange paasweekeinde over moeten nadenken): liegen is en blijft liegen. Voor een wethouder telt dat extra zwaar, want je kunt je als burger dan terecht afvragen of ie in alles zo onbetrouwbaar te werk gaat.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Column, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 4 comments