subsidie

Hoe de gemeente het handje ophoudt

De gemeente Almelo gaat haar hand ophouden bij het zwaar gesubsidieerde commerciële bedrijf Theaterhotel Almelo, dat onderdeel is van het Quote 500-genoteerde Van der Valk-concern. Aanleiding hiervoor is de heftige weerstand vanuit de amateurkunstverenigingen in Almelo, die voor de zoveelste keer geconfronteerd worden met ingrijpende bezuinigingen.

Een bedelende VVD-wethouder houdt al rennend z’n pet op bij het rijkste familiebedrijf van de stad.

Namens de gemeente Almelo is VVD-wethouder Van Woudenbergh van mening dat onder andere culturele instellingen ondanks de moeilijke economische omstandigheden hun eigen broek op moeten houden. Echter in de discussie rond het subsidiecontract tussen de Gemeente Almelo en het Theaterhotel –dat door het Theaterhotel ernstig werd geschonden- heeft het college deze subsidieontvanger (550.000 euro per jaar) op slinkse wijze uit de wind gehouden. Afspraken in het contract, dat wanneer vastgelegde verplichte investeringen niet zouden worden uitgevoerd, het contract ongeldig zou maken en de subsidiegelden terugbetaald zouden moeten worden. Het ‘eigen-broek-ophouden’-verhaal kwam pas daarna; de wethouder deed deze uitspraak opvallend genoeg nadat hij het, dankzij Lijst Kamphuis Almelo aan het licht gekomen malversaties al half verzopen Theaterhotel, netjes op het droge had getrokken. Met andere woorden: het Theaterhotel blijft gevrijwaard van bezuingingsmaatregelen die elke gesubsidieerde organisatie in Almelo onherroepelijk voor de kiezen krijgt. Toevallig, niet?

Door het gekrakeel van de lokale verenigingen tekent zich echter nu het beeld af, dat de wethouder, die op meer dan zeer goede voet staat met de directie van het Theaterhotel, iets terug wil zien voor het zo gewiekst uit de wind houden. Hij vraagt nu 10.000 euro van Theaterhotel-eigenaar Hammink als bijdrage voor subsidiëring van amateurkunstverenigingen in Almelo. Die heeft aangegeven hierover te willen meedenken. Het is een ’gul’ gebaar dat ze willen meedenken, maar tegelijk is nu duidelijk te zien hoe de hazen lopen in Almelo. De gevleugelde woorden ‘Het verschil maken’ blijken uitsluitend op papier te bestaan. Die € 10.000 die de familie Hammink overweegt te betalen is een lachertje. Een klein beetje subsidie dat misschien met een ‘genereus gebaar’ in de pet van Van Woudenbergh wordt teruggegooid. Een sigaar uit eigen doos.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 1 comment

Kritiek op interpretatie contract subsidie

(ingezonden)

Als regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen heb ik  eind 2011 een ingezonden stukje geplaatst, de titel was:

Subsidiestromen

Na verschillende reacties en vragen door o.a. LKA , staat het nu na een periode van stilte en vele omtrekkende bewegingen op de Raadsagenda.

Recht breien wat krom is

Er bestaan nog steeds meerdere opvattingen over de subsidie verstrekking aan het Theaterhotel. Het gaat m.i. niet om de Subsidie of om de hoogte van het subsidiebedrag,  maar over de daadwerkelijke uitvoering van de Investerings-begroting  2005-2010. Deze Subsidie verstrekking met onderliggende investeringsbegroting 2005-2010 is door de Raad, het hoogste orgaan in onze gemeente  in 2005 goedgekeurd.

De Subsidie verstrekking € 544.857,00

Het wordt al snel duidelijk dat een aantal genoemde projecten overbodig  dan wel niet haalbaar zijn,  (zie Investeringsbegroting) te weten :

# Het balkon                                      2007                                     €   150.000,00 niet haalbaar

# Loading Dock                                2008                                      €   275.000,00

# De orkestbak                                 2009                                      €   100.000,00 niet haalbaar

# Loading Dock                                2009                                      €   275.000,00

# Vervanging dakbedekking      2010                                      €   350.000,00 niet nodig

# Totaal niet daadwerkelijk uitgevoerd                                               € 1.150.000,00

De conclusie van B&W dat de jaarlijkse subsidie niet ten onrechte is verstrekt lijkt juist, maar gaat voorbij aan het feit, dat de onderliggende Investeringsbegroting niet daadwerkelijk is uitgevoerd ,  niet is getoetst  door de Subsidieverstrekker en zelfs door de Subsidieontvanger niet is gemeld.

Dit lijkt mij als burger wederom een voorbeeld van slecht bestuur, een door het hoogste orgaan in onze stad genomen besluit wordt niet zorgvuldig en/of op de juiste wijze uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Bezoeker raadsvergaderingen,

J. van Willigen

Bijlage 1 (door Theaterhotel zelf geschreven brief aan alle raadsleden):Info voor de Raad Theaterhotel Almelo 2012-1504

Bijlage 2: ContractTheaterhotel

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 9 comments

Breaking: leegloop Theaterhotel begonnen

Uit bronnen binnen het Theaterhotel Almelo komt het bericht dat de leegloop qua personeel is begonnen. Niet alleen diverse koks en chefs-horeca pakken hun biezen, zelfs het hoofd boekhouding houdt het voor gezien en vertrekt spoorslags. Naar verluidt vertrekt deze laatste vanwege het onderzoek naar de mogelijke malversaties rondom de gemeentelijke subsidiegelden. Zoals eerder gemeld heeft het Theaterhotel van de subsidiegelden (jaarlijks 550.000 euro sinds 2005) geen rooie cent besteed aan de zaken waarvoor deze subsidies zijn verstrekt. Nu ook de boekhouder vertrekt is de chaos binnen het lokale Hammink-Van der Valk-concern compleet. De leegloop is het zoveelste signaal dat er iets loos is. Blijkbaar is de werksfeer er ook niet je van het.

Nog steeds wacht de Almelose burger op de uitleg waar de subsidiegelden van al die jaren zijn gebleven, waaraan ze zijn besteed, maar vooral wanneer deze conform de in het contract vastgelegde afspraken worden terugbetaald. Niet aan het bewuste doel bestede subsidiegelden (investeringen in het theater) dienen volgens het met de gemeenteraad gesloten contract te worden terugbetaald. Inmiddels loopt dat in de miljoenen. Gemeenteraadslid Gerwin Kamphuis van LKA bracht de zaak aan het licht en wacht, zelfs na ettelijke keren de verantwoordelijke wethouder (Gerrit van Woudenbergh) er op te hebben aangesproken na maanden nog steeds op antwoord. Volgens Kamphuis is de gemeente thee aan het drinken met de eigenaars van het Theaterhotel, de familie Hammink-Van der Valk en bedenkt ze oplossingen terwijl er nu daadkrachtig en handhavend conform het contract moet worden opgetreden. Raadsleden met onwelgevallige vragen worden in Almelo wel vaker aan het hele lange lijntje gehouden, vooral als ze niet tot de gevestigde orde of het ons-kent-ons-circuit behoren. Tevens is de vraag gesteld wat het de gemeenschap heeft gekost toen de gemeente het complete Schouwburgplein van nieuwe bestrating heeft voorzien, want dat wordt door sommigen ook gezien als overheidssteun.

Dat de burger nog steeds niets heeft gehoord hangt ongetwijfeld samen met het feit dat de contacten tussen het lokale bestuur en het Theaterhotel -de luxe-hobby van het college en VVD-hoofdkwartier- wel heel erg nauw zijn, om niet te spreken van ‘onnatuurlijk’. Een en ander is ook Han Pape van het opinieweekblad De Roskam opgevallen, die de afgelopen week in zijn column schreef over dergelijke banden. Dit verklaart ook dat lokale bestuurders de zaak niet met de vereiste gepaste afstand kunnen beoordelen. Samengevat laadt de gemeente de verdenking op zich dat zij probeert de beerput koste wat kost gesloten te houden.

Er is echter geen rekening gehouden met ‘dissidenten’, die van de hoed en de rand weten. Ongetwijfeld is er nog veel meer ‘aan de knikker’ en daarover zal beslist nog meer boven water komen. De belastingbetalende Almelose burger, die de eigenaars van het Theaterhotel elk jaar opnieuw een bedrag ter waarde van een riante villa cadeau geeft, heeft daar recht op.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 5 comments

Subsidiestromen

(ingezonden)

De Sinterklaasperiode ligt alweer achter ons, maar is dat in onze stad ook zo of zijn wij zo goedgeefs, dat sommige subsidiestromen niet alleen het hele jaar, en soms zelfs een groot aantal ongecontroleerd jaren doorlopen. Om de huidige oplopende tekorten, en de voortdurende stijgingen van deze tekorten die zich voor de komende jaren aandienen om te buigen zijn het afgelopen jaar op vele gebieden forse bezuinigingen doorgevoerd. Als regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen heb ik vele insprekers van allerlei organisaties zien langskomen in hun poging om hun activiteiten (deels) buiten de bezuinigingen te houden.

Alle politieke partijen waren in allerlei zoekrichtingen druk bezig om de vele bezuinigingen te vinden. Uiteindelijk hebben onze 35 raadsleden na veel moties en inspraak en commentaren de knopen doorgehakt en zijn de afgesproken besparingen verwerkt in de begroting 2012. Ook de groene GFT bak gaan wij burgers in deze stad voortaan zelf (laten) schoonmaken, maar dat is voor de meeste burgers nog wel om te doen. Een deel van de bezuinigingen werd gevonden door in de vele jaarlijkse grote en kleine, soms zelfs hele kleine subsidies te schrappen. Dit zijn subsidies, die jaarlijks worden aangevraagd en toegekend, er is echter een subsidiebedrag , dat helemaal niet ter discussie heeft gestaan en dat viel mij als bezoeker van de vergaderingen steeds meer op. Ik bedoel hiermee de jaarlijkse Subsidie van het Theaterhotel te betalen van € 544.857,00 vastgelegd voor twaalf jaren. Deze subsidie is op 1 maart 2005 vastgelegd en loopt tot 1-1-2017 en wordt jaarlijks in vier termijnen uitbetaald.

 

De achterzijde van het Theaterhotel (Hagenborgh). Bij de rechter-onderdoorgang
bevindt zich op de achtergrond de laadlift. Foto: GoogleMaps.

Bij dit langlopende subsidiecontract behoort een investeringsbegroting en investeringsplanning van € 3.000.000,00 voor de periode 2005-2010. In 2011 zou dit dus allemaal daadwerkelijk gerealiseerd moeten zijn. (Pag. 5 lid 2.) In de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst van 15 juli 2005 staat e.e.a. helder beschreven. Het probleem lijkt echter te zijn, dat niemand jaarlijks naar de realisering van de Investeringsbegroting kijkt. Laat staan controleert. (pag. 13) Tot op heden heb ik door navraag bij de gemeente vernomen, dat er wel van alles wordt vergeleken met andere schouwburgen enz., maar dat er niemand ziet of op het dak kan zien, dat de dakbedekking voor € 350.000 is vervangen. Het vervangen van de laadlift en de dockshelter moet te zien zijn, en/of eenvoudig in de boekhouding terug te vinden zijn. € 550.000,00. Mede gezien de zwakke financiële positie van onze gemeente lijkt het mij noodzakelijk en gewenst om geen onderscheid te maken in de verleende subsidies, maar ook deze grote langlopende subsidie te toetsen en te controleren op de realisering van het Subsidiecontract van 21 april 2005.

Met vriendelijke groet, regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen.

Bijlagen (PDF):  contract en de pagina’s 5 en 13 apart.

– het Subsidiecontract (13 pagina’s)
Investeringsbegroting
De Raad

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 9 comments

College B&W Almelo behandelt raadslid respectloos

Vragen Lijst Kamphuis pas na 7 maanden beantwoord

 

Vanaf het moment dat in Almelo links en rechts bezuinigingen zijn aangekondigd en uitgevoerd en één van de wethouders ook letterlijk zei dat ‘geen van de gesubsidieerde instellingen aan bezuinigingen kan ontkomen’ zette Gerwin Kamphuis (LKA) een aantal vragen aan het college van B&W op papier. Normaliter behoort een raadslid daar binnen enkele weken antwoord op te krijgen. Kamphuis’ verbazing was dan ook groot toen bleek dat hij verstoken bleef van antwoorden. Dus stelde hij dezelfde vragen nog maar een aantal keren.

Nu, na zeven maanden (!) kreeg hij er eindelijk antwoord op. Veel is hij er echter niet mee opgeschoten want de zaak lijkt gekunsteld en niet al te geloofwaardig.

In totaal heeft Kamphuis het college van B&W op 29 september 2010 zeven vragen gesteld over de subsidiestroom die het Theaterhotel jaarlijks van de gemeente Almelo opstrijkt. Kamphuis informeerde naar de kosten en baten van het Theaterhotel, wilde opheldering over de bewering van uitbater Han Hammink dat het Theaterhotel failliet zou gaan als Almelo Nouveau er zou komen en hoe dit te rijmen valt met zijn plan om in Wierden een hotel te bouwen.

Zeven maanden heeft Kamphuis dus op beantwoording van zijn vragen moeten wachten. Een bedenkelijk record. Het college heeft niet eens het fatsoen om sorry te zeggen. Het toont weer eens aan dat gekozen volksvertegenwoordigers (en dus eigenlijk het Almelose volk) niet serieus worden genomen door diegenen, die op het pluche zitten.

Kijken we naar de reactie dan valt op dat het college het merendeel van de vragen gewoonweg niet beantwoordt. Slechts twee van de zeven vragen worden beantwoord. Opgemerkt wordt dat de subsidie maar liefst tot 2017 (!) wordt uitgekeerd. Een slordige € 3000.000,00 heeft het Theaterhotel  nog in het vooruitzicht. Het contract is Kamphuis niet verstrekt. De vraag is wat de gemeente ooit heeft bezield om dit contract af te sluiten. Ongetwijfeld ontbreekt in de afspraken een evaluatiemoment om te bezien of de subsidie nog wel nodig is bijvoorbeeld in economisch goede tijden. Want zo doen we dat in Almelo.

In plaats van duidelijkheid te geven stuurt het college Kamphuis het bos in met een overzicht ‘uit de losse pols’, zonder enige onderbouwing, waaruit kennelijk moet volgen dat door de subsidieverlening het Theaterhotel per saldo op de theateractiviteiten noch winst noch verlies maakt. Dat laatste is wel heel toevallig en het kan dan ook gezien worden als een zeer doorzichtige poging van het college om te doen alsof het Theaterhotel niet zonder de jaarlijkse subsidie kan bestaan. Dat is natuurlijk onzin. Buiten beschouwing blijven de commerciële horeca-inkomsten en de inkomsten van de congressen en natuurlijk het veelvuldige gemeentelijke gebruik van ruimtes in het Theaterhotel. Wordt daarvoor betaald? Dat laat het college in het midden. Uitsluitend wanneer de gemeente hiervan verslag doet kan pas goed worden beoordeeld of de subsidie aan het Theaterhotel (bijna zes ton per jaar) kan worden afgebouwd en kan het geld voor nuttiger doeleinden besteed worden. Kamphuis kan dus opnieuw in de pen klimmen. Dan hoort u over een half jaar wel wat de antwoorden zijn. 2 x doorklikken op de links om de documenten te bekijken.

vragen Kamphuis

Bijlage beantwoording vragen subsidie Theaterhotel

UPDATE: op www.geleraaf.nl is een interessant artikel te lezen over vragen, die Kamphuis heeft gesteld over de bouwleges die de eigenaars van het restaurant Dock 19 (naast de Almelose bibliotheek) hebben betaald. Geheel ‘toevallig’ gaat het hier om dezelfde eigenaars als die van het Theaterhotel Almelo. Wederom dus dezelfde lieden, die een voorkeursbehandeling lijken te krijgen. Rijst de vraag of hier nu wel of niet sprake is van een grootschalige vorm van schaamteloze vriendjespolitiek, want overal komt toch telkens dezelfde naam bij naar voren. Of het nu de problematiek rond de gang van Stegehuis of de weerstand tegen de komst van Almelo Nouveau en dergelijke gaat. Zijn er nog meer ondernemers in de stad of doet het stadsbestuur eigenlijk maar zaken met alleen maar één en dezelfde heilig verklaarde en tot in den eeuwigheid met gemeenschapsgeld gesubsidieerde ondernemer terwijl de rest de eigen broek moet ophouden? Oordeelt u zelf, ons is in elk geval niet alleen het licht uitgegaan, maar ook nog eens de broek tot onder de kuiten afgezakt.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 11 comments

Als Van der Looy zegt: “Spring!”, vraagt Almelo: “Hoe hoog?”

(door Leon Verdraaijt)

In een ontluisterende brief aan de nieuwe raadsleden informeert het demissionaire College (maar feitelijk de burgemeester) de raadslieden over het voorgenomen besluit 63 parkeerplaatsen van projectontwikkelaar Van der Looy te kopen, dit als voortvloeisel uit de afspraken die met hem zijn gemaakt over de bouw van Fortezza. Van der Looy wordt op ongekende wijze in de watten gelegd. Om rampzalig gezichtsverlies te voorkomen rennen de collegeleden stuk voor stuk gedienstig met kruiwagens vol gemeenschapsgeld richting de in het Limburgse Weert gevestigde projectontwikkelaar. Die strijkt vervolgens het ene na het andere miljoen op en hij heeft al zoveel geld met de lap grond binnengeharkt.

Het college verwijst in de brief uitdrukkelijk naar de contractuele verplichtingen die de gemeente op zich heeft genomen. V.d. Looy heeft de gemeente gevraagd om die afspraken na te komen en de subsidie aan hem uit te keren. O ja, over met het betalen van leges is V.d. Looy het ook niet eens dus daar kan de gemeenschap vermoedelijk naar fluiten. Dat laten we maar even zo. Want ‘zo doen we dat in Almelo’. Een schande!

Anthon Sjoers feliciteert Robert van der Looy met
het binnenharken van de Almelose miljoenen.

Met geen woord wordt in de brief gerept over de volstrekt gebruikelijke op Van der Looy rustende verplichting om de door hem gekochte grond ook daadwerkelijk te betalen! Parkeerplaatsen prima, maar wij stellen voor dat de gemeente deze verrekent met het aankoopbedrag van de grond. Ineens blijkt dat er voldoende appartementen zijn verkocht om met de bouw te kunnen beginnen. Heel toevallig valt dit samen met het loskomen van de provinciale subsidie. Het kan niet anders dan dat Van der Looy iedereen voor de gek heeft gehouden. Afgelopen januari  zei hij nog: “Ik wil niet onder stoelen of banken steken dat de economische problemen ons parten spelen. We zitten in een lastig parket. Maar wij niet alleen, het is wereldwijd.” Nu, een paar maanden later de subsidie loskomt bestaat het wereldwijde probleem kennelijk ineens niet meer. Halleluja!

Verontrustend is de opmerking in de brief dat het volgens het college noodzakelijk is om dit project er door te drukken, ondanks de nieuwe realiteit na de verkiezingen. Want anders is het project voor de ontwikkelaar niet meer rendabel te krijgen, zo staat letterlijk in de brief.

Uiterlijk voor 1 juli moet een aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden. Kortom: de gemeente stelt zich in dienst van Van der Looy. Iets wat wij al van meet af aan riepen wordt nu ook door het college bevestigd: het financiële leed voor de stad is niet te overzien als het project niet doorgaat, zo schrijft het college: een schadeclaim van Van der Looy, afboeken van de grond, een andere invulling van het terrein. Voordat dat laatste is opvallend. De projectontwikkelaar mag dus doen met de grond wat hem goeddunkt. Hier zakt ons de broek werkelijk van af. Hoe heeft dit zover kunnen komen? Hoe is het mogelijk dat de gemeente zich zo in de nesten heeft kunnen werken? Het College heeft de vooruitziende blik van een eendagsvlieg. Onze conclusie is dat het gemeentehuis vol prutsers zat en blijft zitten.

Lees hier en hier de ontluisterende brieven van het College omtrent het doordrukken van de toekomstige leegstand.

En ook de volgende link is mateloos interessant te noemen. Klik er maar eens op: http://www.jeejar.nl/Gemeenten/Almelo.htm

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 23 comments