Theaterhotel Almelo

Hoe de gemeente het handje ophoudt

De gemeente Almelo gaat haar hand ophouden bij het zwaar gesubsidieerde commerciële bedrijf Theaterhotel Almelo, dat onderdeel is van het Quote 500-genoteerde Van der Valk-concern. Aanleiding hiervoor is de heftige weerstand vanuit de amateurkunstverenigingen in Almelo, die voor de zoveelste keer geconfronteerd worden met ingrijpende bezuinigingen.

Een bedelende VVD-wethouder houdt al rennend z’n pet op bij het rijkste familiebedrijf van de stad.

Namens de gemeente Almelo is VVD-wethouder Van Woudenbergh van mening dat onder andere culturele instellingen ondanks de moeilijke economische omstandigheden hun eigen broek op moeten houden. Echter in de discussie rond het subsidiecontract tussen de Gemeente Almelo en het Theaterhotel –dat door het Theaterhotel ernstig werd geschonden- heeft het college deze subsidieontvanger (550.000 euro per jaar) op slinkse wijze uit de wind gehouden. Afspraken in het contract, dat wanneer vastgelegde verplichte investeringen niet zouden worden uitgevoerd, het contract ongeldig zou maken en de subsidiegelden terugbetaald zouden moeten worden. Het ‘eigen-broek-ophouden’-verhaal kwam pas daarna; de wethouder deed deze uitspraak opvallend genoeg nadat hij het, dankzij Lijst Kamphuis Almelo aan het licht gekomen malversaties al half verzopen Theaterhotel, netjes op het droge had getrokken. Met andere woorden: het Theaterhotel blijft gevrijwaard van bezuingingsmaatregelen die elke gesubsidieerde organisatie in Almelo onherroepelijk voor de kiezen krijgt. Toevallig, niet?

Door het gekrakeel van de lokale verenigingen tekent zich echter nu het beeld af, dat de wethouder, die op meer dan zeer goede voet staat met de directie van het Theaterhotel, iets terug wil zien voor het zo gewiekst uit de wind houden. Hij vraagt nu 10.000 euro van Theaterhotel-eigenaar Hammink als bijdrage voor subsidiëring van amateurkunstverenigingen in Almelo. Die heeft aangegeven hierover te willen meedenken. Het is een ’gul’ gebaar dat ze willen meedenken, maar tegelijk is nu duidelijk te zien hoe de hazen lopen in Almelo. De gevleugelde woorden ‘Het verschil maken’ blijken uitsluitend op papier te bestaan. Die € 10.000 die de familie Hammink overweegt te betalen is een lachertje. Een klein beetje subsidie dat misschien met een ‘genereus gebaar’ in de pet van Van Woudenbergh wordt teruggegooid. Een sigaar uit eigen doos.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 1 comment

Kritiek op interpretatie contract subsidie

(ingezonden)

Als regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen heb ik  eind 2011 een ingezonden stukje geplaatst, de titel was:

Subsidiestromen

Na verschillende reacties en vragen door o.a. LKA , staat het nu na een periode van stilte en vele omtrekkende bewegingen op de Raadsagenda.

Recht breien wat krom is

Er bestaan nog steeds meerdere opvattingen over de subsidie verstrekking aan het Theaterhotel. Het gaat m.i. niet om de Subsidie of om de hoogte van het subsidiebedrag,  maar over de daadwerkelijke uitvoering van de Investerings-begroting  2005-2010. Deze Subsidie verstrekking met onderliggende investeringsbegroting 2005-2010 is door de Raad, het hoogste orgaan in onze gemeente  in 2005 goedgekeurd.

De Subsidie verstrekking € 544.857,00

Het wordt al snel duidelijk dat een aantal genoemde projecten overbodig  dan wel niet haalbaar zijn,  (zie Investeringsbegroting) te weten :

# Het balkon                                      2007                                     €   150.000,00 niet haalbaar

# Loading Dock                                2008                                      €   275.000,00

# De orkestbak                                 2009                                      €   100.000,00 niet haalbaar

# Loading Dock                                2009                                      €   275.000,00

# Vervanging dakbedekking      2010                                      €   350.000,00 niet nodig

# Totaal niet daadwerkelijk uitgevoerd                                               € 1.150.000,00

De conclusie van B&W dat de jaarlijkse subsidie niet ten onrechte is verstrekt lijkt juist, maar gaat voorbij aan het feit, dat de onderliggende Investeringsbegroting niet daadwerkelijk is uitgevoerd ,  niet is getoetst  door de Subsidieverstrekker en zelfs door de Subsidieontvanger niet is gemeld.

Dit lijkt mij als burger wederom een voorbeeld van slecht bestuur, een door het hoogste orgaan in onze stad genomen besluit wordt niet zorgvuldig en/of op de juiste wijze uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Bezoeker raadsvergaderingen,

J. van Willigen

Bijlage 1 (door Theaterhotel zelf geschreven brief aan alle raadsleden):Info voor de Raad Theaterhotel Almelo 2012-1504

Bijlage 2: ContractTheaterhotel

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 9 comments

College Almelo voor het karretje van het Theaterhotel

 

College Almelo meet met twee maten

In de doofpotkwestie van de verdwenen subsidiegelden krijgt het Theaterhotel alsnog de kans om niet-gepleegde investeringen tot en met 2014 te doen. Dit blijkt uit een collegevoorstel dat aan de gemeenteraad ter goedkeuring is voorgelegd (LKA-raadslid Kamphuis was malversaties op het spoor en stelde er vragen over red.). Daar zakt onze broek spontaan van af. Toen Dolle Pret zogenaamd wat regeltjes overtrad, moest er gelijk gehandhaafd en flinke boetes worden betaald. Met het Theaterhotel doen we dat klaarblijkelijk anders in Almelo. Want ja, in het collegevoorstel staat dat het Theaterhotel allerlei investeringen toch heeft gedaan. Wablief? Ja het staat er echt. Er wordt ijskoud gemeld dat ze aan alles hebben voldaan en tegelijkertijd staat er net zo hard dat dat juist niet zo is. Rara hoe kan dit? Wellicht verwacht het college dat raadsleden simultaan analfabeet zijn. Het bestaande contract, destijds door de gemeenteraad vastgesteld is duidelijk genoeg: niet besteed, dan terugbetalen. Daar kan zelfs een jurist niet omheen. Verantwoordelijk wethouder Gerrit van Woudenbergh laat zich mooi als een soort koelie voor het karretje van de familie Hammink spannen. Niet zo raar als je bedenkt dat beiden van dezelfde partij (VVD) zijn. Dit riekt dus naar vriendjespolitiek. En dat moet de gemeenteraad dan maar voor zoete koek slikken? O ja: Dolle Pret is natuurlijk niet zo geweldig belangrijk, zoals het Theaterhotel voor het (peperdure) culturele aanbod in Almelo is. Dan maar weer met de mantel der liefde bedekken allemaal? Schaar het maar in het rijtje van Dolle Pret, de steeg van Stegehuis, Fortezza, IISPA, Asito-toren. Dit kan er ook nog wel bij. Het college kan duidelijk alles maken en komt met alles weg. We zijn benieuwd hoe de gemeenteraad, die inmiddels toch wel moet zijn wakkergeschud, hier mee omgaat.

 

Posted by Redactie in Blunders en fratsen, Politiek en Polikliek, 7 comments

Breaking: leegloop Theaterhotel begonnen

Uit bronnen binnen het Theaterhotel Almelo komt het bericht dat de leegloop qua personeel is begonnen. Niet alleen diverse koks en chefs-horeca pakken hun biezen, zelfs het hoofd boekhouding houdt het voor gezien en vertrekt spoorslags. Naar verluidt vertrekt deze laatste vanwege het onderzoek naar de mogelijke malversaties rondom de gemeentelijke subsidiegelden. Zoals eerder gemeld heeft het Theaterhotel van de subsidiegelden (jaarlijks 550.000 euro sinds 2005) geen rooie cent besteed aan de zaken waarvoor deze subsidies zijn verstrekt. Nu ook de boekhouder vertrekt is de chaos binnen het lokale Hammink-Van der Valk-concern compleet. De leegloop is het zoveelste signaal dat er iets loos is. Blijkbaar is de werksfeer er ook niet je van het.

Nog steeds wacht de Almelose burger op de uitleg waar de subsidiegelden van al die jaren zijn gebleven, waaraan ze zijn besteed, maar vooral wanneer deze conform de in het contract vastgelegde afspraken worden terugbetaald. Niet aan het bewuste doel bestede subsidiegelden (investeringen in het theater) dienen volgens het met de gemeenteraad gesloten contract te worden terugbetaald. Inmiddels loopt dat in de miljoenen. Gemeenteraadslid Gerwin Kamphuis van LKA bracht de zaak aan het licht en wacht, zelfs na ettelijke keren de verantwoordelijke wethouder (Gerrit van Woudenbergh) er op te hebben aangesproken na maanden nog steeds op antwoord. Volgens Kamphuis is de gemeente thee aan het drinken met de eigenaars van het Theaterhotel, de familie Hammink-Van der Valk en bedenkt ze oplossingen terwijl er nu daadkrachtig en handhavend conform het contract moet worden opgetreden. Raadsleden met onwelgevallige vragen worden in Almelo wel vaker aan het hele lange lijntje gehouden, vooral als ze niet tot de gevestigde orde of het ons-kent-ons-circuit behoren. Tevens is de vraag gesteld wat het de gemeenschap heeft gekost toen de gemeente het complete Schouwburgplein van nieuwe bestrating heeft voorzien, want dat wordt door sommigen ook gezien als overheidssteun.

Dat de burger nog steeds niets heeft gehoord hangt ongetwijfeld samen met het feit dat de contacten tussen het lokale bestuur en het Theaterhotel -de luxe-hobby van het college en VVD-hoofdkwartier- wel heel erg nauw zijn, om niet te spreken van ‘onnatuurlijk’. Een en ander is ook Han Pape van het opinieweekblad De Roskam opgevallen, die de afgelopen week in zijn column schreef over dergelijke banden. Dit verklaart ook dat lokale bestuurders de zaak niet met de vereiste gepaste afstand kunnen beoordelen. Samengevat laadt de gemeente de verdenking op zich dat zij probeert de beerput koste wat kost gesloten te houden.

Er is echter geen rekening gehouden met ‘dissidenten’, die van de hoed en de rand weten. Ongetwijfeld is er nog veel meer ‘aan de knikker’ en daarover zal beslist nog meer boven water komen. De belastingbetalende Almelose burger, die de eigenaars van het Theaterhotel elk jaar opnieuw een bedrag ter waarde van een riante villa cadeau geeft, heeft daar recht op.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 5 comments

Subsidiestromen

(ingezonden)

De Sinterklaasperiode ligt alweer achter ons, maar is dat in onze stad ook zo of zijn wij zo goedgeefs, dat sommige subsidiestromen niet alleen het hele jaar, en soms zelfs een groot aantal ongecontroleerd jaren doorlopen. Om de huidige oplopende tekorten, en de voortdurende stijgingen van deze tekorten die zich voor de komende jaren aandienen om te buigen zijn het afgelopen jaar op vele gebieden forse bezuinigingen doorgevoerd. Als regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen heb ik vele insprekers van allerlei organisaties zien langskomen in hun poging om hun activiteiten (deels) buiten de bezuinigingen te houden.

Alle politieke partijen waren in allerlei zoekrichtingen druk bezig om de vele bezuinigingen te vinden. Uiteindelijk hebben onze 35 raadsleden na veel moties en inspraak en commentaren de knopen doorgehakt en zijn de afgesproken besparingen verwerkt in de begroting 2012. Ook de groene GFT bak gaan wij burgers in deze stad voortaan zelf (laten) schoonmaken, maar dat is voor de meeste burgers nog wel om te doen. Een deel van de bezuinigingen werd gevonden door in de vele jaarlijkse grote en kleine, soms zelfs hele kleine subsidies te schrappen. Dit zijn subsidies, die jaarlijks worden aangevraagd en toegekend, er is echter een subsidiebedrag , dat helemaal niet ter discussie heeft gestaan en dat viel mij als bezoeker van de vergaderingen steeds meer op. Ik bedoel hiermee de jaarlijkse Subsidie van het Theaterhotel te betalen van € 544.857,00 vastgelegd voor twaalf jaren. Deze subsidie is op 1 maart 2005 vastgelegd en loopt tot 1-1-2017 en wordt jaarlijks in vier termijnen uitbetaald.

 

De achterzijde van het Theaterhotel (Hagenborgh). Bij de rechter-onderdoorgang
bevindt zich op de achtergrond de laadlift. Foto: GoogleMaps.

Bij dit langlopende subsidiecontract behoort een investeringsbegroting en investeringsplanning van € 3.000.000,00 voor de periode 2005-2010. In 2011 zou dit dus allemaal daadwerkelijk gerealiseerd moeten zijn. (Pag. 5 lid 2.) In de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst van 15 juli 2005 staat e.e.a. helder beschreven. Het probleem lijkt echter te zijn, dat niemand jaarlijks naar de realisering van de Investeringsbegroting kijkt. Laat staan controleert. (pag. 13) Tot op heden heb ik door navraag bij de gemeente vernomen, dat er wel van alles wordt vergeleken met andere schouwburgen enz., maar dat er niemand ziet of op het dak kan zien, dat de dakbedekking voor € 350.000 is vervangen. Het vervangen van de laadlift en de dockshelter moet te zien zijn, en/of eenvoudig in de boekhouding terug te vinden zijn. € 550.000,00. Mede gezien de zwakke financiële positie van onze gemeente lijkt het mij noodzakelijk en gewenst om geen onderscheid te maken in de verleende subsidies, maar ook deze grote langlopende subsidie te toetsen en te controleren op de realisering van het Subsidiecontract van 21 april 2005.

Met vriendelijke groet, regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen.

Bijlagen (PDF):  contract en de pagina’s 5 en 13 apart.

– het Subsidiecontract (13 pagina’s)
Investeringsbegroting
De Raad

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 9 comments

EXCLUSIEF: de waarheid over Almelo Nouveau

Gemeenteraad niet op de hoogte van gemaakte afspraken.
In een exclusief tweedelig interview met Almelo Anders vertelt Daniël Spikker, directeur Loostad Vastgoedontwikkeling, de mede-ontwikkelaar van Almelo Nouveau, het echte verhaal.

(door Tony Cassese)

Als de gemeente Almelo zich aan de gemaakte afspraken houdt, dan kan het niet anders dan dat het veelbesproken project Almelo Nouveau gewoon doorgaat. In elk geval komt het binnenkort op de raadsagenda. Het fraai ontworpen bedrijfsverzamelgebouw zou gewoon gebouwd kunnen worden, want het kost de gemeente en de gemeenschap namelijk geen cent. Duidelijk is dat het dan ook beslist geen project van voormalig wethouder Anthon Sjoers is, maar een ‘doodgewoon’ particulier project dat met particulier geld wordt betaald en uitgevoerd. Daarom mag Almelo Nouveau in geen geval in één adem genoemd worden met desastreuze prestigeprojecten als Waterrijk, Fortezza, Leemslagen, Monorail etcetera.

Almelo Anders is er na eigen onderzoek achtergekomen dat Nouveau slachtoffer is van boze tongen en van een stevige, doch kleine antilobby van slechts een paar ondernemers (lees Theaterhotel). Deze hebben niet alleen de Koninklijke Horeca Nederland, maar –nog stuitender- zelfs de Kamer van Koophandel voor hun karretje weten te spannen om hun zaak meer gewicht te geven. De hele affaire rondom het wel of niet doorgaan van Almelo Nouveau zit dan ook geheel anders in elkaar dan het publiek, en de gemeenteraad, tot nu toe werd voorgespiegeld. Zo is de gemeenteraad van Almelo niet op de hoogte van keiharde afspraken, die met de initiatiefnemers zijn gemaakt en vastgelegd. Kortom, de raad is essentiële informatie onthouden hetgeen de besluitvorming onterecht ten nadele van Nouveau liet uitkomen. Eén van de relevante afspraken is  juist dat het project niet ten koste zal gaan van de binnenstad. Ditzelfde argument wordt nu misbruikt om het plan tegen te houden, hoewel alles in duidelijke afspraken is afgedekt.

Afschieten Nouveau druist in tegen gemeentelijke toekomstvisie

Sterker nog, er bestaat een Toekomstvisie Detailhandel Almelo 2008 – 2015 waarin letterlijk het volgende staat beschreven :

Dat is dus duidelijke taal. Gegadigden voor invulling van het verzamelgebouw zijn er bovendien al. Naar aanleiding van een prijsvraag is ook het ontwerp al gekozen en dat ontwerp zou een aardige blikvanger bij de entree van Almelo zijn. Kortom, niets zou Almelo Nouveau in de weg moeten of mogen staan.

Gemeente laat burger in de steek

De bewoners van de omliggende wijken, waaronder Kollenveld en het toekomstige Weggeler, zitten te springen om een winkelcentrum in hun eigen buurt. Wat eveneens onderbelicht is gebleven is het feit dat Nouveau wordt gebouwd door lokale bouwondernemingen en daardoor zal zorgen voor onontbeerlijke werkgelegenheid. Bovendien zullen er banen in het toekomstige bedrijfsverzamelgebouw worden gecreëerd.

Antilobby

Ontwikkelaar Spikker heeft twee onafhankelijke onderzoeken naar de haalbaarheid van een nieuw hotel laten uitvoeren en beide rapporten bevestigden dat het mogelijk is. De vraag aan Spikker hoe het toch mogelijk is dat het project al vijf jaar lang in de pijpleiding zit beantwoordt hij schouderophalend met een veelzeggend stilzwijgen. Zou de concurrentie er dan toch achter zitten? Even speelt er een lach om Spikker’s mond echter houdt hij zich verder op de vlakte. Wij durven wel te stellen dat het Theaterhotel Almelo de concurrentie van nog een hotel bepaald niet ziet zitten. Dit gaf Hammink-Van der Valk een aantal maanden geleden duidelijk aan in een artikel op de website van Dagblad Tubantia waarboven de kop ‘Theaterhotel wil geen concurrentie’ stond. Die kop werd een half uur later weer vliegensvlug verwijderd en veranderd in…’Theaterhotel vreest faillissement’. Een telefoontje van Hammink naar zijn vriendjes bij de krant was blijkbaar genoeg. U wilt bewijs? U krijgt bewijs.. (Lang leve Internet):

Toch gek. Niet?

Het tot minstens 2017 zwaar gesubsidieerde Theaterhotel, dat zich altijd heel armlastig heeft voorgedaan, is faliekant tegen het project, maar ondertussen opent horecatycoon Hammink-Van der Valk het ene na het andere (horeca)bedrijf, sinds kort ook in Borne. Straks bouwt hij een hotel richting Wierden, op een steenworp afstand van de beoogde Almelo Nouveau-locatie. Ondernemen is prima. Iedereen moet het beste gegund zijn, maar oneerlijke concurrentie is heel slecht voor de stad, zeker als dat over de rug van de burger gebeurt. De burgers hebben recht op keuzes.

In Almelo gebeurt al zo weinig. De ontwikkelingen staan compleet stil. Natuurlijk heeft dat te maken met gemeentelijke geldsmijterij van de afgelopen jaren. Nu is er eindelijk een project dat gewoon door kan gaan en zelfs voor de gemeente geld in het laatje brengt, dreigt het alsnog te stranden op de oevers van Waterrijk. Laat het niet gebeuren. Wordt het project afgeschoten, dan is de gemeente niet langer geloofwaardig omdat dit indruist tegen haar eigen nota.

Oproep aan de raadsleden

Almelo Anders roept de gemeenteraadsleden op om de ogen te openen en de taak waarvoor ze zijn gekozen eindelijk eens uit te voeren. Wat je bijvoorbeeld van een door de  wol geverfde nestor van de Almelose raad als Gijs Stork absoluut niet verwacht, is dat hij in de raadsvergadering van 6 juli jongstleden Almelo Nouveau op één hoop gooide met Waterrijk en Leemslagen. Hij zei letterlijk: “Met de projecten Leemslagen en Waterrijk moet worden gestopt. Wij moeten stoppen met plannen voor Almelo Nouveau. Kennelijk wordt daar in het stadhuis nog aan gewerkt”… Hier sloeg Stork de plank, weliswaar als gevolg van onwetendheid, finaal mis. Het kan Stork echter niet helemaal kwalijk worden genomen. De onvolledige informatieverstrekking van het (voormalige) College heeft een heel negatief en troebel beeld van Almelo Nouveau doen ontstaan.

(morgen volgt deel 2 van de video met het interview met Daniel Spikker)

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 8 comments

‘Almelo Nouveau slachtoffer kartelvorming’

(ingezonden)

Als bewoner van de Schelfhorst en als mogelijke toekomstige bewoner van de nieuwe wijk Weggeler ben ik het volkomen eens met Ron Jansen, die hier eerder op de site een lans brak voor het project Almelo Nouveau. Naar mijn mening is dit vooruitstrevende project onmiskenbaar slachtoffer van ordinaire kartelvorming van een handjevol lokale ondernemers, gemobiliseerd door de familie Hammink van het Theaterhotel.

Door de gevestigde orde wordt aan zeer essentiële zaken voorbij gegaan. Ron Jansen had het over ‘in de toekomst zien’. Inderdaad, wie in de toekomst kijkt, ziet dat het Internationaal Indoor Sportcentrum Almelo z’n voltooiing nadert. En waarom heet het Internationaal Sportcentrum? Juist, omdat het de bedoeling is dat er straks grote internationale sportevenementen worden gehouden met deelnemers uit de gehele wereld.

Klik hieronder voor de rest van het relaas en vervolgens de jongste reactie, ditmaal van lezer Henk de Jong.

Continue reading →

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, 9 comments