Theaterhotel

Hoe de gemeente het handje ophoudt

De gemeente Almelo gaat haar hand ophouden bij het zwaar gesubsidieerde commerciële bedrijf Theaterhotel Almelo, dat onderdeel is van het Quote 500-genoteerde Van der Valk-concern. Aanleiding hiervoor is de heftige weerstand vanuit de amateurkunstverenigingen in Almelo, die voor de zoveelste keer geconfronteerd worden met ingrijpende bezuinigingen.

Een bedelende VVD-wethouder houdt al rennend z’n pet op bij het rijkste familiebedrijf van de stad.

Namens de gemeente Almelo is VVD-wethouder Van Woudenbergh van mening dat onder andere culturele instellingen ondanks de moeilijke economische omstandigheden hun eigen broek op moeten houden. Echter in de discussie rond het subsidiecontract tussen de Gemeente Almelo en het Theaterhotel –dat door het Theaterhotel ernstig werd geschonden- heeft het college deze subsidieontvanger (550.000 euro per jaar) op slinkse wijze uit de wind gehouden. Afspraken in het contract, dat wanneer vastgelegde verplichte investeringen niet zouden worden uitgevoerd, het contract ongeldig zou maken en de subsidiegelden terugbetaald zouden moeten worden. Het ‘eigen-broek-ophouden’-verhaal kwam pas daarna; de wethouder deed deze uitspraak opvallend genoeg nadat hij het, dankzij Lijst Kamphuis Almelo aan het licht gekomen malversaties al half verzopen Theaterhotel, netjes op het droge had getrokken. Met andere woorden: het Theaterhotel blijft gevrijwaard van bezuingingsmaatregelen die elke gesubsidieerde organisatie in Almelo onherroepelijk voor de kiezen krijgt. Toevallig, niet?

Door het gekrakeel van de lokale verenigingen tekent zich echter nu het beeld af, dat de wethouder, die op meer dan zeer goede voet staat met de directie van het Theaterhotel, iets terug wil zien voor het zo gewiekst uit de wind houden. Hij vraagt nu 10.000 euro van Theaterhotel-eigenaar Hammink als bijdrage voor subsidiëring van amateurkunstverenigingen in Almelo. Die heeft aangegeven hierover te willen meedenken. Het is een ’gul’ gebaar dat ze willen meedenken, maar tegelijk is nu duidelijk te zien hoe de hazen lopen in Almelo. De gevleugelde woorden ‘Het verschil maken’ blijken uitsluitend op papier te bestaan. Die € 10.000 die de familie Hammink overweegt te betalen is een lachertje. Een klein beetje subsidie dat misschien met een ‘genereus gebaar’ in de pet van Van Woudenbergh wordt teruggegooid. Een sigaar uit eigen doos.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Politiek en Polikliek, 1 comment

BREAKING: rapport Ombudsman in poortaffaire funest voor college?

AlmeloAnders heeft uit welingelichte bronnen vernomen dat de Nationale Ombudsman op korte termijn de resultaten van haar onderzoek naar de veelbesproken gemeenteljke beerput en doofpot getiteld ‘de Poortaffaire’ openbaar zal maken. Naar verluidt bevat het rapport -net als destijds het onderzoek door de Rekenkamercommissie naar het Fortezzadrama- weer een aantal schokkende feiten. Onze bron meldt dat er zelfs in zou staan dat de gemeente eigenhandig documenten heeft gecreëerd ná de omstreden deal met de eigenaars en gebruikers van het pand Dock 19 (de familie Hammink) , die volgens velen illegaal een openbare steeg aan de Haven-Noordzijde hebben geconfisqueerd. Zoals bekend bevindt deze steeg zich tussen Dock 19 en het pand van antiekhandelaar Stegehuis, die de hele zaak ook aanhangig heeft gemaakt. Zijn protesten werden echter nimmer gehoord en jaar na jaar categorisch naar de prullenbak verwezen. Indien de gemeente de zaak werkelijk heeft gemanipuleerd werpt dit uiteraard een geheel ander licht op de zaak. Het college zal zich dan voor de zoveelste keer moeten verantwoorden voor ernstige bestuurlijke fouten en misdragingen, die ditmaal niet zonder grote gevolgen zouden mogen blijven.

Later meer.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 7 comments

Theaterhotel moet subsidie terugbetalen!

Op 6 december vorig jaar berichtte Almelo Anders over de subsidiegelden die het Theaterhotel in haar zak heeft gestoken zonder dit geoormerkt geld daadwerkelijk (ten goede van het publiek) te besteden.

God mag weten waar het geld naar toe is gesluisd. Dock 19 en Solera  en de andere zaken misschien? Allemaal speeltjes van het Theaterhotel. Als dat zo is, dan is dit je reinste concurrentievervalsing!

Raadslid Kamphuis stelde daarop vragen aan het College van B&W. Dat kwam met het ongeloofwaardige antwoord dat het Theaterhotel de subsidie nog tot 2017 mag besteden. Dit staat echter haaks op de glasheldere investeringsbegroting waarmee de raad heeft ingestemd en die dus nageleefd moet worden. Van de punten in die begroting is zo goed als niets uitgevoerd.

Men ziet: het Theaterhotel wordt de hand boven het hoofd gehouden. Toen Tubantia het nieuws overnam, begon uitbater Han Hammink wild om zich heen te slaan: volgens hem was het je reinste ‘riooljournalistiek’. Alles kon weerlegd worden.

Nu, ruim een maand later, is het nog steeds muisstil. Ook aan de kant van de gemeente.

Ondertussen beginnen andere raadsleden zich nu ook te roeren. Zo meldt Jemy Pauwels (VVD) op Twitter dat er in de subsidieverordening van de gemeente Almelo interessante dingen staan.

En warempel:

Het Theaterhotel moet de administratie zo voeren dat hieruit te allen tijde duidelijk blijkt waar het geld is gebleven en of aan de verplichtingen is voldaan. Kom dus maar op met die administratie! B&W moeten controle uitoefenen! Dat is duidelijk niet gebeurd. De vraag rijst waarom niet. Bovendien kunnen B&W een subsidie intrekken als niet aan de gestelde regels wordt voldaan. Intrekking werkt ook nog eens terug tot het tijdstip waarop de subsidie is verleend. Dus de verordening schrijft in feite voor: terug met dat gemeenschapsgeld! Een rekenkamercommissie (liefst extern) zou hier in moeten duiken, die o.a. ook de boekhouding even naast de belastingaangiftes van de afgelopen jaren hoort te leggen.

 

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 4 comments

Update: poort-affaire krijgt een staartje

Het college van B&W is gewaarschuwd. Er is weer rumoer in de poort-affaire. Ter herinnering: De antiekhandelaar Stegehuis aan de Haven Noordzijde heeft een al jaren slepend conflict met zijn buurman Dock 19 (eigendom Theaterhotel). Op een in nevelen gehulde wijze kreeg Dock 19 van de gemeente het eigendom van de gang tussen beide panden in handen. Vroeger was dit een heus straatje dat aan de Almelose infrastructuur is onttrokken. Een maatschappelijk probleem dus.

De gemeente beroept zicht erop dat zij niet anders kon omdat sprake was van verjaring. Stegehuis echter heeft de gemeente verzocht om openheid van zaken te geven over een verklaring die de vorige eigenaar van het pand van Dock 19 heeft afgelegd. Mogelijk werpt dit document een nieuw licht op de zaak. Immers, als blijkt dat de verjaring niet rechtsgeldig is, deugt ook de eigendomsoverdracht aan Dock 19 niet.

De crux is nu dat de gemeente weigert om het document beschikbaar te stellen aan Stegehuis, dit uit privacyoverwegingen. Dit overtuigt echter niet omdat niet duidelijk wordt wiens privacy geschonden zou kunnen worden. Bovendien heeft de genoemde verklaring eind 2008/2009 voor de raadsleden ter inzage gelegen en is deze ook per mail aan hen verstuurd. Tot zover de ‘privacy’ dus.

Met andere woorden: de gemeente wekt de indruk dat er dus iets te verbergen valt. Ongetwijfeld wordt dit vervolgd. Wij roepen (oud)raadsleden op om nog eens in hun mailarchief op zoek te gaan of zij toevallig iets hebben gemist. Klik op de link voor het antwoord van het college van B&W.

2012 01 25 afl 1 bijlage 2

Posted by admin in Blunders en fratsen, Even wat anders, Politiek en Polikliek, 6 comments

Subsidies Theaterhotel niet besteed

In een reactie op de kritische vragen van Lijst Kamphuis naar de daadwerkelijke besteding van de verstrekte gemeentelijke subsidiegelden door het Theaterhotel (voor de laadlift, de toneelvloer, de orkestbak en dakbedekking) antwoordt het college dat uitstel van deze investeringen acceptabel is, mits de continuïteit van de theatervoorziening hierdoor niet in gevaar komt. Maar wat is er indertijd ook al weer afgesproken? Lees dit:

Slaan wij het contract erop na, dan blijkt dat tussen de gemeente en het Theaterhotel is afgesproken dat de investeringen conform de opgegeven begroting en tijdspad worden gedaan.

Uit dit overzicht blijkt dat de investeringen met gemeentelijk geld al lang en breed gepleegd hadden moeten zijn.  Als de gemeente ook nog, in strijd met de afspraken, beweert dat het Theaterhotel binnen de looptijd van de subsidieovereenkomst, te weten tot 2017, een zekere mate van vrijheid heeft om te bepalen wanneer investeringen gepleegd worden, is dit niet juist.

De bewering van het college dat het Theaterhotel minder winst maakt, doet niet ter zake. Het gaat immers om geoormerkt geld dat zeker niet bedoeld is om  de kas te spekken.

Conclusie: hoewel afgesproken, worden investeringen (ten behoeve van het publiek) eenvoudigweg niet gedaan en gaat maatschappelijk geld in rook op. Niet het publiek profiteert, maar het Theaterhotel, de onderneming.

Dat werd afgeweken van het tijdspad heeft het college, zoals zo vaak, onder de pet gehouden. Raadsleden zijn niet actief geïnformeerd. Niet besteed maatschappelijk geld moet terug naar de gemeenschap. Hier valt niet aan te ontkomen.

 

Posted by admin in Blunders en fratsen, Dit doen wij voor Almelo, Even wat anders, Nieuwtjes, 28 comments

Subsidiestromen

(ingezonden)

De Sinterklaasperiode ligt alweer achter ons, maar is dat in onze stad ook zo of zijn wij zo goedgeefs, dat sommige subsidiestromen niet alleen het hele jaar, en soms zelfs een groot aantal ongecontroleerd jaren doorlopen. Om de huidige oplopende tekorten, en de voortdurende stijgingen van deze tekorten die zich voor de komende jaren aandienen om te buigen zijn het afgelopen jaar op vele gebieden forse bezuinigingen doorgevoerd. Als regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen heb ik vele insprekers van allerlei organisaties zien langskomen in hun poging om hun activiteiten (deels) buiten de bezuinigingen te houden.

Alle politieke partijen waren in allerlei zoekrichtingen druk bezig om de vele bezuinigingen te vinden. Uiteindelijk hebben onze 35 raadsleden na veel moties en inspraak en commentaren de knopen doorgehakt en zijn de afgesproken besparingen verwerkt in de begroting 2012. Ook de groene GFT bak gaan wij burgers in deze stad voortaan zelf (laten) schoonmaken, maar dat is voor de meeste burgers nog wel om te doen. Een deel van de bezuinigingen werd gevonden door in de vele jaarlijkse grote en kleine, soms zelfs hele kleine subsidies te schrappen. Dit zijn subsidies, die jaarlijks worden aangevraagd en toegekend, er is echter een subsidiebedrag , dat helemaal niet ter discussie heeft gestaan en dat viel mij als bezoeker van de vergaderingen steeds meer op. Ik bedoel hiermee de jaarlijkse Subsidie van het Theaterhotel te betalen van € 544.857,00 vastgelegd voor twaalf jaren. Deze subsidie is op 1 maart 2005 vastgelegd en loopt tot 1-1-2017 en wordt jaarlijks in vier termijnen uitbetaald.

 

De achterzijde van het Theaterhotel (Hagenborgh). Bij de rechter-onderdoorgang
bevindt zich op de achtergrond de laadlift. Foto: GoogleMaps.

Bij dit langlopende subsidiecontract behoort een investeringsbegroting en investeringsplanning van € 3.000.000,00 voor de periode 2005-2010. In 2011 zou dit dus allemaal daadwerkelijk gerealiseerd moeten zijn. (Pag. 5 lid 2.) In de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst van 15 juli 2005 staat e.e.a. helder beschreven. Het probleem lijkt echter te zijn, dat niemand jaarlijks naar de realisering van de Investeringsbegroting kijkt. Laat staan controleert. (pag. 13) Tot op heden heb ik door navraag bij de gemeente vernomen, dat er wel van alles wordt vergeleken met andere schouwburgen enz., maar dat er niemand ziet of op het dak kan zien, dat de dakbedekking voor € 350.000 is vervangen. Het vervangen van de laadlift en de dockshelter moet te zien zijn, en/of eenvoudig in de boekhouding terug te vinden zijn. € 550.000,00. Mede gezien de zwakke financiële positie van onze gemeente lijkt het mij noodzakelijk en gewenst om geen onderscheid te maken in de verleende subsidies, maar ook deze grote langlopende subsidie te toetsen en te controleren op de realisering van het Subsidiecontract van 21 april 2005.

Met vriendelijke groet, regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen.

Bijlagen (PDF):  contract en de pagina’s 5 en 13 apart.

– het Subsidiecontract (13 pagina’s)
Investeringsbegroting
De Raad

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 9 comments

Twee apen uit de Almelose mouw

de dubbele agenda van het college van B&W

(door Tony Cassese)

Of het nu door de bezuinigingsperikelen komt of juist door langdurige discussies omtrent Almelo Nouveau, Dolle Pret, Heracles Almelo, of het nieuwe stadhuis; het huidige gemeentebestuur lukt het telkens weer om in opspraak te raken. En da’s geen fabeltje, want juist vorige week kwamen ineens twee Almelose apen uit de mouw waar de honden geen brood van lusten.

In één dag werd ineens duidelijk dat de vriendjespolitiek, willekeur en het meten met twintig maten in Almelo nog steeds hoogtij vieren. Het is nu duidelijk waarom het Almelose old boys network (VVD-top, MKB, Theaterhotel, KvK en enkele Woonboulevard-bobo’s) onlangs te hoop liep tegen de komst van Almelo Nouveau. Het is al jaren duidelijk dat in dat project onder andere een hotel wordt opgenomen, maar nu moet er ineens ook een hotel bij het nieuw te bouwen Heracles-stadion verrijzen. Meest opvallend is dat het college de komst van zo’n hotel toejuicht. Toen het echter om het hotel bij Almelo Nouveau ging was volgens het college de hotelmarkt in deze stad verzadigd. Bezoekers zouden toch vooral richting het centrum moeten worden gestuurd (lees: naar het Theaterhotel). Het lijkt erop dat het college achter de rug van de gemeenteraad om er een dubbele agenda op nahoudt. Almelo Anders voorspelde dat lang geleden al. De raad krijgt maar mondjesmaat informatie verstrekt.

Terwijl ontwikkelaar Prosyn van Almelo Nouveau staat te popelen om in het Weggelergebied aan de slag te gaan, past de gemeente Almelo haar befaamde vertragingstactiek toe. Sinds de gemeenteraad groen licht voor Almelo Nouveau heeft gegeven, is er namelijk geen enkel initiatief genomen om de zaak daadwerkelijk op de rails te zetten en werk te maken van de bestemmingswijziging. Zelfs niet na herhaaldelijk aandringen van de projectontwikkelaar. Zo blijkt uit een recente brief van Prosyn waarin de gemeente wordt beticht van onrechtmatig handelen. Reden voor LKA en D66, welke laatste de grootste oppositiepartij vormt, om over deze gang van zaken vragen aan het college te stellen. Maar de smoezen zullen al wel bedacht zijn. Er kan nu niet anders geconcludeerd worden dan dat Almelo Nouveau doelbewust wordt gesaboteerd en tegengewerkt. Eerst door het plan tot op het bot uit te kleden en nu weer door de zaak te traineren en ineens met dat hotel op de proppen te komen. Dit is aap nummer één.

Aap nummer twee is Harold Asbroek, de lokale uitbater van de McDonald’s vestigingen (waarvan 1 in het centrum en 1 op de Woonboulevard) en voorzitter van de winkeliersvereniging van de Woonboulevard en van de centrumondernemers. Over dubbele petten gesproken! Asbroek was zelfverklaard tegenstander van de komst van Nouveau omdat dit ten koste van de winkeliers in het centrum zou gaan. Toen de gemeente bekend maakte te blijven opteren voor woonwinkels op de woonboulevard, zette Asbroek z’n andere pet op en verklaarde hij dat verruiming van het winkelaanbod wel mogelijk is en dat dit niet ten koste van het centrum hoeft te gaan. Daarmee is de geloofwaardigheid van Asbroek tot het nulpunt gedaald. Zo worden de winkeliers in het centrum de speelbal van de persoonlijke belangen van enkele (grotere) ondernemers en hun politieke vriendjes. Is dit het verschil maken? Nee, dit is de veelgeprezen Almelo Aanpak. Zó doen we dat nog steeds in Almelo!

Voor de brief van Prosyn klik: Br.College B&W d.d. 15-06-2011

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Dit doen wij voor Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 12 comments

Nieuw stadion voor Heracles

De voorzitter van Heracles Dhr. Jan Smit wenst niet “aan een dood paard te trekken”, daar waar het betreft de aarzeling van de Gemeente Almelo om in te stemmen met de subsidie voor de bouw van een nieuw Heracles stadion. Maar zo heet zal de soep toch niet opgediend worden. Wat mij wel verbaast is dat Heracles zich voorneemt om ook een hotel in het nieuwe stadion op te nemen. Juist nu de gemeente heeft toegestaan dat het private project Almelo Nouveau van start mag gaan, inclusief een hotel. Daartegen liep de gehele middenstand onder leiding van de uitbater van het Theaterhotel (welke zelf een hotel nabij Almelo-Wierden bouwt) te hoop, omdat dit nooit rendabel zou kunnen zijn en het ‘zijn’ Theaterhotel zou benadelen.

Uiteindelijk hebben zij zich moeten schikken in de goedkeuring van de (nogmaals benadrukt) bouw van Almelo Nouveau INCLUSIEF een integraal deel, namelijk een hotel. Frappant is, dat nu Heracles zich voorneemt om een nieuw stadion inclusief hotel te gaan bouwen, er geen enkele MKB bobo, inclusief Dhr. Hammink geen enkel bezwaar heeft geuit. Dat is op zijn minst: VREEMD! Wel een volledig privaat hotel trachten te blokkeren, maar een met gemeentesubsidie te bouwen hotel zonder commentaar te laten.

UIteraard hoop ik dat de gemeente Almelo de voorwaarden van Heracles zal accepteren en dat het tot de bouw van een volwaardig stadion voor Heracles zal komen. Deze club heeft zich voldoende bewezen in de eredivisie om zo’n uitbreiding/nieuwbouw van zo’n stadion waard te zijn. Ik hoop dan ook dat de voorzitter van Heracles met zijn laatste uitspraken de gemeente Almelo ‘op scherp’ heeft gezet. Mogelijk zou Jan Smit een gebaar kunnen maken door de toevoeging van een hotel te willen schrappen bij de bouw van een nieuw stadion. Mede ook om zijn toekomstige buurman ‘Almelo Nouveau’ een haalbare kans te geven met het in dit complex geplande hotel.

Henk de Jong, Almelo

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, 5 comments

College B&W Almelo behandelt raadslid respectloos

Vragen Lijst Kamphuis pas na 7 maanden beantwoord

 

Vanaf het moment dat in Almelo links en rechts bezuinigingen zijn aangekondigd en uitgevoerd en één van de wethouders ook letterlijk zei dat ‘geen van de gesubsidieerde instellingen aan bezuinigingen kan ontkomen’ zette Gerwin Kamphuis (LKA) een aantal vragen aan het college van B&W op papier. Normaliter behoort een raadslid daar binnen enkele weken antwoord op te krijgen. Kamphuis’ verbazing was dan ook groot toen bleek dat hij verstoken bleef van antwoorden. Dus stelde hij dezelfde vragen nog maar een aantal keren.

Nu, na zeven maanden (!) kreeg hij er eindelijk antwoord op. Veel is hij er echter niet mee opgeschoten want de zaak lijkt gekunsteld en niet al te geloofwaardig.

In totaal heeft Kamphuis het college van B&W op 29 september 2010 zeven vragen gesteld over de subsidiestroom die het Theaterhotel jaarlijks van de gemeente Almelo opstrijkt. Kamphuis informeerde naar de kosten en baten van het Theaterhotel, wilde opheldering over de bewering van uitbater Han Hammink dat het Theaterhotel failliet zou gaan als Almelo Nouveau er zou komen en hoe dit te rijmen valt met zijn plan om in Wierden een hotel te bouwen.

Zeven maanden heeft Kamphuis dus op beantwoording van zijn vragen moeten wachten. Een bedenkelijk record. Het college heeft niet eens het fatsoen om sorry te zeggen. Het toont weer eens aan dat gekozen volksvertegenwoordigers (en dus eigenlijk het Almelose volk) niet serieus worden genomen door diegenen, die op het pluche zitten.

Kijken we naar de reactie dan valt op dat het college het merendeel van de vragen gewoonweg niet beantwoordt. Slechts twee van de zeven vragen worden beantwoord. Opgemerkt wordt dat de subsidie maar liefst tot 2017 (!) wordt uitgekeerd. Een slordige € 3000.000,00 heeft het Theaterhotel  nog in het vooruitzicht. Het contract is Kamphuis niet verstrekt. De vraag is wat de gemeente ooit heeft bezield om dit contract af te sluiten. Ongetwijfeld ontbreekt in de afspraken een evaluatiemoment om te bezien of de subsidie nog wel nodig is bijvoorbeeld in economisch goede tijden. Want zo doen we dat in Almelo.

In plaats van duidelijkheid te geven stuurt het college Kamphuis het bos in met een overzicht ‘uit de losse pols’, zonder enige onderbouwing, waaruit kennelijk moet volgen dat door de subsidieverlening het Theaterhotel per saldo op de theateractiviteiten noch winst noch verlies maakt. Dat laatste is wel heel toevallig en het kan dan ook gezien worden als een zeer doorzichtige poging van het college om te doen alsof het Theaterhotel niet zonder de jaarlijkse subsidie kan bestaan. Dat is natuurlijk onzin. Buiten beschouwing blijven de commerciële horeca-inkomsten en de inkomsten van de congressen en natuurlijk het veelvuldige gemeentelijke gebruik van ruimtes in het Theaterhotel. Wordt daarvoor betaald? Dat laat het college in het midden. Uitsluitend wanneer de gemeente hiervan verslag doet kan pas goed worden beoordeeld of de subsidie aan het Theaterhotel (bijna zes ton per jaar) kan worden afgebouwd en kan het geld voor nuttiger doeleinden besteed worden. Kamphuis kan dus opnieuw in de pen klimmen. Dan hoort u over een half jaar wel wat de antwoorden zijn. 2 x doorklikken op de links om de documenten te bekijken.

vragen Kamphuis

Bijlage beantwoording vragen subsidie Theaterhotel

UPDATE: op www.geleraaf.nl is een interessant artikel te lezen over vragen, die Kamphuis heeft gesteld over de bouwleges die de eigenaars van het restaurant Dock 19 (naast de Almelose bibliotheek) hebben betaald. Geheel ‘toevallig’ gaat het hier om dezelfde eigenaars als die van het Theaterhotel Almelo. Wederom dus dezelfde lieden, die een voorkeursbehandeling lijken te krijgen. Rijst de vraag of hier nu wel of niet sprake is van een grootschalige vorm van schaamteloze vriendjespolitiek, want overal komt toch telkens dezelfde naam bij naar voren. Of het nu de problematiek rond de gang van Stegehuis of de weerstand tegen de komst van Almelo Nouveau en dergelijke gaat. Zijn er nog meer ondernemers in de stad of doet het stadsbestuur eigenlijk maar zaken met alleen maar één en dezelfde heilig verklaarde en tot in den eeuwigheid met gemeenschapsgeld gesubsidieerde ondernemer terwijl de rest de eigen broek moet ophouden? Oordeelt u zelf, ons is in elk geval niet alleen het licht uitgegaan, maar ook nog eens de broek tot onder de kuiten afgezakt.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 11 comments

Enerverend informatief circus over Almelo Nouveau

Tijdens de informatieve raadsvergadering van dinsdag 15 maart stond Almelo Nouveau prominent op de agenda. Hans Blaak van ontwikkelaar Prosyn schetste op rustige toon aan de hand van een heldere presentatie de voordelen van het project Nouveau. Eindelijk komt er iets van de grond in Almelo. Zoals de naam al zegt, iets nieuws. “Nomen est omen”, sprak Blaak, hetgeen betekent: “De naam is een voorteken”. Nouveau is volgens Prosyn dan ook het begin van een nieuw tijdperk voor Almelo. Echter door de tegenstanders werden alle zeilen bijgezet en de meest absurde argumenten aangehaald om het project geaborteerd te krijgen. Over het waarom en de achtergrond daarvan is geen duidelijk beeld te verkrijgen.

Almelo Nouveau combineert een hotel en /of zorgappartementen voor ouderen met medische en leisure-activiteiten. Directeur Peter Weda wil er met zijn Trivium Meulenbelt en Casa Cura bij wijze van spreken morgen al zijn intrek nemen. Er is namelijk grote vraag naar zorgappartementen, die hij in Nouveau wil onderbrengen. Daarbij levert het voor de gemeente Almelo geld en werkgelegenheid op. O ja, er komt ook een buurtwinkelcentrum om de boel een beetje betaalbaar te houden, een essentieel onderdeel van het hele plan. Goed voor de toekomstige bewoners van de wijk Weggeler, Kollenveld en Nieuwland 1 en 2 . Iedereen blij toch?

O nee, de protectionistisch ingestelde binnenstadsondernemers (Theaterhotel?) en de op de Woonboulevard ‘wegkwijnende’ bedrijven (de gemeente heeft zelf diverse ondernemers geweerd) waren not amused. Er dient zich een levensgroot probleem aan! Volgens het doemscenario van MKB-voorzitter, woordvoerder van het Theaterhotel en VVD’er Wim van der Elst zouden hele volksstammen van ondernemers uit het centrum wegtrekken om voortaan hun boodschappen bij Almelo Nouveau te doen. De angst regeert dus. Niet erg liberaal allemaal. Op welke feiten Van der Elst zich met zijn overigens prachtige radiostem baseert blijft overigens een raadsel. Vervolgens duwde hij diverse tegenstanders van het plan letterlijk het ‘podium’ op om hun zegje te doen. Hij is zijn roeping als dompteur bij een circus werkelijk misgelopen, zo fraai was alles van tevoren gearrangeerd.

Raadsvoorzitter Jaap Stapel liet zich door het gejammer van (nota bene) VVD-fractievoorzitter Herman Nijhuis , die vond dat tegensprekers te weinig tijd kregen (liever had hij uitsluitend tegenstanders aan het woord gelaten), niet van de wijs brengen en hield het stelletje elkaar napratende papegaaien kort. Door diverse raadsleden werd bij Blaak nog geïnformeerd naar de schadeclaim, die de gemeente mogelijk boven het hoofd hangt als Nouveau niet doorgaat. Volgens Blaak is Prosyn namelijk al jaren met de gemeente in gesprek en zijn er verwachtingen gewekt. Wethouder Van Marle beweerde bij hoog en laag dat door de gemeente steeds het voorbehoud is gemaakt dat uiteindelijk de gemeenteraad beslist. Hij kon echter alleen verwijzen naar een enkele brief uit 2009 waarin dit met zoveel woorden zou staan. En zo bevestigde Van Marle juist het verhaal van Blaak. FAIL!

Het beste idee van de avond kwam van Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) die voorstelde om de Van Rechteren Limpurgsingel ter hoogte van het Kollenveld te ondertunnelen, iets wat eigenlijk al jaren geleden had moeten gebeuren. Echter dit zou eerder een zaak van de gemeente moeten zijn en niet van de ontwikkelaar. Kortom al met al een eerder chaotisch dan informatief gebeuren. Wordt vervolgd.

Lees ook de reacties of voeg er zelf een toe door rechtsonder op ‘comments’ te klikken.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Mening, Politiek en Polikliek, 12 comments