Van der Looy

Wie blieft zitt’n!

 

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 3 comments

Rekenkamerrapport Fortezza-debâcle nekt college?

 

Voor het college van B&W Almelo breekt komende week het uur van de waarheid aan. Dan namelijk maakt de rekenkamercommissie haar rapport over het langslepende fiasco dat Fortezza heet officieel openbaar.

Ter herinnering: de gemeente verkwanselde aan Van der Looy het voormalige Praxisterrein voor een prestigieus bouwproject. Van der Looy betaalde hier niets voor. In plaats daarvan gaf Van der Looy de grond in onderpand aan de bank in ruil voor een lening om andere projecten te betalen.

In de wandelgangen van het stadhuis wordt inmiddels al gefluisterd dat het rapport ronduit vernietigend is en dat het dusdanig schokkende feiten bevat dat het wel eens de val van het complete college kan betekenen. In ieder geval stond wethouder Kuik “erbij en keek ernaar”.

Ondanks het feit dat de projectontwikkelaar zich telkens niet aan gemaakte afspraken hield, ging de gemeente gewoon met hem door. Zonder dat hij zelfs ook maar de leges voor aangekochte grond betaalde gaf de gemeente hem ijskoud 2,5 miljoen euro als uitkoopsom en zegde het college hem ook nog eens de bouw van 77 appartementen toe.

Er werd beslag gelegd op de bankrekening van Van der Looy maar deze had hij al leeggetrokken. Stelt u zich voor: het college laat beslag leggen op een rekening waarop welgeteld nul eurocent aan geld staat (!). Uiteindelijk draaide het uit op een rechtszaak die de gemeente ook nog eens verloor.

Van der Looy, die dit natuurlijk al lang van tevoren had zien aankomen (de gemeente heeft hem die gelegenheid ook uitgebreid gegund) lacht in z’n vuistje. Almelo heeft nog steeds het nakijken, met alle financiële gevolgen van dien. Om de financiële gaten te dichten werd maar bedacht om op de locatie een nieuw stadhuis te bouwen. Een onzalig plan, nu geen Almeloër op een nieuw stadhuis zit te wachten en er zelfs nog geen bestemming is voor het oude stadhuis.

Voor het gemak en de historie, hierbij enkele links naar het archief van AlmeloAnders:

http://www.almeloanders.nl/2010/projectontwikkelaar-heeft-almelo-in-een-wurggreep/

http://www.almeloanders.nl/2010/commotie-en-verdriet-na-publicatie-van-der-looy-contract/

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Mening, 11 comments

Breaking: Van der Looy reageert op aantijging van wanbetaling!

 

Projectontwikkelaar Van der Looy zou het miljoen aan leges voor Fortezza niet willen terugbetalen. Tegenover Almelo Anders verklaart Van der Looy dat sprake is van een Babylonische spraakverwarring.

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Mening, 1 comment

Fortezza: kreeg Van Wijnen Eibergen ook geld van de gemeente?

Weet u het nog? Omdat Fortezza al maar niet van de grond kwam, legde de onderaannemer van Van der Looy, Van Wijnen Eibergen, beslag op de grond. Van Wijnen was door Van der Looy ook gouden bergen beloofd. Maar toen ineens, begin van dit jaar, was het beslag van Van Wijnen verdwenen en werd de gemeente weer eigenaar van het stuk grond waarop een stadhuis moet worden gebouwd dat net zo duur wordt als aan de markt. Van der Looy kreeg € 2.4 miljoen in de schoot geworpen. De vraag dringt zich op waarom Van Wijnen ineens bereid bleek om het beslag op de grond op te heffen. Kijken we in de brief met afspraken van 28 oktober 2010 dan staat daarin te lezen dat het de verplichting van de gemeente was om zich ervoor in te spannen om Van Wijnen Eibergen te bewegen de ingezette beslagleggingsprocedure stop te zetten. De vraag dringt zich op welke wijze de gemeente zich van deze verplichting heeft gekweten? Is er door de gemeente geld aan Van Wijnen betaald of beloofd? Nu schijnt er onderzoek naar het drama Fortezza te worden gedaan door de rekenkamer. Maar daar horen wij tot op de dag van vandaag niets van. Aanleiding voor Gerwin Kamphuis (LKA) om niet langer af te wachten en ter gelegenheid van de raadsvergadering van 12 juli a.s. alvast een vraag te formuleren:

 Fortezza

De grond zou door Van der Looy teruggeleverd worden aan de gemeente Almelo. Echter lag er beslag op van bouwbedrijf Van Wijnen. De gemeente zou in overleg met van Wijnen om van de beslaglegging af te komen, dat is gelukt.

Onze vraag is op welke wijze het college dit voor elkaar heeft gekregen en of en hoeveel geld dat extra heeft gekost t.a.v. de afkoopsom aan Van der Looy zelf ?

 

 

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Politiek en Polikliek, 1 comment

Transparantie en openheid?

En Fortezza sleept zich voort: gemeentelijke vertragingstactiek saboteert belangrijk onderzoek

UPDATE:  Van der Looy heeft nog steeds de 1,1 miljoen aan bouwleges niet betaald. Ondertussen werkt Van der Looy aan een nieuw luchtkasteel in Amsterdam dat veel weg heeft van Fortezza. Amsterdam is gewaarschuwd.

Transparantie

De gemeente Almelo streeft naar eigen zeggen meer transparantie en openheid na dan in het verleden. Is dat werkelijk zo? AlmeloAnders heeft het een jaar geleden al voorspeld: het Fortezza-debâcle blijft Almelo achtervolgen en van Van der Looy komt de stad nooit meer af. De gemeente werkt daar zelf hard aan mee, nu ze het onderzoek van de Rekenkamercommissie Almelo (RCA) frustreert. De gemeente wil niet of niet genoeg openheid van zaken geven omtrent de financiële handel en wandel van het mislukte beerputproject ‘Residentie Fortezza’.

Een hele ploeg bestuurders heeft zich blijkbaar bovenop de deksel van een beerput genesteld en wil er niet af. En reken maar dat het zwaargewichten zijn. Er schijnt wellicht dus nog veel meer te verbergen te zijn dat het daglicht niet kan verdragen.

In de rekenkamercommissie, die eind vorig jaar in het leven werd geroepen, hebben overigens ook verschillende raadsleden zitting. Uit betrouwbare bron heeft AlmeloAnders vernomen dat zelfs binnen deze commissie rommelt. Zo zou CDA-raadslid Irene ten Seldam niet zo grondig te werk willen gaan als andere commissieleden. Met andere woorden, het onderzoek wordt binnen de commissie ook nog eens gefrustreerd. Dus toch weer een beetje hetzelfde als de slager die z’n eigen vlees keurt. En ja, als het om de waarheid gaat weet Almelo inmiddels wel waar gewezen slagers toe in staat zijn.

Openheid

 

De nieuwe credo’s van de gemeente ‘De Almelo Aanpak’ en ‘Het verschil maken’ krijgen nu wel een heel andere betekenis dunkt ons. De transparantie en openheid lijkt bovendien ver te zoeken. Volgens ons bedoelt de gemeente daar geheel iets anders mee (zie foto’s). Zodra uitkomsten van onderzoeken niet ‘gewenst’ zijn, wordt het dossier gewoon gesloten. Dat gebeurde onder meer in de zaak Stegehuis contra Gemeente Almelo en ook als raadsleden kritische vragen stellen over de tonnen subsidies aan het Theaterhotel, wordt dit met dezelfde vertragingstactiek behandeld.

Posted by Redactie in Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 3 comments

Van der Looy stuurt aan op faillissement

De laatste ontwikkelingen rondom ’s lands sluwste projectontwikkelaar, Van der Looy, beloven niet veel goeds voor Almelo. Duidelijk is in elk geval dat Van der Looy op ramkoers met de gemeente Almelo ligt. Zijn poging om aan de tafel van de notaris nog meer geld los te weken lijkt gedoemd te mislukken. Een rechtszaak lijkt nu onvermijdelijk, maar levert mogelijk niets op.

Want wat als de speciaal voor Fortezza door Van der Looy in het leven geroepen Ontwikkelingsmaatschappij Almelo, de juridische eigenaar van de Fortezza grond,  door de rechter wordt veroordeeld om op straffe van forse boetes de grond terug te leveren? Dan zal Van der Looy naar alle waarschijnlijkheid nog steeds niets doen. In plaats daarvan zal hij het faillissement van de ontwikkelingsmaatschappij (kunnen) aanvragen. Die is namelijk toch al ten dode opgeschreven nu de Fortezza-klus niet doorgaat. Een lege huls dus. Voor Van der Looy is de ontwikkelingsmaatschappij Almelo één van zijn vele B.V.’s. Het zal hem persoonlijk dan ook niet raken. Schuldeisers genoeg: de gemeente (leges, boetes), de aannemer Van Wijnen (misgelopen opdracht, dus inkomstenderving) de bank van wie hij geld heeft geleend met de Fortezza grond als onderpand.

In een faillissement wordt de grond door de curator aan de hoogste bieder verkocht. De gemeente mag meebieden. Daarbij zullen de stadhuisplannen bovendien ook meteen gaan wankelen. Geen nieuw stadhuis dus? Een niet ondenkbaar scenario. Wij wachten de gebeurtenissen met belangstelling af.

Update: www.geleraaf.nl meldt dat de kogel door de kerk is en dat de grond alsnog wordt of is teruggeleverd. De vraag is alleen of de gemeente nog is ingegaan op de eisen van Van der Looy en er alsnog met geld is geschoven. Sowieso is het interessant om een overzicht te hebben van wat dit hele akkefietje de gemeente nu eigenlijk heeft gekost. Dit bedrag zou je dan bij de uiteindelijke bouwkosten van een nieuw stadhuis moeten optellen. Wel zo eerlijk.

* Van der Looy toen alles nog goed ging, tijdens de ceremoniële eerste halve steenlegging voor het project Residentie Fortezza.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 6 comments

Breaking: gemeente daagt Van der Looy voor de rechter!

Uit handen van een man in regenjas ontvingen wij de integrale tekst van de brief van B&W aan de raadsleden over een procedure tegen Van der Looy. Wederom komt Van der Looy zijn afspraken niet na. Nu wordt de rechter ingeschakeld.


Raadsbrief ter informatie

Aan de raad van de gemeente Almelo

Doorkiesnummer Behandeld door Datum
541137 S. Volkerink 19 januari 2011

Onderwerp

Stand van zaken terugleveren grond hoek E. Gorterstraat / Haven Noordzijde

Geachte raadsleden,

Tijdens de raadsvergadering van 30 november 2010 heeft u de (herziene) grondexploitatie vastgesteld voor complex 28 (Fortezza locatie). De bedoeling is om op deze locatie het nieuwe stadhuis van de gemeente Almelo te realiseren.

Aan de hand van het voorliggende raadsvoorstel hebben wij tijdens deze vergadering toegelicht dat het college overeenstemming heeft bereikt met de projectontwikkelaar, de Ontwikkelingsmaatschappij Almelo B.V. te Weert, over de teruglevering van de gronden van complex 28. De voorwaarden waaronder deze teruglevering zal plaatsvinden, zijn  vastgelegd in een brief van 28 oktober 2010.

Op grond van deze overeenkomst is de Ontwikkelingsmaatschappij verplicht om de desbetreffende gronden uiterlijk voor 1 januari 2011 aan de gemeente terug te leveren vrij van alle beslagen, hypotheken en overige verplichtingen, lasten en/of beperkingen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de beslagen die door Van Wijnen Eibergen B.V. zijn gelegd.

Bij brief van 15 december 2010 hebben wij de Ontwikkelingsmaatschappij in het kader van de gemaakte afspraken dringend verzocht om te bewerkstelligen dat de gronden voor 1 januari 2011 worden geleverd en de gemeente uiterlijk 20 december 2010 te berichten dat de beslagen van Van Wijnen zijn opgeheven, zodat de notariële akte van levering zonder verdere problemen kan worden gepasseerd.

Op 20 december 2010 heeft de Ontwikkelingsmaatschappij  ons schriftelijk laten weten dat zij verwacht de onderhandelingen met Van Wijnen over de opheffing van de beslagen niet voor 1 januari 2011 te kunnen afronden. De Ontwikkelingsmaatschappij heeft daartoe aangevoerd dat zij afhankelijk was van de medewerking van Van Wijnen.

Omdat dit voor ons onacceptabel was, hebben wij de stadsadvocaat ingeschakeld. Bij brief van 24 december 2010 heeft hij de Ontwikkelingsmaatschappij uitdrukkelijk gewezen op haar verplichtingen en haar gesommeerd deze na te komen. Gelet op de met de Ontwikkelingsmaatschappij gesloten overeenkomst mochten wij ervan uit gaan dat de gronden tijdig zouden worden teruggeleverd.

Eén van de directeuren van de Ontwikkelingsmaatschappij, de heer R.H.A.van der Looy, heeft ons laten weten dat hij nog geen overeenstemming met Van Wijnen heeft kunnen bereiken over de opheffing van de beslagen waardoor deze niet aan de gemeente kunnen worden geleverd zoals is overeengekomen. Om de gelegde beslagen er af te krijgen, heeft de Ontwikkelingsmaatschappij een ruimere termijn voor de onderhandelingen nodig, aldus de directeur.

Zoals u zult begrijpen, zijn wij zeer ontstemd over de thans ontstane situatie. Wij leggen ons hier zeker niet bij neer. Om de Ontwikkelingsmaatschappij ertoe te bewegen om de beslagen van Van Wijnen zo snel mogelijk eraf te krijgen, heeft het college daarom in samenspraak met de stadsadvocaat besloten om een kortgeding tegen de Ontwikkelingsmaatschappij te beginnen. Het kort geding zal op dinsdag 1 februari 2011 plaatsvinden.

Gezien het belang van deze zaak voor toekomstige ontwikkelingen in de stad hebben wij gemeend u in dit stadium te moeten informeren.

Onze stadsadvocaat heeft ons indringend geadviseerd om terughoudend met informatie over deze kwestie naar buiten te treden. Hiermee kunnen we voorkomen dat ons achteraf verweten wordt dat wij de onderhandelingen tussen twee externe partijen verstoord hebben.

Wij vragen uw begrip hiervoor en vragen u dezelfde terughoudendheid in acht te nemen.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden over nieuwe ontwikkelingen in deze zaak.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                           de burgemeester,

mr. G.A. de Haan                     J.H.M. Hermans-Vloedbeld

UPDATE: vanuit zekere ‘wandelgangen’ heeft AlmeloAnders vernomen dat het nog wel eens zo kon zijn dat de gemeente zichzelf een erg zwakke positie in het kort geding heeft toebedeeld, dit vooral door knullig handelen van een zekere ambtenaar, die al sinds jaar en dag betrokken is bij rampzalige prestigeprojecten als Fortezza. Het bewijs voor gemaakte afspraken zou namelijk hooguit een met de hand genoteerde notitie naar aanleiding van een telefoongesprek zijn geweest. Nou, het zal ons benieuwen of zo’n geel zelfklevend PostIt-briefje de eindstreep in de rechtszaal haalt. Wie weet er meer? redactie@almeloanders.nl

Posted by admin in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 8 comments

Hoezo cultuuromslag?

(analyse door Leon Verdraaijt)

Het nieuwe (politieke) jaar is weer begonnen. In haar terugblik op 2010 veel stichtelijke woorden van burgemeester Jon Hermans over de cultuuromslag die zij in Almelo tot stand wil brengen. In een onafgebroken reeks prachtige positieve woorden schetste de burgemeester dat er een groot aantal gunstige voortekenen zijn. Welke gunstige voortekenen dat zijn is menigeen echter een raadsel. Het is zelfs andersom. Eind november vorig jaar bleek weer eens hoe de politieke verhoudingen in Almelo zijn: het college bepaalt en de raad volgt. Neem als voorbeeld de overeenkomst met projectontwikkelaar Van der Looy over de overdracht van het Fortezzaterrein waarin – aldus raadsnestor Stork – allerlei risico’s door de gemeente worden overgenomen. Deze essentiële brief werd – geheel ‘toevallig’ – te laat ter kennis van de gemeenteraad gebracht, namelijk pas na de begrotingsbehandeling. De raad wist van toeten noch blazen. Zo gaat dat dus in Almelo nog steeds.

Vervolgens begint het ‘zwartepieten’ en meldt spreekbuis en verlengstuk van het college – TC Tubantia –  dat de verantwoordelijk wethouder de brief wel op tijd naar de raadsgriffie heeft gestuurd, daarmee suggererend dat de raadsgriffie een fout heeft gemaakt. Sterker nog: de raadsgriffie kreeg het ijskoud op de kop en daarmee was de kous af. Het werd geslikt voor zoete koek, terwijl de gevolgen eigenlijk erg groot zijn. In werkelijkheid is namelijk het eigen secretariaat van B en W ervoor verantwoordelijk dat documenten op het RIS (raadsinformatiesysteem) worden geplaatst zodat de raadsleden hiervan tijdig kennis kunnen nemen. De griffie van de raad had hier niets mee te maken en heeft dus geen fout gemaakt. Hier is dus sprake van uiterst  tendentieuze berichtgeving. Zo houdt het niet kritische Tubantia het college uit de wind zoals zij het de laatste jaren altijd heeft gedaan. (Lees hiervoor op www.geleraaf.nl ook de ingezonden brieven op de Klaagmuur eens red.) Het college bepaalt zelf wat zij de raad wenst voor te schotelen.

Een en ander levert een aantal vragen op. Waarom kan het college van B en W nog steeds niet de hand in eigen boezem steken? Waarom geeft het college nog steeds voer aan de gedachte dat zaken onder de pet worden gehouden? Als het college daadwerkelijk zuiver te werk wil gaan, waarom is dan de Fortezza-deal (inclusief de overeenkomst met Van der Looy) niet opnieuw in stemming gebracht? Kun je het burgers kwalijk nemen dat zij geen vertrouwen meer in de politiek hebben? Burgemeester Jon Hermans mag dan nog zo graag een cultuuromslag willen, een deel van het college en de toplaag van het ambtenarenapparaat zal dan echt moeten afvloeien. Zo niet, dan verandert er hier helemaal niets en blijft de uitspraak ‘Zo doen we dat in Almelo’ z’n negatieve lading houden. Dat geldt nu ook al voor de nieuwste ambtenarenkreet ‘De Almelo Aanpak’.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 3 comments

The Voice of Almelo: duo Gerrit & Johan – De Draaikonten

Er komen ons Almeloërs enorme bezuinigingen tegemoet: de IISPA valt een stuk duurder uit en, net zoals is gebeurd bij ‘Residentie Fortezza’, staan er nog diverse projectontwikkelaars in de rij die hun hand ophouden om te worden uitgekocht vanwege bouwclaims. Om met Gijs Stork van ALA/AOV te spreken: de Gemeente Almelo speelt de komende jaren behoorlijk voor Sinterklaas. De laatste gemeenteraadsvergadering afgelopen dinsdag was in één woord een schertsvertoning. Een uur lang mekkeren en drammen over iets simpels als het vrijgeven van trouwlocaties, maar echt belangrijke zaken werden er met de botte bijl doorgedrukt. Alsof het achter de schermen was afgesproken werd door beide voorzitters, waaronder onze burgermoeder Jon Hermans, kritische vragen van enkele raadsleden ijskoud genegeerd en weggesabeld.

Tegen deze achtergrond is het onbegrijpelijk dat de gemeenteraad is meegegaan met het plan voor het bouwen van een nieuw stadhuis. Dat is gewoon financieel onverantwoord. Echter het college maalt er niet om en is in de persoon van Gerrit van Woudenbergh een charmeoffensief begonnen. De wethouder heeft, samen met z’n collega Johan Andela een lied ingestudeerd om de harten van de Almeloërs in deze barre wintertijden moet verwarmen. De vraag is of hen dit is gelukt, want het is een draak van een nummer geworden, slecht gezonden, uit de maat, niet-passende muziek maar desondanks niet minder leuk.

 

Wij bieden u het lied natuurlijk als download aan. ‘Stadhuisje hier, stadhuisje daar‘. 1 x linkermuis-toets klikken. Op het volgende scherm rechtermuis , ‘opslaan als’.

Voor iedereen die wil meezingen:

‘Stadhuisje hier, stadhuisje daar’

Stadhuisje hier, stadhuisje daar

Waar? Waar?

Ja daar, ja daar!

’t Geklooi met Van der Looy

Ach Johan, Johan, Johan,

’t is en blijft een mooi gebaar

Voor de Almelose ambtenaar

Jaaaa, het is echt waar, het is echt waar

Bouwen maar, bouwen maar

Voor de Almelose ambtenaar

Wat ’n geklooi met die Van der Looy

Moet ik maar weer slager worden

Ja dan nee, ja dan nee

Maaaar, wij rekenen ons Waterrijk, Waterrijk

Andela, Andela, andere la, andere la

Stadhuisje hier, stadhuisje daar

Waar? Waar?

Ja daar! Ja daar!

’t Geklooi met Van der Looy

Stadhuis hier, stadhuis daar

Maar met Fortezza zijn we lang niet klaar,

Fortezza zijn we lang niet klaar

Andela, andere la, pak dat andere plan uit de andere la

De gemeenteraad die is zo rot, we hebben ze al jarenlang bedot

Stadhuisje hier, stadhuisje daar (5 X)

© Almelo Anders

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Politiek en Polikliek, 2 comments

Ondertussen bij Van der Looy in Weert…

De deal met Van der Looy heeft de Raad vanavond bekrachtigd. Bij Van der Looy werd hier al mee rekening gehouden en is het Sinterklaasfeest al lang en breed losgebarsten getuige het onderstaande filmpje (d.d. 28 november jl!) dat wij op Youtube vonden.  Daar hebben ze natuurlijk ook wel wat te vieren vanwege de 2,5 miljoen die de gemeente Almelo aan Van der Looy betaalt. Kun je een leuk feestje voor geven.

Posted by admin in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, 3 comments