Violierstraat

Oorlog om Appie op het kruispunt

In de onafgebroken reeks blunders en fratsen van het Almelose regime van burgemeester en wethouders (ze hebben er een dagtaak aan) is nu de tijd aangebroken voor de volgende onnodige (ver)pesterij: het onzalige plan om op de kruising van de Violierstraat en de Bornsestraat een klein winkelcentrum met o.a. een Albert Heijn-vestiging te realiseren. Ruim een jaar geleden had AlmeloAnders al een interview met bewoners rondom deze kruising, die een gemeentelijk document lieten zien waarop zwart-op-wit staat dat op de beoogde locatie een woonbestemming rust. Dit strookte echter niet met plannen van verantwoordelijk wethouder Van Woudenbergh. Die ziet er liever detailhandel. In een raadsvergadering deed hij de brief dan ook af als onzin en verkeerd verstrekte informatie (dit is terug te vinden op de website van de gemeente Almelo).

Geen AH op dit plein. Stop dit plan. Hier komt ellende van. Neem ons serieus, er is nu nog keus.

Om de zaken toch door te kunnen drukken werd het lumineuze idee bedacht om de geldende Detailhandelsstructuurvisie als achterhaald aan te merken. Daarin staat namelijk dat deze locatie niet geschikt is voor detailhandel. Die conclusie komt de gemeente nu erg slecht uit, waarna -mede op aandringen van de Partij van de Arbeid- besloten werd de Detailhandelsstructuurvisie te herzien en wel op zo’n manier dat ineens het bestemmingsplan kan worden gewijzigd. Zo doen we dat nog steeds in Almelo. Het vreemde van alles is dat gedurende de gehele discussie met geen woord over omwonenden en de mogelijke overlast is gesproken. Geen ambtenaar die de omwonenden officieel in kennis heeft gesteld. Wat het college in haar hoofd heeft, heeft ze niet in haar achterwerk. De plannen zullen koste wat kost doorgaan, ook al levert het een toekomstige gevaarlijke verkeerssituatie op. Vreemd genoeg is er een uitstekend alternatief voor dit plan te realiseren in het vrijkomende autobedrijf Scholten op de hoek van de Zuiderstraat en de Burgemeester Raveslootsingel (collega-site almelonieuws.nl heeft dat uitgebreid beschreven red.). Zelfs de Aldi wil daar meewerken aan een gezamenlijk plan.

Een supermarkt, die onze rust verstoort? Gemeente dat is toch ongehoord?

Een grote groep omwonenden heeft inmiddels de messen geslepen. Het is inmiddels oorlog op het kruispunt en afgelopen week brachten de bewoners alvast een aantal spandoeken rondom het terrein aan. Ze zullen zich niet zomaar gewonnen geven en hebben al aangekondigd het juridische gevecht met de gemeente tot de laatste snik aan te gaan. Wel jammer dat de gemeente altijd procedeert met gemeenschapsgeld terwijl de machteloze inwoner het met eigen centen moet doen. Dit soort praktijken is in Almelo echter schering en inslag, dus niemand kijk er nog van op.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Kritisch Almelo, 3 comments

Gemeente zet strijd tegen eigen bevolking voort

Het regime van burgemeester en wethouders in Almelo zet, na de beschamende raadsvergadering van vorige week, de strijd tegen de eigen bevolking gewoon voort. Amper opgekrabbeld van een zware, eigenlijk fatale, valpartij, haalt het college de plannen voor de vestiging van een supermarkt op de hoek van de Violierstraat / Bornsestraat weer uit de la. Ondanks hevige protesten uit de buurt en een bestemmingsplan waarop heel duidelijk een ‘woonbestemming’ rust (zie eerdere berichtgeving elders op deze site), is het college van zins haar plannen toch door te zetten. Wederom wordt een ‘vreemde’ partij (in dit geval het supermarktconcern Albert Heijn) geen strobreed in de weg gelegd en hebben de omwonenden wederom geen stem. Tot op heden zijn zij nog steeds niet geïnformeerd, laat staan dat zij ook maar enige inspraak in de plannen hebben gehad.

Voor het gemak gaat het college het huidige bestemmingsplan wijzigen van woonbestemming in detailhandelbestemming. Ook de huidige detailhandelsvisie, die er geen misverstand over liet bestaan dat op deze lokatie een supermarkt niet gewenst is, wordt herzien omdat de daarin opgesomde feiten het college slecht uitkwamen. De bevolking trekt weer eens aan het kortste eind.

Ook op de verderop gelegen ‘Wissink-locatie’ is nog steeds geen supermarkt gevestigd, hoewel het pand daarvoor al bijna een jaar klaar is. Hierover stuurde raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) bij herhaling vragen richting college echter werden deze niet of niet-bevredigend beantwoord. Kamphuis klom dus -het wordt een gewoonte in Almelo-  maar weer eens in de pen. Zie zijn brief hieronder:

Geacht college,

Naar aanleiding van vragen van Lijst Kamphuis Almelo over de tegenwerking van Wissink kwam van u als antwoord dat de gemeente helemaal niet tegenwerkt. Maar hetvolgende vraagt LKA zich dan wel nog steeds af: 1. Supermarkten waar Wissink contact mee heeft doen een haalbaarheidsonderzoek bij de gemeente. Allen koppelen naar hem terug dat zijn locatie ongunstig is omdat er elders ontwikkelingen zijn voor een supermarkt (Nouveau en voormalig taxicentrale) en dat zijn locatie moeizaam te bereiken is. Die conclusies trekken ze niet zelf, dat krijgen ze te horen van de gemeente Almelo. Daardoor haken ze allen af, aldus de conclusie van de heer Wissink. 2. Het bestemmingsplan voor zijn grond maakt al tientallen jaren een supermarkt mogelijk. Als er geen sprake is van tegenwerking, kunt u mij dan verklaren waarom er rond 2002 een voorbereidingsbesluit op dat gebied is genomen, dat 5 of 6 keer is verlengd (een voorbereidingsbesluit is om een bestemmingsplan te wijzigen, niemand mag er dan nog iets doen)?
Toen Wissink dat zat was is hij met een advocaat langsgeweest en die maakte korte metten met de voorbereidingsbesluiten van de gemeente, Wissink kreeg toen in 2007 een bouwvergunning (voorbereidingsbesluiten mogen maximaal 2 x worden verlengd). Uiteindelijk was het enige resultaat van die voorbereidingsbesluiten vertraging voor de plannen van Wissink. 3. Verder schrijft u dat het zijn eigen schuld is, omdat hij gewoon volgens die bouwvergunning van 2007 had kunnen beginnen. Hier zakt zijn broek natuurlijk helemaal vanaf, want u bespeelde hem, door hem te vragen het ontwerp iets aan te passen, u heeft toegezegd dat dit maximaal 3 maanden zou duren.
De heer Wissink, nog steeds goed van vertrouwen, is meegegaan in uw wens, maar helaas voor hem werden die 3 maanden 3 jaar. Dat was de druppel voor supermarkt Boni, die zag het toen niet meer zitten. In uw brief geeft u wel een draai aan de termijnen, maar die draai lijkt totaal ongeloofwaardig. Kortom verzoek ik u te verklaren waarom de voorbereidingsbesluiten zijn genomen tijdens zijn plannen voor een supermarkt, terwijl het bestemmingsplan uiteindelijk nooit is gewijzigd. Al met al hebben uw acties voor ruim 10 jaar vertraging gezorgd, het eind is nog niet in zicht.

Met vriendelijke groet, Lijst Kamphuis Almelo Gerwin Kamphuis www.lkalmelo.nl

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, 5 comments

Gemeenteraad fluit wethouder Van Woudenbergh terug inzake Albert Heijn

(door Gert Verdamme)

Bij de gemeenteraadsvergadering van afgelopen avond (dinsdag 20 september) heeft de gemeenteraad onverwacht veel tijd uitgetrokken voor het door Jan Veenstra (ChristenUnie) aangevraagde interpellatiedebat. Veenstra vindt namelijk dat het college voorbarig heeft gehandeld door in te stemmen met de komst van de Albert Heijn naar de hoek Violierstraat / Bornsestraat.  Dit terwijl de raad hier nog geen uitspraak over heeft kunnen doen en volgens Veenstra is het bovendien in strijd met de detailhandelstructuurvisie waarin het vestigingsbeleid van de gemeente is neergelegd. Er zou sprake zijn van overaanbod van supermarkten en in diezelfde visie ligt vast dat een solitaire supermarkt niet kan worden verplaatst naar een andere locatie.

Het CDA liet bij monde van  Fred van der Horst, tussen neus en lippen doorschemeren ook niet blij te zijn met het besluit. De VVD in de persoon van Herman Nijhuis had geen mening en wacht af hoe de politieke wind gaat waaien om daarna alsnog een standpunt in te nemen. Stork (ALA-AOV) en Buitenweg (GroenLinks) en Kamphuis (LKA) spraken zich uit tegen het besluit van het college en vroegen zich af waarom voorbij wordt gegaan aan de wensen en belangen van direct omwonenden naar wiens mening tot op heden niet is gevraagd (!). Isendoorn (D66) vindt dat Almelo Nouveau zich krachtig moet kunnen ontwikkelen en dat de AH op de locatie Violierstraat/Bornsestraat dit ondermijnt, om nog maar even te zwijgen over de toekomstige onmogelijke verkeersveiligheidssituatie aldaar.

Een onzekere wethouder Van Woudenbergh gaf op rommelige wijze tekst en uitleg aan de verschillende raadsleden. Hij kwam echter niet verder dan een zwakke argumentatie en verwees de detailhandelstructuurvisie eerst naar de prullenbak (het is maar hoe je het ziet) om vervolgens op te merken dat dit document moet worden geactualiseerd. Met andere woorden: het collegebesluit past niet in de detailhandelstructuurvisie en omdat dit het college onwelgevallig is moet de visie maar worden herzien en eigenhandig worden aangepast.

Om verdere schade en gezichtsverlies van de wethouder te voorkomen greep wethouder Schouten in en voerde in plaats van Van Woudenbergh, die zich letterlijk en figuurlijk achter Schouten verschuilde,  verder het woord.

Jan Veenstra lanceerde aanvankelijk enkele moties (om geen besluiten te nemen die Almelo Nouveau zouden kunnen schaden en ook een motie van afkeuring) maar kreeg diverse fracties en de burgemeester over zich heen om toch vooral de informatieve raad over dit onderwerp af te wachten. Na enig beraad besloot Veentra de moties aan te houden. Hij had zijn punt toen echter allang gemaakt. Hulde.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, 7 comments

Collegebesluit AH Violierstraat / Bornsestraat: gemeenteraad in het kruis getast

 

Jan Veenstra van de ChristenUnie heeft grote moeite met het principebesluit van het college van B&W om de vestiging van een AH supermarkt op de hoek Violierstraat-Bornsestraat toe te staan. Het toont weer eens aan hoe de rollen in Almelo verdeeld zijn. Niet de gemeenteraad maar het college bepaalt. Het besluit is bovendien in strijd met de detailhandelsstructuurvisie die het verplaatsen van een al bestaande supermarkt niet toestaat. Veenstra wil ook weten waarom het college hiermee is doorgegaan terwijl de raad heeft ingestemd met de komst van Almelo Nouveau waar ook een supermarkt moet komen. Daarmee ondermijnt het college feitelijk de gemeenteraad, zo begrijpt AlmeloAnders uit de vragen die Veenstra aan het college stelt. Wij vroegen Veenstra om een mondelinge toelichting. Zie het filmpje:

 

 

Posted by admin in Kritisch Almelo, Mening, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 1 comment

Komst AH naar Violierstraat: ‘vies politiek machtsspelletje’.

Naar verluidt heeft het college van B&W ingestemd met de komst van de Albert Heijn naar de locatie Violierstraat/Bornsestraat. Hans Buitenweg (GroenLinks) wijst er in een reactie op Twitter  op dat het bestemmingsplan ter plaatse nog gewijzigd moet worden van woonbestemming in een bedrijfs- detailhandelbestemming. De gemeenteraad moet zich hierover dus nog buigen.  De komst van de AH stuit op ernstige bezwaren vanuit de buurt.  Nachtelijke geluidsoverlast en een parkeerchaos zullen het gevolg zijn. Of AH zich daadwerkelijk op de locatie zal vestigen valt te bezien. Niet uitgesloten is dat het college, door deze weg in de slaan, alsnog tracht om Almelo Nouveau – waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd – om zeep te helpen. Het is een publiek geheim dat Nouveau met name een doorn in het oog van wethouder Van Woudenbergh is. Deze heeft de komst van Nouveau bestreden met het argument dat dit ten koste zou gaan van de winkelactiviteiten in de binnenstad. In dit licht is het verwonderlijk dat Van Woudenbergh nu de komst van AH naar de Violierstraat / Bornsestraat toejuicht. Mensen uit het centrumgebied die nu winkelen bij de AH vestiging aan de Rosa Luxemburgstraat 1 zullen voortaan (ook) aan de Violierstraat/Bornsestraat terecht kunnen. En AH? De onderhandelingen om AH in Nouveau te vestigen zijn kennelijk op niets uitgelopen. Niet uitgesloten is dat AH het oog heeft laten vallen op de locatie Violierstraat/Bornsestraat om de ontwikkelaars van Nouveau verder onder druk te zetten om gunstiger voorwaarden te bedingen om alsnog daar te gaan huren. Over de hoofden van de omwonenden welteverstaan en de raadsleden die mogelijk weer eens een rad voor ogen wordt gedraaid.

Bekijk hieronder de interviews, die AlmeloAnders een aantal maanden geleden al met de bewoners rondom de beoogde supermarktlocatie maakte. Met diezelfde bewoners heeft de verantwoordelijke wethouder nog geen woord gewisseld, laat staan dat hij om hun mening heeft gevraagd of laten vragen. Middels AlmeloAnders geven de bewoners een duidelijk antwoord:


Posted by admin in Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 7 comments

Politieke draaikonterij over Almelo Nouveau en Albert Heijn?

 

In deel 2 van onze reportage spreken de bewoners van de Violierstraat en Bornsestraat zich duidelijk uit tegen de komst ter plaatse van een Albert Heijn en zijn ze voor de komst van Almelo Nouveau, deze laatste ’t liefst in dezelfde stijl als die van het winkelcentrum op het Eskerplein. Dat de binnenstad last zou hebben van Almelo Nouveau is uitsluitend gebaseerd op angst en totaal niet op feiten. Als er al iets ten koste zou kunnen gaan van het centrum, dan is dat een AH-grootgrutter op de locatie Violierstraat-Bornsestraat. Niet Almelo Nouveau.

Tijdens het interview op de hoek van de Violierstraat en de Bornsestraat wordt nog maar weer eens pijnlijk duidelijk hoe de gemeente met de belangen van inwoners omspringt. Zou dit nu de definitie van burgemeester Hermans’ credo ‘Het verschil maken”, zijn? Het zal niet voor het eerst zijn dat Almelo ondernemers met initiatieven buiten de gemeentegrenzen houdt. Zo werd het plan voor een vestiging van de firma Hornbach ook meteen getorpedeerd en het schip der verwachtingen jammerlijk tot zinken gebracht. Wederom had hier het MKB, met die bekende voorzitter –u weet wel- de hand in. Het lijkt wel of in Almelo helemaal niets van de grond mag komen dat niet direct is gelieerd aan het old-boys-network. Maar ja, MKB, het Theaterhotel, Van Limbeek, de VVD… het kent mekaar allemaal privé.

Gelukkig valt er eindelijk ook een positieve beweging in de raad te bespeuren. Zoals raadslid Fred Gerritsen van D66 afgelopen week al heel slim opmerkte, mag en kan een bestuurder niet op de stoel van een projectontwikkelaar gaan zitten. Want wie zijn zij om natuurlijke marktontwikkelingen tegen te gaan? Tegelijkertijd is het ook niet erg kies om burgers achter hun rug om plotseling te confronteren met zo’n supermarkt in hun straat. We gaan er vanuit dat de excuusbrief van de verantwoordelijke VVD-wethouder inmiddels al op de post is gedaan. Bewoner Hoekstra vond het overigens opmerkelijk dat recent alle bushaltes in de directe omgeving zijn vernieuwd, behalve –jawel- die ene ter hoogte van de toekomstige oprit naar de geplande supermarkt. Dit zou betekenen dat de zaak al beklonken is.

Het project Almelo Nouveau is een ‘doodgewoon’ initiatief dat pas omstreden werd nadat zowat elk raads- en collegelid zijn of haar plasje erover dacht te moeten doen, want anders dan bij het Fortezza-debacle kunnen ze hier wél enige invloed uitoefenen. Het plan was en is compleet en als zodanig dient het te worden uitgevoerd, dus mét winkelcentrum, mét hotel kortom met alle geplande onderdelen. Niks uitkleden. Door er stukken uit te slopen ontstaat de situatie van een zogenaamde ‘self-fulfilling prophecy’ van het handjevol klagende ondernemers en enkele wethouders, dat het plan geen kans van slagen heeft. Natuurlijk, ga er -niet gehinderd door enige kennis van zaken- delen uitslopen en je verzwakt het geheel zodat je later kunt zeggen: ‘Zie je nou wel’? Zo lusten we er nog wel een.

Ook de bewoners in het interview zijn het erover eens dat Almelo Nouveau geen invloed heeft op activiteiten in de binnenstad. Wat vooral heel duidelijk naar voren komt is dat de Almeloërs het fanatieke parkeerbeleid spuugzat zijn. Daar zit volgens hen de crux. Ze voelen zich opgejaagd door medewerkers van parkeerbeheer, die het uitgaanspubliek zelfs op de vrijdagavond nog dicht op de huid zitten. Wat het leeglopen van de binnenstad betreft kan de gemeente daarom de hand volledig in eigen boezem steken.

De gemeenteraad zou Almelo Nouveau moeten omarmen, want het voorziet in duidelijke behoeftes en biedt een oplossing voor een kwetsbare groep mensen (het Meulenbelt), die momenteel onder erbarmelijke omstandigheden oud worden. TéCé.

UPDATE:  volgens een bericht op tctubantia.nl is er nog helemaal geen sprake van dat supermarkt EMTÉ zich gaat vestigen in het Wissink-pand dat op dit moment aan de Bornsestraat wordt gebouwd. Sterker nog, het is zelfs mogelijk dat EMTÉ zich in Almelo Nouveau gaat vestigen. Voormalig autoboer en amateurprojectontwikkelaar Wissink liet vorige week in de media bekendmaken dat de zaak al rond was en dat Almelo Zuid-Oost daarmee ‘vol’ zat qua supermarktaanbod hetgeen een supermarkt in Almelo Nouveau volgens hem overbodig zou maken. Wederom dus een vooringenomenheid om Almelo Nouveau te dwarsbomen.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 15 comments

Komst supermarkt AH doorgestoken kaart?

Albert Heijn op hoek Violierstraat-Bornsestraat gaat niet door

(door Tony Cassese)

Almelo Anders durft te beweren dat het plan voor een Albert Heijn-supermarkt op de hoek van de Violierstraat en Bornsestraat niet doorgaat. De basis voor deze bewering is een gemeentelijk document dat wij in handen kregen waarin zwart op wit staat dat op de beoogde plek een woonbestemming rust. Bij aan- en omwonenden is daarom onnodige onrust veroorzaakt. Dit versterkt bovendien het vermoeden dat de hele supermarktkwestie een vooropgezet spel is door tegenstanders van Almelo Nouveau, dat een paar honderd meter verderop zou moeten verrijzen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment uit de brief van de gemeente aan de bewoners.

Almelo Anders sprak met ongeruste bewoners, die het werkelijk aangaat maar aan wie tot op heden niets is gevraagd en die verstoken zijn gebleven van enige officiële informatie omtrent de vestiging van een supermarkt in hun buurt. Tot voor kort dachten zij nog dat er woningbouw op de lege plek zou worden gepleegd. Echter moesten zij uit de krant vernemen dat het totaal anders was en er een supermarkt zou komen. Geen wonder dat de paniek toesloeg. Strafpunt voor de gemeente. Afgelopen vrijdagmiddag spraken wij met een vertegenwoordiging van bewoners op ‘de plek des onheils’ waar, als de plannen door zouden gaan, een complete verkeerschaos zou ontstaan. Het is zonder meer triest te noemen dat deze mensen in al hun machteloosheid, sommigen zelfs op hun oude dag, niets anders rest dan de media op te zoeken om hun verhaal te kunnen doen om daarmee te proberen hun woonklimaat te behouden. Hieronder deel 1 van het gesprek met de omwonenden:

 

 

De bewoners meldden dat zij volledig verrast waren door het onzalige supermarktplan en dat zij er onder geen voorwaarde mee akkoord zullen gaan. Hun motivatie is duidelijk. De supermarkt zal beslist voor veel verkeers- en geluidsoverlast zorgen. Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts als vrachtwagens de zaak komen bevoorraden. Onverteerbaar volgens de bewoners. Eén van hen memoreerde dat de Nijreessingel enige jaren geleden mede is aangelegd om de verkeersdrukte op de Violierstraat te verlagen, hetgeen ook is gelukt. “De komst van de supermarkt zou betekenen dat we weer terug bij af zijn”, aldus één van de bewoners. Almelo Nouveau daarentegen zien de omwonenden nu juist wél zitten. “We willen graag een winkelcentrum in de stijl van het Eskerplein. Het wordt zelfs het beste winkelcentrum van de stad, want op de locatie Almelo Nouveau is de verkeerssituatie ronduit ideaal”, aldus woordvoerder G. Muller.

Duidelijk is dat de hele discussie in feite draait om de komst van Almelo Nouveau. In eerste instantie was er in ondernemerskringen weerstand vanwege het hotel dat in het gebouw gevestigd gaat worden, maar op onverklaarbare wijze spitste de kritiek zich ineens toe op de vestiging van een wijkwinkelcentrum in Nouveau. Daarmee was de aandacht verschoven van hotel naar supermarkt. Saillant detail: eigenaar van diverse Plus-supermarkten, de heer Van Limbeek, sprak tijdens de discussie van afgelopen week in het gemeentehuis met geen woord over mogelijke concurrentie van Albert Heijn op de hoek Violierstraat-Bornsestraat. Hij was echter wel fel gekant tegen Almelo Nouveau. Dat geeft te denken. Volgens sommigen wijst dit alles op een akkoordje tussen een handjevol ondernemers, die erop uit zijn Almelo Nouveau de nek om te draaien, vooral vanwege die hotelfunctie. Typisch dat de eigenaars van het Theaterhotel als de wiedeweerga zijn gestart met de bouw van een hotel nabij Wierden, op een steenworp afstand van Almelo Nouveau, dat met haar hotelfunctie meer dan welkom zou zijn voor de bezoekers van het internationaal sportcentrum IISPA aan de Weezebeeksingel. Ons inziens is dit de ware kern van de hele discussie. Sommige ondernemers dulden nu eenmaal geen concurrentie…

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 11 comments